Na otázku „Čo je to biomasa?“ existuje jednoduchá odpoveď. Biomasa je vlastne každý organický materiál, ktorý nám príroda ponúka. Rozdeliť ju môžeme na biomasu rastlín a biomasu živočíchov, prípadne do troch väčších skupín, a to nasledovne: fytomasa,  dendromasa a zoomasa.

Fytomasa zahŕňa organické látky rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú v prírode v priebehu fotosyntézy, resp. ide o rastlinstvo, ktorého povrch nie je pokrytý kôrou. Patria sem napríklad obilniny, slamy a rôzny odpad z potravinárskeho priemyslu. Fytomasa na účely spaľovania býva spracovaná obyčajne do formy tzv. drevených peliet, ktoré sú lisované pod určitým tlakom, aby dosiahli požadovanú hustotu a výhrevnosť.

Pod dendromasou rozumieme rôzne typy drevín alebo odpadov z drevospracujúcich priemyslov v podobe hoblín či pilín. Dendromasa ako palivo  je teda produkt, ktorý pozostáva zo zdrevnatenej rastlinnej hmoty. Energia v biomase je viazaná slnečná energia, ktorá dopadá na rastliny a ukladá sa v podobe organického materiálu pri raste rastlín. Po ťažbe danej rastliny sa tento proces rastu zastavuje a v ďalšom kroku sa táto energia môže premeniť na tepelnú energiu, a tým vyhriať váš príbytok alebo ohriať teplú vodu.

Zoomasa predstavuje živočíšny odpad v podobe exkrementov a uhynutých zvierat. Tento biologický materiál je ďalej spracovávaný do podoby bionafty alebo bioplynu, ktoré sú ďalej určené na priemyselné využitie.

Typy biomasy spaľovanej v automatických kotloch

Automatickým kotlom sa myslí kotol, ktorý je schopný samostatnej prevádzky, či už z hľadiska regulácie, alebo z hľadiska dopĺňania paliva do kotla. Takýmto kotlom sa výrobca snaží prevádzkovateľovi uľahčiť prevádzku vykurovacieho zariadenia. Na prevádzku automatických kotlov sa biomasa upravuje na tzv. drevné pelety, drevnú štiepku a drevné brikety. Kusové drevo ako palivo sa využíva taktiež, ale nie pri automatických kotloch, resp. polená je potrebné dokladať do kotlov ručne.

Drevná štiepka

Najjednoduchším typom spracovania biomasy je tzv. drevná štiepka. Vyrába sa pomocou sekačky na drevo, ktorá svojimi nožmi dokáže naštiepať na štiepku nielen kusové drevo, ale aj konáre a drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu. Štiepka sa vyznačuje relatívne vysokou vlhkosťou (až do 50 %), a tým sa znižuje jej výhrevnosť. Čím je palivo menej výhrevné, tým je lacnejšie, a zároveň, čím menej je výhrevné, tým je ho potreba viac na ohrev teplej vody a vykúrenie v príbytku. Pri spaľovaní drevnej štiepky v kotle sa v príbytku najčastejšie vymedzí miestnosť na uskladnenie štiepky, alebo sa skladuje v sile, ktoré je mimo príbytku. Následne sa pomocou závitkového alebo pásového dopravníka dopravuje do telesa kotla. V telese kotla sa nachádza zásobník, ktorý je regulovaný výkonom kotla.

Drevené brikety

Kvalitným typom paliva sú tzv. drevené brikety, ktoré majú vyššiu výhrevnosť ako kusové drevo. Avšak cena tohto typu paliva rastie kvôli výrobným nákladom. Kotly na spaľovanie brikiet však využívajú technológiu splyňovania, a nie priame spaľovanie, ako je to pri peletách a štiepke. Brikety predstavujú palivo s vysokou hustotou a veľmi dobrou výhrevnosťou. Vznikajú tak, že sa drevený odpad vysuší približne na 10 – 15 % vlhkosť, rozdrví sa a potom sa lisuje do rôznych tvarov (napr. valce, tehličky).

Drevné pelety

Najkomfortnejším spôsobom úpravy biomasy je úprava na tzv. drevné pelety. Zmyslom tejto úpravy je znížiť obsah vody v biomase, a tým zvýšiť výhrevnosť daného paliva a znížiť nároky na skladovanie paliva. Proces výroby peliet je jednoduchý. Pelety sa najčastejšie vyrábajú z odpadu pri drevospracujúcom priemysle (piliny a hobliny). Proces výroby pozostáva z postupného premývania, sušenia a lisovania do potrebného rozmeru. Skladovanie peliet je menej náročné na veľkosť miestnosti alebo externého sila. Po dohode s výrobcom sú pelety dovážané až priamo k spotrebiteľovi. Pelety je možné aj nafúkavať pomocou turbíny. Princíp transportu zo skladu do telesa kotla je rovnaký ako u drevnej štiepky.

Biomasa ako palivo

V súčasnosti počuť o biomase ako palive veľmi často.  Súvisí to najmä s tým, že ide o obnoviteľný zdroj energie (tiež ju možno cielene pestovať na energetické účely) a so skutočnosťou, že biomasa nezaťažuje životné prostredie nadmernou produkciou CO2.  Práve preto sa vo zvýšenej miere podporuje v domácnostiach inštalácia kotlov na biomasu. Kotly na biomasu poskytujú dnes používateľovi vysoký komfort a môžete počítať s takými funkciami, ako sú napr. automatické podávanie peliet či štiepky, automatické zapaľovanie, čistenie výmenníka tepla či odstraňovanie popola. Vybrané kotly je možné tiež kombinovať so solárnym systémom a výhodou môže byť tiež možnosť spaľovať viacero druhov biomasy.

V prípade, že  ste sa rozhodli pre inštaláciu kotla na biomasu, určite nepodceňte výber kotla a paliva.  Od ich kvality závisí vaša spokojnosť a tepelná pohoda.