Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

My, spoločnosť Viessmann, s.r.o. (ďalej len "Viessmann" alebo "my" alebo „naša spoločnosť“), ako súčasť Carrier Global Corporation, berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame aktuálne platné predpisy o ochrane údajov. Medzi ne patrí predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákon č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a  zákon č. 452/2021 Z. z. o  elektronických komunikáciách.

Osobné údaje sa na našich webových stránkach a pri používaní našich aplikácií a služieb zaznamenávajú len v nevyhnutnom rozsahu a spracúvajú sa na konkrétny účel. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,  alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.    

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov spoločnosti Viessmann podľa čl. 37 a  nasl. GDPR  

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: (02) 32 23 01 00
E-mail: dpo@viessmann.sk

Spracovanie v rámci spoločnosti Viessmann  Climate Solutions

Pre nás a spoločnosť Viessmann Climate Solutions SE, vykonávajú práce nasledujúce spoločnosti:

 • Viessmann Deutschland GmbH na účely predaja a marketingu

 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH na prevádzku našich webových stránok a aplikácií, ako aj na marketing

 • Viessmann IT Service GmbH na prevádzku backendových systémov

Zozbierané údaje môžu byť spracované inými spoločnosťami patriacimi do skupiny Viessmann Climate Solutions alebo im môžu byť odovzdané, len ak:

 • ste o tom boli informovaní a výslovne ste s tým súhlasili na inom mieste (napr. v dotazníku),

 • je to potrebné na konkrétne účely a rozdelenie práce v rámci spoločnosti Viessmann Climate Solutions; na tento účel boli v rámci spoločnosti Viessmann Climate Solutions uzatvorené príslušné zmluvné dohody,

 • údaje boli poskytnuté po tom, ako už boli pseudonymizované zodpovednou osobou, ktorá zaručuje, že spoločnosť skupiny poverená spracovaním nemôže tento proces zvrátiť, alebo

 • údaje boli zodpovednou osobou uložené v anonymizovanej forme a takto uložené údaje už nepodliehajú predpisom o ochrane údajov.

Prenos do tretích krajín

Spoločnosti Viessmann Climate Solutions spracúvajú/prenášajú vami poskytnuté údaje na miesta v Nemecku, Európskej únii a tretích krajinách (vrátane USA), ktoré majú primeranú úroveň ochrany údajov podľa čl. 45 GDPR alebo ktoré poskytujú primerané záruky podľa čl. 46 GDPR.

K  prenosu osobných údajov do USA dochádza na základe rozhodnutia Európskej komisie o  primeranosti týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA  zo dňa 10.07.2023.

Oblasť použitia zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady poskytujú prehľad o tom, ako zabezpečujeme ochranu údajov, aký typ údajov sa zhromažďuje na aký účel a aký právny základ stojí za ich zhromažďovaním a spracovaním. Platí pre všetky webové stránky a aplikácie, za ktoré je spoločnosť Viessmann zodpovedná. Tieto zásady ochrany osobných údajov pozostávajú z piatich častí:

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných dodávateľov. Zásady ochrany osobných údajov sa na takéto stránky nevzťahujú.

I. Ustanovenia pre súkromných používateľov

Táto časť zásad ochrany osobných údajov sa vzťahuje na súkromných používateľov služieb spoločnosti Viessmann.  

Súkromným používateľom sa na účel týchto Zásad rozumie každý používateľ, ktorý nespĺňa definíciu komerčného používateľa podľa týchto Zásad.  

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR – na základe ktorého spracúvame osobné údaje používateľov v  zmysle súhlasu udeleného používateľom ako dotknutou osobou so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, a  to zasielanie newslettra, e-mailov, telefonické kontaktovanie používateľa, spracovanie osobných údajov používateľa uvedených v  kontaktnom formulári na webovej stránke našej spoločnosti , používanie analytických cookies,  cookies tretích strán (tzv. third party cookies“) a reklamných (marketingových) cookies,

 • čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR – na základe ktorého spracúvame osobné údaje používateľov nevyhnutné na účel plnenia zmluvy uzavretej s  našou spoločnosťou, ktorej zmluvnou stranou je používateľ ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti používateľa ako dotknutej osoby vykonali/nali vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy s  našou spoločnosťou, a

 • čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR – na základe ktorého spracúvame osobné údaje používateľov na účel oprávneného záujmu našej spoločnosti, a  to priameho marketingu najmä vo forme zasielania newslettra, e-mailov, telefonickej komunikácie s používateľmi, a  pod., ktorého podstatou je komunikácia našej spoločnosti s používateľom s  cieľom predať mu produkt spoločnosti alebo jej službu, a  to výlučne pri používateľoch, ktorých kontaktné údaje boli   získané v minulosti súvislosti s predajom tovaru alebo služieb používateľovi.

Používanie a overovanie osobných údajov

Rozsah osobných a  iných údajov, ktoré o  Vás zhromažďujeme je nasledovný:  

 • Vaše meno

 • Vaša adresa (PSČ, obec, ulica a číslo domu, prípadne ďalšie údaje o adrese)

 • Vaša e-mailová adresa

 • Váš dátum narodenia

 • Vaše pohlavie

 • Vaše telefónne číslo a/alebo číslo mobilného telefónu

 • Vaša krajina

 • Vaše platobné údaje

 • Váš predchádzajúci dodávateľ vykurovania

 • Názov vášho výrobku Viessmann

 • Sériové číslo vášho výrobku Viessmann

Ak nám poskytnete osobné údaje, použijeme ich na zodpovedanie vašich otázok, na spracovanie a realizáciu vašej žiadosti o konzultáciu, na technickú správu, na prihlásenie a v službách poskytovaných na príslušných webových stránkach alebo v aplikáciách. Svoj súhlas s použitím poskytnutých údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás, ak je to možné, s uvedením využívanej služby (služieb), zaslaním e-mailu na adresu: dpo@viessmann.sk

Telefonický kontakt spoločnosti Viessmann

Ak ste súhlasili s našimi zásadami ochrany osobných údajov a pri žiadosti o konzultáciu ste nám poskytli svoje telefónne číslo, budeme vás pred postúpením vašej žiadosti o konzultáciu našej partnerskej spoločnosti kontaktovať telefonicky, aby sme mohli skontrolovať vaše údaje, prediskutovať váš projekt a odkázať vás na príslušného dodávateľa. Ak nám následne poskytnete svoje mobilné telefónne číslo, požiadame vás o spätnú väzbu k aktuálnej situácii napríklad prostredníctvom SMS. Za to vám nevzniknú žiadne náklady.

Písomná komunikácia od spoločnosti Viessmann

Ak ste súhlasili s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a vyjadrili súhlas so sledovaním e-mailov, ako aj ak ste nám pri žiadosti o konzultáciu poskytli svoju e-mailovú adresu a/alebo číslo mobilného telefónu, budeme zaznamenávať vaše otvorenia a kliknutia v e-mailových správach, push notifikáciách a SMS správach. Je to potrebné na to, aby sme mohli spustiť jednotlivé kroky procesu vašej odbornej konzultácie. Tieto údaje budú po skončení konzultácie vymazané.

Informácie o zverejnení vašich údajov a vyhodnotení

Ak ste súhlasili s našimi zásadami ochrany osobných údajov a pri žiadosti o konzultáciu ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, budeme vás e-mailom informovať o aktuálnom stave vašej žiadosti o konzultáciu týkajúcej sa našej služby. Okrem iného vám zašleme správu s kontaktnými údajmi obchodného partnera, na ktorého ste boli odkázaní, a po konzultácii vám poskytneme možnosť ohodnotiť tohto dodávateľa. Žiaľ, ak v žiadosti o konzultáciu neuvediete svoju e-mailovú adresu, nemôžeme vám poskytnúť odbornú konzultačnú službu.

Zverejnenie osobných údajov

Za účelom poskytnutia služby odborného poradenstva alebo služby odporučenia dodávateľa pri poradenstve a/alebo kúpe, údržbe alebo oprave vykurovacieho systému alebo iného výrobku zo sortimentu Viessmann budeme s vaším súhlasom odovzdávať vami poskytnuté osobné údaje externým dodávateľom, ktorí s nami spolupracujú ako partneri a pôsobia vo vašom regióne.

Tento obchodný partner vás bude musieť v stanovenom časovom rámci kontaktovať, aby vám poskytol požadované odborné poradenstvo a/alebo cenovú ponuku. Na tento účel vás bude zmluvný partner kontaktovať e-mailom a/alebo telefonicky.

Ďalšie spracovanie a vymazanie vašich údajov

Okrem toho sa vaše údaje neposkytnú ani nepredajú tretím stranám, t. j. osobám alebo spoločnostiam, ktoré nepatria do skupiny Viessmann. Uložené osobné údaje sa vymažú, ak odvoláte svoj súhlas s ich uložením, ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, alebo ak ich uloženie nie je prípustné z iných právnych dôvodov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ďalšie informácie a služby vám budeme naďalej ponúkať prostredníctvom e-mailu až 3 mesiace po ukončení vašej odbornej konzultácie.

Súhlas s reklamou a inzerciou

My, t. j. spoločnosť Viessmann Climate Solutions SE, ako časť Carrier Global Corporation, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH a Viessmann PV + E GmbH, vás budeme e-mailom, poštou alebo telefonicky informovať o produktoch a službách spoločnosti Viessmann a prípadne sa vás na tieto produkty a služby pýtať, len ak ste nám dali výslovný súhlas na použitie vašich osobných údajov na reklamné účely (opt-in).

Urobí sa to aktívnym zaškrtnutím pod našimi formulármi vedľa vyhlásenia "Áno, spoločnosti Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann PV + E GmbH a Energy Market Solutions GmbH môžu používať moju e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo, aby ma informovali o najnovších produktoch a službách. Týmto si tiež želám využiť možnosť odovzdať konštruktívnu kritiku a pochvalu prostredníctvom prieskumu trhu a prieskumu verejnej mienky. Tento súhlas môžem kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať."

Upozorňujeme, že v texte, ktorý sa vám zobrazí na príslušnej webovej stránke/aplikácii, môžu byť uvedené rôzne spoločnosti, ak sú relevantné pre vašu žiadosť.

Ak ste nám udelili súhlas s takýmto použitím vašich údajov, ale už si neželáte dostávať reklamu alebo prieskumy od spoločnosti Viessmann, môžete svoj súhlas kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Vaše údaje budú potom vymazané alebo, ak sú údaje stále potrebné na účely fakturácie a účtovníctva, budú na tieto účely naďalej uchovávané. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na adresu viessmann@viessmann.sk.

Newsletter

Používanie osobných údajov pri prihlásení sa na odber e-mailového spravodajcu

Ak sa zaregistrujete na odber niektorého z našich newsletterov na webových stránkach spoločnosti Viessmann alebo v aplikáciách spoločnosti Viessmann, vaša e-mailová adresa sa bude používať na informačné a reklamné účely, kým sa z odberu tohto newslettera neodhlásite. Keď sa zaregistrujete na odber newslettera, uložíme vašu e-mailovú adresu, vašu IP adresu a dátum registrácie. Toto ukladanie slúži výlučne na zabezpečenie dôkazov v prípade, že tretia osoba zneužije e-mailovú adresu a zaregistruje sa na odber newslettera bez vedomia oprávnenej osoby.

Svoj súhlas so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak si už neželáte dostávať newsletter, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v newsletteri alebo zaslaním e-mailu na adresu viessmann@viessmann.sk.

Optimalizácia obsahu e-mailov a informačného bulletinu

My, t. j. spoločnosti Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH a Viessmann PV + E GmbH, vás budeme prostredníctvom e-mailu informovať o produktoch a službách spoločnosti Viessmann, ak ste spoločnosti Viessmann zadali príslušnú požiadavku na služby, ak ste nám dali výslovný súhlas na použitie vašich osobných údajov na reklamné účely (opt-in) alebo ak ste sa prihlásili na odber niektorého z našich informačných bulletinov. Aby sme vám mohli ponúknuť obsah optimalizovaný špeciálne pre vaše potreby, používame technológie sledovania e-mailov od spoločnosti salesforce.com Germany GmbH.

Uskutočňuje sa to aktívnym zaškrtnutím políčka pod našimi formulármi vedľa vyhlásenia "Áno, súhlasím so sledovaním e-mailov a newsletterov, aby bolo možné optimalizovať obsah pre mňa. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti."

Sledovanie e-mailov a newsletterov umožňuje štatistickú analýzu údajov o používaní. Na tento účel zaznamenávame otvorenia e-mailov aj interné kliknutia. Tieto informácie sa používajú na to, aby bol obsah e-mailov a newsletterov zaujímavejší a relevantnejší, ako aj na meranie úspešnosti marketingových kampaní.

Ak ste nám udelili súhlas s takýmto použitím vašich údajov, ale už si neželáte dostávať od spoločnosti Viessmann reklamu alebo prieskumy, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na adresu widerruf@viessmann.com.

Používanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

Ak nám zašlete otázky prostredníctvom niektorého z našich kontaktných formulárov, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, budú u nás uložené na účely spracovania vašej otázky a v prípade ďalších otázok na tú istú tému. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Svoj súhlas s použitím údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na adresu: dpo@viessmann.sk.

Používanie osobných údajov pri používaní komunity Viessmann

Ak sa zaregistrujete v komunite Viessmann tým, že vyjadríte súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a otvoríte si používateľské konto, údaje, ktoré poskytnete, budú sprístupnené komunite Viessmann a použité na spracovanie vašich otázok a pripomienok. To zahŕňa aj súhlas na to, aby vás spoločnosť Viessmann kontaktovala e-mailom a/alebo telefonicky výlučne na účely súvisiace s obsahom vašej otázky.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vymazaním svojho používateľského účtu s budúcou platnosťou. Vaše údaje sa potom vymažú alebo, ak sú stále potrebné na iné právne odôvodnené účely, budú naďalej uchovávané na tieto účely. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Po vymazaní vášho používateľského konta bude obsah vašich príspevkov v rámci komunity Viessmann anonymizovaný a zostane tam zachovaný. Tieto príspevky však už nebude možné priradiť k vám.

Používanie osobných údajov na registráciu podujatí alebo informačných návštev

Na niektorých stránkach našej webovej stránky máte možnosť zadať osobné údaje, aby ste sa mohli zaregistrovať na informačné návštevy, školenia alebo podujatia organizované spoločnosťou Viessmann. Tieto údaje použijeme len na spracovanie vašej žiadosti. Ak ako účastník niektorého z našich podujatí zadáte svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, dostanete potvrdzujúci e-mail a v závislosti od podujatia aj SMS 30 minút pred časovým intervalom / pred začiatkom podujatia. Po skončení podujatia sa údaje uchovávajú na účely vyhodnotenia podujatia. Tieto údaje sa vymažú najneskôr po 6 mesiacoch, pokiaľ nie sú stanovené iné ako zákonné lehoty uchovávania, napr. odborné dôkazy, pohostenie, náklady atď.

Súhlas s použitím údajov poskytnutých počas registrácie môžete odvolať až do začiatku podujatia. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na adresu: dpo@viessmann.sk.

II. Ustanovenia pre komerčných používateľov

Táto časť ustanovení o ochrane údajov sa vzťahuje len na komerčných používateľov, ako sú dodávatelia, priemyselné podniky, miestne úrady, obchodné podniky, projektanti, architekti atď., a to len v rozsahu, v akom títo používatelia poskytujú osobné údaje kontaktných osôb na našich webových stránkach a v našich aplikáciách na účely uzatvárania a plnenia zmlúv v súlade s písm. 6 ODS. 1 GDPR.

Spoločnosť Viessmann zhromažďuje a spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Vybavovanie otázok zákazníkov

 • Zasielanie informácií zákazníkom, ktorí podávajú žiadosti

 • Zobrazenie informácií v obchodných adresároch spoločnosti Viessmann (napr. vyhľadávanie miestnych obchodných partnerov na www.viessmann.de, vyhľadávanie inštalatérov na heizung.de)

Ak ste nám poskytli osobné údaje, použijeme ich len na zodpovedanie vašich otázok, na spracovanie zmlúv uzavretých s vami, na technickú správu, na prihlásenie a v službách poskytovaných na príslušných webových stránkach alebo v aplikáciách.

Uložené osobné údaje sa vymažú, ak odvoláte svoj súhlas s ich uložením, ak informácie už nie sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, alebo ak ich uloženie nie je prípustné z iných právnych dôvodov. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na adresu widerruf@viessmann.com. Vaše údaje budú následne vymazané alebo, ak sú údaje stále potrebné na účely overovania, fakturácie a/alebo účtovníctva, budú na tieto účely naďalej uchovávané.

V prípade ostatných osobných údajov spracúvaných v rámci dodávok a služieb v súlade s písm. b), čl. 6 ods. 1 sa uplatňujú ustanovenia o ochrane údajov v príslušných všeobecných obchodných podmienkach.

Zverejňovanie osobných a firemných údajov

V prípade poskytovania služieb tretími stranami alebo služieb ponúkaných partnermi (tieto sú uvedené v rámci príslušného textu súhlasu) im s vaším súhlasom odovzdávame vami zadané osobné a firemné údaje, a to predovšetkým na účely nadviazania kontaktu.

  

III. Ustanovenia pre žiadateľov

Táto časť ustanovení o ochrane údajov sa vzťahuje na uchádzačov, ktorí reagujú na inzeráty o zamestnanie v skupine Viessmann alebo v spoločnostiach tretích strán, ktorým Viessmann poskytuje platformu alebo partnerský program na inzerciu/umiestňovanie pracovných miest. Platí to len do tej miery, pokiaľ títo uchádzači odovzdávajú spoločnosti Viessmann osobné údaje v rámci procesu podávania žiadostí, napr. žiadosť v papierovej forme, e-mailom, kontaktnými formulármi s prílohami alebo portálmi prevádzkovanými spoločnosťou Viessmann (napr. portál pre učňov) alebo využívaním elektronických pracovných portálov prevádzkovaných tretími stranami v súlade s požadovaným obsahom, a to aj v súlade s ďalšími miestnymi/provinčnými špecifikáciami. Dokumenty žiadosti predložené v papierovej podobe sa skenujú a ukladajú v našich systémoch, potom sa papier zlikviduje prostredníctvom certifikovaných poskytovateľov služieb v súlade so zákonom o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na spracovanie vašej žiadosti a/alebo v rámci riadenia vzťahov s talentami a na základe vášho súhlasu s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Spracovanie vašej žiadosti zahŕňa v prípade potreby aj použitie vašich údajov na účely kontaktovania vás e-mailom a/alebo poštou a/alebo telefonicky a v prípade potreby (napr. portál pre učňov) aj postúpenie dokumentov žiadosti tretím stranám. Prístup k vašim dokumentom majú osoby zodpovedné za nábor a personalistiku v spoločnosti Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann Climate Solutions SE, v príslušnej spoločnosti koncernu, ako aj nadriadení alebo iné osoby zodpovedné za nábor v divízii, v ktorej je inzerovaná pracovná pozícia. Ďalšie spracovanie sa vykonáva anonymne na účely merania úspešnosti umiestnenia na pracovné miesta a použitých technických kanálov na podávanie žiadostí, ako aj zručností, ktoré uchádzači odovzdali - tiež anonymne.

S výnimkou portálu pre učňov sa údaje spracúvajú pomocou systémov spoločnosti Greenhouse Software, Inc. so sídlom v USA. Na tento účel spoločnosť Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH uzavrela zmluvu so spoločnosťou Greenhouse Software, Inc. na základe štandardných doložiek EÚ o ochrane údajov v súlade s čl. 46 GDPR.

Osobné údaje uchádzača sa automaticky vymažú najskôr po 4 mesiacoch, najneskôr však po 6 mesiacoch, počnúc okamihom, keď je uchádzač informovaný, že pracovnú pozíciu nebude zastávať, a za predpokladu, že neexistujú žiadne ďalšie zákonné požiadavky proti vymazaniu (napr. odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov). Táto lehota vychádza z požiadaviek nemeckého antidiskriminačného zákona (AGG).

Po prijatí do programu riadenia vzťahov s talentami budú vaše údaje uložené v našom systéme až 365 dní, aby ste mohli vopred uvažovať o budúcich voľných pracovných miestach. V tejto súvislosti použijeme vami poskytnuté údaje na to, aby sme vás kontaktovali e-mailom a/alebo poštou a/alebo telefonicky. Iba v prípade, že ste v odpovedi na náš dotaz udelili výslovný súhlas, budú vaše údaje po skončení tohto obdobia naďalej uložené v našom systéme, aby sme vás mohli zvážiť v prípade ďalších budúcich voľných pracovných miest.

Ak sa zaregistrujete do pracovného upozornenia spoločnosti Viessmann na kariérnych stránkach spoločnosti Viessmann alebo na iných pracovných portáloch prevádzkovaných spoločnosťou Viessmann, vaša e-mailová adresa sa bude používať na zasielanie pracovných ponúk, kým sa z tohto pracovného upozornenia neodhlásite. Keď sa zaregistrujete do pracovného upozornenia, uložíme vašu e-mailovú adresu, vašu IP adresu a dátum registrácie. Toto ukladanie slúži výlučne na zabezpečenie dôkazov v prípade, že tretia osoba zneužije e-mailovú adresu a zaregistruje sa na prijímanie upozornenia na ponuku práce bez vedomia oprávnenej osoby. Svoj súhlas so zasielaním upozornenia na pracovné ponuky môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.   Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak si už neželáte dostávať Job Alert, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v Job Alert alebo zaslaním e-mailu na adresu recruiting@viessmann.com.

Ak zasielate dokumenty žiadosti v papierovej forme bez odkazu na inzeráty v našich elektronických formátoch, napr. ako špekulatívnu žiadosť, dostanete zhrnutie týchto zásad ochrany osobných údajov spolu s potvrdením o prijatí vašej komunikácie alebo najneskôr v prípade zamietnutia z našej strany.

  

IV. Všeobecné informácie a ustanovenia pre webové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann

Tieto ustanovenia platia okrem ustanovení pre súkromných používateľov a ustanovení pre komerčných používateľov pre webové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann. Niektoré z našich aplikácií majú vlastné dodatočné pravidlá ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov pre aplikácie Viessmann ViCare a Vitotrol Plus nájdete na tomto odkaze: https: //www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html.

Spracovanie údajov pri prehliadaní našich webových stránok a používaní našich aplikácií

Spoločnosť Viessmann automaticky zhromažďuje informácie, ktoré nám odovzdáva váš prehliadač alebo aplikácia, a ukladá ich do protokolových súborov nášho servera. Spoločnosť Viessmann nemôže tieto údaje priradiť k jednotlivým osobám. Tieto údaje sa nekombinujú s inými zdrojmi údajov. Tieto informácie pozostávajú z:

 • Typ/verzia prehliadača

 • Používaný operačný systém

 • URL odkazov (predtým navštívená stránka)

 • Názov hostiteľa počítača, ktorý pristupuje na našu stránku (IP adresa v4 a v6)

 • Čas požiadavky na server

Adresa IP je celosvetovo platný identifikátor vášho počítača, ktorý jednoznačne prideľuje váš poskytovateľ internetu a vo svojej najbežnejšej podobe (IPv4) pozostáva zo štyroch blokov čísel oddelených bodkami alebo rozšírených o ďalšie číslice (IPv6). Ako súkromný používateľ spravidla nepoužívate konzistentnú adresu IP, pretože ju máte iba dočasne pridelenú poskytovateľom ("dynamická adresa IP"). V prípade trvalo pridelených adries IP ("statické adresy IP") je technicky možné pomocou tejto funkcie jednoznačne prideliť údaje používateľa.

Uvedené údaje spracúvame na tieto účely:

 • Na zabezpečenie bezproblémového pripojenia k webovej lokalite

 • Zabezpečenie pohodlného používania uvedenej webovej stránky

 • Na vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému

 • Na ďalšie administratívne a štatistické účely

Osobné údaje v súboroch denníka servera sa spracúvajú na základe písmena f), čl. 6 ODS. 1 GDPR. Toto povolenie umožňuje spracúvanie osobných údajov v rámci "oprávneného záujmu" prevádzkovateľa, pokiaľ nad ním neprevažujú vaše základné práva, slobody alebo záujmy. Naším oprávneným záujmom je uľahčiť správu a byť schopný odhaliť a sledovať hackerské útoky. Proti tomuto spracúvaniu údajov môžete kedykoľvek namietať, ak existujú dôvody, ktoré existujú vo vašej konkrétnej situácii a ktoré spôsobujú, že spracúvanie údajov nie je vhodné. Stačí, ak zašlete e-mailovú správu zodpovednej osobe za ochranu údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovania záverov o vás ako o jednotlivcovi.

Protokolové súbory servera s vyššie uvedenými údajmi sa po 30 dňoch automaticky vymažú alebo sa v prípade použitia na štatistické účely anonymizujú. Vyhradzujeme si právo uchovávať súbory denníka servera dlhšie, ak sú známe skutočnosti, ktoré naznačujú, že došlo k pokusu o neoprávnený prístup (napríklad pokus o hackerský útok alebo útok DDoS).

Spracovanie údajov pre vstup a prístup na naše webové stránky a aplikácie - "Viessmann účet

Spoločnosť Viessmann používa okrem bežných prihlasovacích funkcií (napr. ID používateľa a heslo) na vydávanie, zmenu a vymazanie oprávnení na vstup a prístup k neverejným alebo bezplatne nepoužívaným webovým stránkam a aplikáciám aj centrálny systém správy identít a prístupov (ďalej len "IAM"). Na tento účel sa budú spracúvať nasledujúce vaše osobné údaje:

 • E-mailová adresa

 • ID

 • Použitá webová stránka/aplikácia s poslednou časovou pečiatkou

 • Používateľská rola(-y)

 • Časová pečiatka posledného úspešného prihlásenia

 • Meno a priezvisko a ďalšie údaje (v závislosti od použitej webovej stránky/aplikácie)

 • Mobilné/telefónne číslo (pre dvojfaktorové overenie)

Uvedené údaje spracúvame na tieto účely:

 • Vytvorenie "Viessmann účtu"

 • Vytvorenie a správa prístupových práv k aplikáciám a webovým stránkam

 • Vytvorenie a správa prístupových práv v rámci aplikácií a webových stránok na základe rolí

 • Kontrola a zobrazenie oprávnení príslušnými zodpovednými funkciami pre jednotlivé webové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann

 • Oznamovanie informácií o používaných webových stránkach a aplikáciách (napr. zmeny, chybové hlásenia, nové funkcie atď.)

 • Vytváranie a vyhodnocovanie agregovaných ("anonymizovaných") kľúčových ukazovateľov týkajúcich sa používania webových stránok a aplikácií

V závislosti od používanej webovej lokality alebo aplikácie slúžia ako právny základ pre povolenie spracúvať vaše osobné údaje nasledujúce skutočnosti:

 • Plnenie zmluvy s vami podľa písm. b), čl. 6 ods. 1 GDPR, ktorej predmetom je aj používanie webových stránok alebo aplikácií spoločnosti Viessmann

 • Váš súhlas podľa písm. a), čl. 6 ods. 1 GDPR, ak ste o to výslovne požiadaní alebo

 • Na účely nášho oprávneného záujmu podľa písm. f), čl. 6 ODS. 1 GDPR.

Tento posledný právny základ umožňuje spracúvanie osobných údajov v rámci "oprávneného záujmu" prevádzkovateľa, pokiaľ nad ním neprevažujú vaše základné práva, slobody alebo záujmy. Naším oprávneným záujmom je efektívna správa vstupných a prístupových práv a ochrana webových stránok a aplikácií, ako aj údajov, ktoré sa na nich spracúvajú, pred neoprávneným použitím (napr. zverejnením, zmenou, vymazaním). Proti spracúvaniu údajov môžete kedykoľvek namietať, ak existujú dôvody, ktoré sa týkajú vašej konkrétnej situácie a ktoré spôsobujú, že spracúvanie údajov nie je vhodné. Stačí, ak zašlete e-mailovú správu úradníkovi pre ochranu údajov. Pred podaním námietky si overte, či môžete sami vymazať používateľský účet. Niektoré používateľské roly, najmä tie, ktoré sú založené na súhlase, umožňujú aj samotné vymazanie osobných údajov prostredníctvom samoobslužnej funkcie. Zhromaždené údaje v žiadnom prípade nepoužívame na účely vyvodzovania ďalších záverov o vás ako jednotlivcovi alebo na vytváranie profilov.

Vyššie uvedené údaje sa automaticky vymažú, ak je vaše používateľské konto neaktívne viac ako 360 dní (na základe poslednej časovej pečiatky úspešného prihlásenia alebo použitia webovej stránky alebo aplikácie), alebo sa anonymizujú, ak sa majú použiť na štatistické účely. Pred uplynutím tejto lehoty vás budeme informovať. Vyhradzujeme si právo uchovávať osobné údaje dlhšie, ak na to existujú zákonné alebo zmluvné dôvody alebo ak sú známe skutočnosti, ktoré naznačujú, že došlo k pokusu o neoprávnený prístup.

Odkazy na externé webové stránky

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na webové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann. Tie môžu obsahovať odkazy na webové ponuky tretích strán. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto webové stránky. V prípade, že opustíte webové stránky a aplikácie spoločnosti Viessmann, aby ste navštívili webovú stránku poskytovateľa tretej strany, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali aj zásady ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa.

Informácie o súboroch cookie a používaní analytických nástrojov

Naše spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookies a analytických nástrojov (zoznam všetkých analytických nástrojov) sa zakladá na súhlase dotknutej osoby s  používaním cookies podľa čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR na účel  analyzovania používania našej webovej stránky. Spracúvanie osobných údajov službou Google AdWords (zoznam všetkých technológií retargetingu) je založené na súhlase dotknutej osoby s  používaním cookies podľa čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR na účel personalizovania, zobrazovania cielenej reklamy a  štatistickej analýzy účinnosti tejto reklamy (napr. určenie, koľko kliknutí na reklamný banner viedlo k nákupu na našej webovej stránke)..  

Spoločnosť Viessmann používa súbory cookies na viacerých miestach svojich webových stránok a vo svojich aplikáciách. Sú určené na to, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú "súbory cookies relácie". Tie sa po vašej návšteve automaticky vymažú. Súbory cookies nespôsobujú žiadne poškodenie vášho počítača a neobsahujú žiadne vírusy.

Spoločnosť Viessmann používa na tento účel aj analytické nástroje, napr. webtrends alebo Google Tag Manager (Firebase). Poskytnuté a použité údaje sa zhromažďujú a ukladajú úplne anonymne. Tieto údaje môžu byť za určitých okolností uložené aj mimo územia Nemecka alebo Európskej únie.

Pri implementácii a používaní analytických nástrojov a sledovacích technológií anonymizujeme osobné údaje čo najrýchlejšie buď na strane poskytovateľa, čo sa riadi príslušnými zmluvami, alebo v rámci nášho prvotného použitia, takže vaše právo na informácie nie je možné uplatniť v prípade všetkých nižšie uvedených technológií.

Odosielaniu takýchto údajov môžete zabrániť prostredníctvom príslušných nastavení vo vašom prehliadači alebo aplikácii alebo v prostredí operačného systému (iOS, Android), čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom s vyhľadávaním alebo prevádzkou alebo s funkčnosťou ponúkaného obsahu alebo služby.

Súbory cookie tretích strán

Spoločnosť Viessmann využíva množstvo reklamných partnerov, ktorí pomáhajú zvyšovať zaujímavosť internetovej ponuky a webových stránok. V dôsledku toho sa pri návšteve týchto webových stránok na vašom pevnom disku ukladajú aj súbory cookies partnerských spoločností. Ide o dočasné/trvalé súbory cookies, ktoré sa po uplynutí stanoveného času automaticky vymažú. Tieto dočasné alebo trvalé súbory cookies (so životnosťou od 14 dní do 10 rokov) sa ukladajú na váš pevný disk a po uplynutí stanoveného času sa automaticky vymažú. Súbory cookie od našich partnerských spoločností obsahujú len pseudonymné, zvyčajne anonymné údaje. Môžu to byť údaje o produktoch, ktoré ste si prezreli, či ste si niečo zakúpili, ktoré produkty ste vyhľadávali atď.

V rámci toho niektorí naši reklamní partneri zhromažďujú informácie o webových stránkach, ktoré ste predtým navštívili, alebo o ktoré produkty ste sa mohli zaujímať, aby vám mohli zobrazovať reklamu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim záujmom. Tieto pseudonymné údaje sa v žiadnom prípade nespájajú s vašimi osobnými údajmi. Ich účelom je výlučne umožniť našim reklamným partnerom zobrazovať vám reklamný materiál, ktorý by vás mohol zaujímať.

Technológie opätovného cielenia

Naše webové stránky využívajú "technológie opätovného cielenia". Tieto technológie sa používajú na to, aby pre vás bola internetová ponuka zaujímavejšia. Tieto technológie nám umožňujú zobrazovať používateľom internetu reklamy na webových stránkach našich partnerov, ak už prejavili záujem o náš obchod a naše produkty. Sme presvedčení, že zobrazovanie personalizovanej reklamy súvisiacej so záujmom je pre používateľov internetu vo všeobecnosti vhodnejšie ako reklama bez osobného odkazu. Zobrazovanie reklamných materiálov na webových stránkach našich partnerov je založené na technológii cookies a analýze predchádzajúceho správania používateľov. Táto forma reklamy je úplne pseudonymná. Žiadne profily používania sa nespájajú s vašimi osobnými údajmi.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies, a tým aj so zhromažďovaním, ukladaním a používaním vašich údajov o používaní. Okrem toho sa vaše údaje ukladajú do súborov cookies aj po skončení relácie prehliadača, a to čiastočne preto, aby ich bolo možné opäť získať pri vašej ďalšej návšteve (návštevách) webových stránok. Tento súhlas môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať odmietnutím súborov cookies v nastaveniach prehliadača.

Aktuálne nastavenia nájdete na stránke, ktorú používate, a v pätičke "cookies a sledovanie".

Acxiom

Používanie osobných údajov na analýzu zákazníkov a iné reklamné účely

Na výber konkrétnych cieľových skupín na základe vopred definovaných kritérií a na vytvorenie a oslovenie nových ideálnych cieľových skupín (potenciálnych nových zákazníkov) na účely realizácie reklamných aktivít využíva spoločnosť Viessmann poskytovateľa služieb na analýzu pseudonymizovaných alebo anonymizovaných údajov (ktoré už nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe) príslušných záujemcov a existujúcich zákazníkov.

Pomocou tejto analýzy môžeme využívať reklamné účty na digitálnych platformách na oslovenie konkrétnych cieľových skupín prostredníctvom reklamy porovnaním silne zašifrovaných kmeňových údajov potenciálnych nových zákazníkov s porovnateľnými silne zašifrovanými kmeňovými údajmi pseudonymizovaných používateľov Facebooku alebo Google, aby sme týmto používateľom mohli zobrazovať reklamné kampane spoločnosti Viessmann. Spoločnosť Viessmann poveruje spracovaním týchto údajov účelovo zamerané spoločnosti, ako napríklad spoločnosť Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Nemecko, na aktivity na Facebooku. Spoločnosť Acxiom pseudonymizuje všetky údaje dotknutých osôb a v prípade potreby vystupuje ako "dôveryhodná tretia strana" pri zobrazovaní reklamy, napr. na Facebooku. Napríklad na Facebooku sa toto spracovanie zobrazuje v nastaveniach reklamy v časti "Spoločnosti, ktoré nahrali a zdieľali zoznam, ktorý obsahuje vaše údaje".

Osobné údaje na účely analýzy zákazníkov sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR, a  to na účel identifikácie potenciálnych nových zákazníkov a na vyššie uvedené účely. Za žiadnych okolností nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovanie záverov o vás ako o jednotlivcovi.  

Svoj súhlas s použitím poskytnutých údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás, ak je to možné, s uvedením využívanej služby (služieb), zaslaním e-mailu na adresu: dpo@viessmann.sk.