Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Alternatívne riešenie sporov platné pre spotrebiteľov

  

1. Spotrebieľ má právo podať spoločnosti Viessmann, s.r.o. (ďalej len "Viessmann" alebo "my" alebo „naša spoločnosť“), ako súčasť Carrier Global Corporation  žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Viessmann vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že spoločnosť Viessmann porušila iné práva spotrebiteľa.

2.  Spoločnosť Viessmann  informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o  príslušných  subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak  spoločnosť Viessmann  odpovedala zamietavo na žiadosť podľa predchádzajúceho bodu.

3.  Ak  spoločnosť Viessmann  na žiadosť spotrebiteľa neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, spotrebiteľ má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva  Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1  ) sú uvedené bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt môže spotrebiteľ obrátiť.