Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Náš prístup k udržateľnosti

Spoločne vytvárame životný priestor pre budúce generácie

Náš prístup k udržateľnosti sa prejavuje v našom cieli: spoločne vytvárať životný priestor pre budúce generácie. Vždy sme sa snažili o pozitívnu zmenu a zameriavali sa na skutočné inovácie a klimatické riešenia. Odvaha objavovať nové cesty je silnou súčasťou našej firemnej kultúry.

Naša klimatická stratégia sa zameriava na zodpovednosť viesť systémovú transformáciu smerom k budovám s takmer nulovou spotrebou energie. Stratégia je publikovaná v správe o udržateľnosti spoločnosti Viessmann 2023. Správa je k dispozícii na stiahnutie tu: https://www.viessmann-climatesolutions.com/en/sustainability.html

Naša reakcia na zmenu klímy

Pri pohľade na naliehavosť klimatických zmien a dedičstvo spoločnosti Viessmann v oblasti prijímania zmien je jasné, že: môžeme a musíme urobiť viac pre rozšírenie udržateľných riešení vykurovania, vetrania a chladenia. Môžeme a musíme urobiť viac pre to, aby naše vlastné prevádzky boli prispôsobené budúcnosti. Môžeme a musíme urobiť viac, aby sme viedli systémovú transformáciu smerom k budovám s takmer nulovou spotrebou energie. A práve o to sa snažíme prostredníctvom našej klimatickej stratégie "LEAP to Net Zero.", ktorú sme vypracovali na základe vedeckých rámcov, ako sú Protokol o skleníkových plynoch a Iniciatíva vedecky podložených cieľov.

V súčasnosti predstavuje spotreba energie v našich budovách až 40 % emisií skleníkových plynov na celom svete. Naša celosvetová populácia rýchlo rastie a v súčasnosti dosahuje 8 miliárd ľudí, čo si vyžaduje zdroje v podobe energie, materiálov, vody, potravín a iných tovarov. To vedie k nasadeniu prírodných systémov, pričom rastúca urbanizácia a vznik veľkých miest si vyžaduje viac zdrojov na výstavbu a údržbu. Očakáva sa, že do roku 2030 bude v mestskom prostredí žiť 5,5 miliardy ľudí. Stavebníctvo zohráva nesporne dôležitú úlohu pri udržiavaní tohto vývoja v medziach planéty. Je na nás všetkých v tomto odvetví, aby sme uskutočnili systémovú transformáciu. A s našou klimatickou stratégiou Viessmann "LEAP to Net Zero" sme urobili prvý krok.

“LEAP to Net Zero”

LEAP je ambiciózny plán na zosúladenie našich činností s globálnymi klimatickými cieľmi. Tento plán je postavený na štyroch pilieroch: Leap, Empower, Advocate a Partner ("LEAP"). Spolu s našimi partnermi a zainteresovanými stranami chceme urobiť obrovský krok vpred a dosiahnuť nulové eimisie v našich vlastných prevádzkach a systémoch, ktorých sme súčasťou.

Vedecky podložené ciele v oblasti klímy

Ako neoddeliteľnú súčasť našej klimatickej stratégie sme si stanovili dva konkrétne klimatické ciele. Tieto ciele boli overené Iniciatívou pre vedecky podložené ciele (SBTi), aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s vedeckými poznatkami o klíme, aby sa globálne otepľovanie stabilizovalo na úrovni 1,5 °C. Zaviazali sme sa, že naše prevádzky Viessmann Climate Solutions budú mať do roku 2050 nulovú čistú produkciu. Aby sme to dosiahli, naším prvým klimatickým cieľom je znížiť do roku 2030 emisie z našich vlastných prevádzok v absolútnom vyjadrení aspoň o 48 % (rozsah 1 a 2 v porovnaní s úrovňou v roku 2019).