Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Náš prístup k udržateľnosti

Vytvárame životný priestor pre budúce generácie

Náš prístup k udržateľnosti sa prejavuje v našom cieli: vytvárať životný priestor pre budúce generácie. Ako rodinná firma s viac ako storočnou históriou vieme, ako presadzovať inovácie, vyvíjať sa a neustále sa prispôsobovať trhovým podmienkam. Nadšenie a odvaha vydať sa novým smerom sú súčasťou našej DNA.

Teraz nastal čas, aby sme tieto schopnosti otestovali. Pretože vieme, že na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia potrebujeme systémové zmeny a rýchle opatrenia. Len tak zabezpečíme, aby súčasné a budúce generácie mohli žiť na našej planéte bezpečne, v rámci planetárnych hraníc a s cieľom vytvoriť spoločnosť rovnakých príležitostí pre všetkých. Vieme, že stojíme pred zložitou úlohou, ktorá si vyžaduje neustály vývoj. Preto sa zameriavame na to, čo môžeme urobiť ako poskytovateľ klimatických riešení v stavebníctve, s vedomím, že sme súčasťou väčšieho systému, ktorý je potrebné reformovať. Naša vízia budúcnosti je to, čo nás vedie.

 

Naša vízia do budúcnosti

V roku 2121 budeme žiť v čistých mestách. Naše budovy a hospodárstvo budú mať pozitívny vplyv na klímu. Naše budovy upravujú teplotu a kvalitu vzduchu v reálnom čase a zabezpečujú svojim obyvateľom zdravý, pohodlný a energeticky efektívny domov. Podobne ako celé hospodárstvo, aj budovy sú cirkuárne vo využívaní a opätovnom využívaní zdrojov. Energetické systémy z rôznych sietí sú teraz navzájom prepojené a inteligentne spolupracujú na prepojení všetkých budov s cieľom dosiahnuť maximálnu energetickú účinnosť. Teplo a chlad sa distribuujú a opätovne využívajú prostredníctvom energetických a vodovodných sietí. Elektrická sieť spája všetky budovy do jednej obnoviteľnej elektrárne. Plynová sieť dodáva biometán a zelený vodík z veternej a slnečnej energie. Naša informačná sieť optimalizuje spotrebu energie, čím zaručuje vždy a v každej oblasti najvýhodnejšie zásobovanie energiou. V roku 2121 žijeme na planéte, ktorá sa zdanlivo zotavuje. A všetci sme sa na tom podieľali.

Klimatológia určuje, ako budeme plniť svoj cieľ. Náš svet vie, že bez dostatočných opatrení nebudeme schopní obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. Táto hranica je kľúčová, pretože vyšší nárast teploty bude mať vážne environmentálne, sociálne a hospodárske následky. Ignorovanie vedeckých poznatkov pre nás znamená ignorovanie nášho vlastného cieľa.

Preto sme pri vypracovaní našej vlastnej klimatickej stratégie: "LEAP to Net Zero" využili vedecké údaje, ako napríklad Protokol o skleníkových plynoch a Iniciatívu pre vedecky podložené ciele, ako aj vlastné analýzy a kolektívne návrhové procesy. Táto klimatická stratégia ukazuje, ako sa ako rodinný podnik s 13 000 zamestnancami staviame k našej zodpovednosti viesť systémovú transformáciu smerom k budovám s nulovou čistou hodnotou.

Každá spoločnosť sa musí stať spoločnosťou zaoberajúcou sa klimatickými riešeniami. Musí to vychádzať zo srdca. Musíme prevziať zodpovednosť za budúcnosť a uvedomiť si, že náš súčasný spôsob života bude mať vplyv na budúce generácie.

Max Viessmann Generálny riaditeľ skupiny Viessmann

Naše klimatické ciele do roku 2030 na dosiahnutie čistej nulovej hodnoty

Znížime priame emisie z našich činností v absolútnom vyjadrení aspoň o 48 percent (v porovnaní s rokom 2019; rozsah 1 a 2).

Znížime naše nepriame emisie z predchádzajúcich a následných procesov o najmenej 55 percent v pomere k úrovni hospodárskej činnosti (v porovnaní s rokom 2019; rozsah 3).

"LEAP" je ambiciózny plán na zosúladenie našich činností s globálnymi klimatickými cieľmi. Tento plán je založený na štyroch pilieroch: Leap, Empower, Advocate a Partner ("LEAP"). Spolu s našimi partnermi chceme urobiť "skok" smerom k tomuto cieľu čistých nulových emisií, a to tak v rámci našich vlastných činností, ako aj v rámci systémov, ktorých sme súčasťou.

"LEAP to Net Zero" priamo súvisí s naším cieľom a ovplyvňuje celý hodnotový reťazec našej spoločnosti. V rámci našej klimatickej stratégie sme si stanovili dva konkrétne, časovo ohraničené klimatické ciele na dosiahnutie čistých nulových emisií pre naše vlastné prevádzky. Uvedomujeme si svoju úlohu partnera, advokáta, zamestnávateľa a priekopníka v našom odvetví a dúfame, že budeme inšpirovať a motivovať všetkých okolo nás, aby túto zmenu presadzovali spolu s nami.

 

Klimatickú neutralitu možno dosiahnuť len spoluprácou. Partnerstvá a spoločná zodpovednosť za životný priestor budúcich generácií nás všetkých obohacujú a otvárajú množstvo rôznych možností.

Profesor Dr. Martin Viessmann Predseda predstavenstva

Naša globálna klimatická stratégia je len začiatkom. Na realizáciu našej vízie budeme musieť ísť ďalej. V ďalšom kroku budeme pracovať na komplexnej stratégii udržateľnosti pre celú skupinu Viessmann. Zmierňovanie klimatických zmien je najdôležitejšou pákou trvalo udržateľného rozvoja, ale musíme sa pozerať ďalej ako len na klímu. "Vytváranie životného priestoru pre budúce generácie" neznamená len zabezpečenie zdravej planéty na život. Znamená to aj zabezpečenie bezpečnosti, spravodlivosti a zdravého života pre všetkých. To si vyžaduje, aby sme sa pozreli na všetky oblasti nášho podnikania a našich činností v rámci systémov, ktorých sme súčasťou. Práve sme sa vydali na túto cestu. Teraz sa tešíme, že sa staneme priekopníkom systémových zmien v stavebníctve a že k novému budeme pristupovať s nadšením a podnikateľským duchom, ktorý je hlboko zakorenený v našej firemnej kultúre.