Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Impressum a právne informácie

Vydavateľ
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 041 Bratislava

Telefón:  (02) 32 23 01 00
E-mail: info@viessmann.sk

Tieto internetové stránky boli vytvorené za účelom poskytovania všeobecných informácií o obchodnej spoločnosti Viessmann, s.r.o., najmä jej produktoch a službách.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so sídlom Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 388 41, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 8377/B, v mene ktorej koná pán Ing. Miroslav Janda, konateľ. Základné imanie spoločnosti Viessmann, s.r.o. je v sume 165.969,594371 EUR.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. sa usiluje o to, aby všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené na jej webových stránkach, šírených elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli aktuálne a čo možno najpresnejšie, avšak nezodpovedá za ich bezchybnosť a presnosť. Všetky informácie zverejnené, sprístupnené alebo šírené hore uvedenými spôsobmi sú všeobecnej povahy, nie sú pre spoločnosť Viessmann, s.r.o. záväzné a môžu byť kedykoľvek spoločnosťou Viessmann, s.r.o. jednostranne zmenené. Produkty a služby uvedené na webových stránkach alebo šírené akýmkoľvek iným spôsobom, sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky tovarov a služieb spoločnosti Viessmann, s.r.o. Zverejnenie akýchkoľvek údajov na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom nemá povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu, najmä nemôže byť považované za návrh na uzavretie zmluvy. Ceny produktov a služieb uvedené na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od aktuálnych cien produktov a služieb spoločnosti Viessmann, s.r.o.

Webové stránky spoločnosti Viessmann boli vytvorené s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu, spoločnosť Viessmann nemôže zaručiť správnosť a presnosť informácií v nich uvedených. Akákoľvek zodpovednosť za škody je vylúčená, pokiaľ nebola spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Viessmann.

Spoločnosť Viessmann si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Webové stránky spoločnosti Viessmann obsahujú odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Viessmann nie je zodpovedná za stratégiu ochrany údajov ani za obsah týchto webových stránok.

Informácie o riešení sporov pred rozhodcovskými súdmi pre spotrebiteľov

Spoločnosť Viessmann sa nezúčastňuje na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou a nie je povinná tak urobiť.

  

Kódex správania spoločnosti Carrier | Etický kódex

Systém oznamovania nekalých praktík

Aby sme mohli dodržiavať naše hodnoty, je dôležité, aby sme sa dozvedeli o možných pochybeniach a ukončili ich. Máte možnosť kedykoľvek nahlásiť neštandardné správanie prostredníctvom programu "Carrier Speak Up" a našich ďalších oznamovacích kanálov (telefonicky:    (02) 32 23 01 00, e-mailom: viessmann@viessmann.sk, listom na našu korešpondenčnú adresu atď.).

Osobitné poďakovanie patrí spoločnostiam shutterstock.com a bildagnetur.panthermedia.net  a Unsplash za poskytnutie obrázkov a grafiky na ilustráciu webovej stránky.