Impressum a právne informácie

Vydavateľ: Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23

E-Mail: viessmann@viessmann.sk

Tieto internetové stránky boli vytvorené za účelom poskytovania všeobecných informácií o obchodnej spoločnosti Viessmann, s.r.o., najmä jej produktoch a službách.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so sídlom Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 388 41, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 8377/B, v mene ktorej koná pán Ing. Miroslav Janda, konateľ. Základné imanie spoločnosti Viessmann, s.r.o. je v sume 165.969,594371 EUR.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o. sa usiluje o to, aby všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené na jej webových stránkach, šírených elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli aktuálne a čo možno najpresnejšie, avšak nezodpovedá za ich bezchybnosť a presnosť. Všetky informácie zverejnené, sprístupnené alebo šírené hore uvedenými spôsobmi sú všeobecnej povahy, nie sú pre spoločnosť Viessmann, s.r.o. záväzné a môžu byť kedykoľvek spoločnosťou Viessmann, s.r.o. jednostranne zmenené. Produkty a služby uvedené na webových stránkach alebo šírené akýmkoľvek iným spôsobom, sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky tovarov a služieb spoločnosti Viessmann, s.r.o. Zverejnenie akýchkoľvek údajov na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom nemá povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu, najmä nemôže by považované za návrh na uzavretie zmluvy. Ceny produktov a služieb uvedené na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od aktuálnych cien produktov a služieb spoločnosti Viessmann, s.r.o.

Internetové stránky spoločnosti Viessmann, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť Viessmann, s.r.o. nezodpovedá za obsah a funkčnosť týchto webových stránok. Uvedenie odkazu na webové stránky tretích osôb neznamená, že spoločnosť Viessmann, s.r.o. ich obsah schvaľuje. Spoločnosť Viessmann, s.r.o. nezodpovedá za dôveryhodnosť týchto webových stránok alebo ich prevádzkovateľov ako aj za ochranu osobných údajov.