Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Certifikáty

Certifikáty

Certifikácia podľa ISO 9001

Firma Viessmann bola prvý krát certifikovaná v roku 1994 a to podľa normy DIN EN ISO 9001. Táto certifikácia podlieha každoročnému dozorovaniu. V júni/júli 2013 prebehol audit nášho systému riadenia kvality, ktorý vykonali audítori certifikačnej spoločnosti VDE Prüf- und Zertifizierungsgesellschaft.

Audit bol v plnom rozsahu úspešný. Certifikačná spoločnosť VDE Prüf- und Zertifizierungsgesellschaft potvrdila, že náš systém riadenia kvality spĺňa požiadavky normy DIN EN ISO 9001:2008. Náš certifikát podľa DIN EN ISO 9001:2008 platný do 30.05.2015 bol z dôvodu rozšírenia rozsahu vystavený nanovo.

Certifikácia nášho systému riadenia kvality je významným predpokladom pre dosiahnutie špičkovej kvality výroby.

Certifikácia podľa eko-vyhlášky (EMAS)

Vďaka svojmu príkladnému a smerodajnému riadeniu životného prostredia si Viessmann získal renomé eko-priekopníka. Spoločnosť nie je certifikovaná len podľa eko-normy DIN EN ISO 14001, ale podiela sa aj nad rámec toho na systéme ekologických auditov EÚ (EMAS) – ktorý patrí v oblasti ochrany životného prostredia k tým najprísnejším. Vyhláška predpisuje stanovenie merateľných ekologických cieľov, ktoré idú nad rámec aktuálnej ekologickej legislatívy.

Viessmann je treťou spoločnosťou v Európe a druhou v Nemecku - ktorá v takomto ekologickom audite obstála. Spoločnosť podstupuje recertifikáciu nezávislými znalcami z oblasti ekológie každé tri roky, pričom sa každoročne koná aj jeden tzv. dozorovací audit. Vyhláška EMAS platí od roku 1993 a aj keď medzičasom prešlo týmto ekologickým auditom množstvo ďalších spoločností, zohráva Viessmann naďalej priekopnícku úlohu – je totiž jediná firma vo svojej branži, ktorá má takto certifikované všetky svoje nemecké závody.

Certifikácia podľa ISO 14001

Okrem európskeho eko-auditu so svojimi prísnymi požiadavkami na ekologickú transparentnosť je tu ešte aj medzinárodná norma DIN EN ISO 14001 na implementáciu všeobecného systému ekologického manažmentu.

Aj táto norma má za cieľ zlepšenie ochrany životného prostredia v podnikoch. Na rozdiel od eko-auditu prebieha bez vyhotovenia ekologického prehlásenia, ktoré by bolo potvrdené znalcom z v oblasti ekológie a následne zverejnené.

Certifikácia podľa ISO 50001

Pres svoj systém ekologického manažmenu v Allendorfe bola spoločnosť Viessmann certifikovaná podľa normy DIN EN ISO 5 0001:2011-12.

Za dosiahnutie energetických a klimaticko-politických cieľov pripadá zlepšeniu energetickej účinnosti kľúčová úloha. Energetická efektívnosť sa tak stáva významnou zložkou efektivity zdrojov. V najbližších rokoch zaviedeme systém energetického manažmentu podľa štandardu pre priemyselné podniky.

Certifikácia podľa ISO 45001

Po 10 rokoch úspešnej účasti na audite BS OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bola naša špičková výkonnosť potvrdená a certifikovaná spoločnosťou TÜÜV Rheinland podľa novej normy EN ISO 45001.

Spoločnosti skupiny Viessmann zavádzajú systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 2020 a od roku 2023 sa očakáva jeho spoločná certifikácia ako súčasť integrovaného systému riadenia.