Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Získajte až 19 000 € príspevok na dom z plánu obnovy

V tomto článku sú zhrnuté možnosti, podmienky a postup pre čerpanie prostriedkov na obnovu rodinného domu z plánu obnovy.

shutterstock: Tanoy1412

V tomto článku sú zhrnuté možnosti, podmienky a postup pre čerpanie prostriedkov na obnovu rodinného domu z plánu obnovy. Vedeli ste, že od októbra 2022 môžete na Slovensku čerpať prostriedky na obnovu rodinného domu z plánu obnovy? Na rozdiel od projektu Zelená domácnostiam ich môžete využiť napríklad aj na zateplenie, výmenu okien, realizáciu zelenej strechy a mnoho ďalšieho. Zhrnuli sme pre vás možnosti, podmienky a postup.  

Stačí ušetriť 30 % energií

Podľa štatistík Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR, je väčšina domov na Slovensku  staršia než 40 rokov. Moderné štandardy energetickej náročnosti pritom nespĺňa väčšina domov postavených pred rokom 2013, v dôsledku čoho zbytočne zaťažujú životné prostredie.     

SAŽP teda v októbri 2022 spustila program  Obnov dom  financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o dlhodobý projekt, ktorý má trvať až do polovice roka 2026 a jeho cieľom je  znížiť energetickú náročnosť 30 000 rodinných domov na Slovensku.      

V rámci programu môžete získať príspevok na obnovu domu, napríklad na zateplenie obvodového plášťa, strechy či podlahy, výmenu okien a dverí,  vykurovacieho systému, ale aj na zelenú strechu, záchytnú nádrž na vodu, tieniacu techniku, odstránenie azbestu atď.

Máte teda  omnoho širšie možnosti oproti programu Zelená domácnostiam, v ktorom nie je podporovaná obnova rodinného domu ako taká, ale iba obnoviteľné zdroje energie, navyše len v prípade domov mimo Bratislavského kraja. Pri pláne obnovy na kraji nezáleží.      

Obnovou domu znížite množstvo emisií (nielen) CO2, záťaž kladenú na životné prostredie, ale aj  sumu na vašom vyúčtovaní za energie.

Výška príspevku závisí od toho, aké opatrenia si vyberiete a koľko energie po ich vykonaní ušetríte.

Tabuľka 1: Max. výška príspevkov a základné kritériá získania príspevku z programu Obnov dom

Úspora po opatreniach 30 – 60 %max. 15 000  €
Úspora po opatreniach nad 60 %  max. 19 000 €
Uhradia vám  max. 75 % výdavkov

Zateplite, vymeňte okná či kotol, doplňte solárne panely    

Príspevky sú v programe Obnov dom rozdelené do 6 skupín:

Opatrenia skupiny A    

Ide o zateplenie obvodového plášťa, strechy (bez výmeny alebo s výmenou krytiny), podlahy na teréne, podlahy nevykurovaného podkrovia alebo stropu nevykurovaného suterénu. Opatrenia sa však  nesmú vzťahovať na vybudovanie prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia či suterénu.    

V rámci čerpania príspevku musíte realizovať  aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom opatrenia z tejto skupiny musia tvoriť  min. 25 % celkových výdavkov. Uhradia vám aj vynútené vedľajšie výdavky do výšky 10 %, napríklad pri presahoch zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy.

Opatrenia skupín B2, B3, B4, B5      

Patria k nim zelené strechy, akumulačné nádrže na dažďovú vodu, tieniaca technika a odstránenie azbestu.  Na opatrenia B3 a B5 môžete minúť spolu max. 10 % celkových výdavkov.    

Opatrenia skupiny B1

Príspevok môžete získať na  energetické alebo vykurovacie zdroje a pridružené náklady  (prehľad nájdete v nižšie uvedenej tabuľke). Na rozdiel od programu  Zelená domácnostiam  však v tomto prípade  nie sú podporované kotly na biomasu  (ani tie, ktoré dokážu spaľovať viac druhov palív).
  

Tabuľka 2: Prehľad jednotkových sadzieb príspevkov v rámci skupiny opatrení B1 programu Obnov dom​

Opatrenie

Jednotková sadzba  

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, zem/voda, voda/voda  1 092,50 €/kW, max. 13 110 €
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch  483 €/kW, max. 5 796 €
Fotovoltické panely (výroba elektriny)  954,50 €/kW, max. 2 875 €
Solárne kolektory (ohrev vody)  770,50 €/kW, max. 2 679,50 €
Plynový kondenzačný kotol, inštalácia, revízna správa  1 725 €
Rozvody, exp. nádoba, zásobník vody a súvisiace práce k plynovému kondenz. kotlu  1 725 €
Decentrálny systém riadeného vetrania s rekuperáciou (min. v dvoch miestnostiach)  3 450 €    
Centrálny systém riadeného vetrania s rekuperáciou  7 354,25 €
Iný zdroj tepla, súvisiace práce a pridružené náklady  1 380 €
Rozvody, exp. nádoba, zásobník vody a súvisiace práce k inému zdroju tepla  1 725 €

Plán obnovy vám poskytne dotácie aj na  projektovú dokumentáciu  (či už pre stavebné povolenie, alebo bez povolenia), projektové  energetické hodnotenie a energetické certifikáty  pred a po. Podrobný rozpis opatrení vrátane výšky príspevkov nájdete na  stránke Obnov dom.    

Na realizáciu si môžete vybrať firmu podľa vlastného uváženia, stačí, keď bude spĺňať platnú legislatívu SR. Opatrenia môžete vykonať  aj svojpomocne  (ak máte na dané opatrenia náležité papiere/oprávnenia – napríklad na stavebné úpravy, inštaláciu  kotla  či  fotovoltických panelov).

  

Peniaze si pripravte vopred    

O príspevok z programu Obnov dom môžete žiadať, ak:    

 • bol dom postavený pred 1. 1. 2013, nachádza sa na území SR a je využívaný v prevažnej miere alebo iba na bývanie ​(na iný účel môže byť využívaných max. 10 % podlahovej plochy),
 • v liste vlastníctva je evidovaný a v energetickom certifikáte ​či projektovom energetickom hodnotení zaradený ako „rodinný dom",  
 • ste vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi domu, nemusíte tam mať trvalý pobyt,    
 • nemáte ako žiadatelia daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného a sociálneho poistenia ani exekúcie.  

Ako sme uviedli vyššie v texte, základnou podmienkou je, že  znížite energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % oproti stavu pred opatreniami. Tú musí určiť odborne spôsobilá osoba v rámci projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu, a to v súlade  s vyhláškou 364/2012 Z. z.  Okrem toho  min. 70 % zdravotne neškodného odpadu musíte dať zrecyklovať.    

Snažte sa z programu získať maximálny možný príspevok. Peniaze totiž môžete čerpať na konkrétny rodinný dom  iba raz a iba v prípade, ak ste naň v minulosti nezískali inú podporu z verejných zdrojov. Ide napríklad o projekt Zelená domácnostiam (nielen v jeho súčasnej etape, ale aj v minulosti) alebo o príspevky vyplácané v minulosti na základe zákona 555/2005 Z. z.  

  

Postup získania príspevku z programu Obnov dom:    

 1. Zistite, na ktoré príspevky máte oprávnenie.    
 2. Pripravte si dokumenty a podajte žiadosť ​na stránke  Obnov dom.  
 3. Po schválení uzatvorte zmluvu o poskytnutí príspevku.
 4. Zabezpečte si energetický certifikát alebo energetické projektové hodnotenie. Stačí, ak ho predložíte do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 5. Zrealizujte práce do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (najneskôr však 31. 3. 2026).
 6. Zdokumentujte realizáciu projektu.     
 7. Požiadajte o vyplatenie príspevku.    
 8. Dokumentáciu uchovajte aspoň 5 rokov od dátumu poslednej platby prostriedkov z programu.    

Tip pre vás:  Peniaze dostanete až po vykonaní kontroly žiadosti, celú obnovu teda budete musieť najprv financovať zo svojho. SAŽP však spolupracuje s viacerými bankami, ktoré vám  pri predložení dokladov o poskytnutí príspevku dajú výhodnejšie podmienky pri čerpaní úverov,  ako napríklad nižší úrok či zľavu z poplatku.