Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Zelená domácnostiam – štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Štátnu dotáciu na obnoviteľné zdroje energie môže získať takmer každá slovenská domácnosť. Umožňuje to program Zelená domácnostiam od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá patrí pod ministerstvo hospodárstva. Prečítajte si, na čo všetko môžete získať príspevok, v  akej výške a  ako na to.

Prispejte k lepšiemu životnému prostrediu a ušetrite hneď dvakrát

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je znižovanie emisií skleníkových plynov, a  to podporou nákupu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Ide o  slnečnú, vodnú, veternú a  geotermálnu energiu či biomasu.  

Sú to zdroje, ktoré majú schopnosť neustále sa obnovovať – na rozdiel od fosílnych a  jadrových palív, ktorých zásoby sú obmedzené.

Dotáciu z  programu Zelená domácnostiam teda môžete získať na:

 • tepelné čerpadlá vzduch – voda, voda – voda, zem – voda a  po novom aj vzduch – vzduch,

 • kotly na pelety  –  od  17.  8.  2023 už iba na pelety, nie na ostatné druhy biomasy,

 • fotovoltické panely – výroba elektriny,  

 • slnečné kolektory – ohrev vody a  vykurovanie,

 • veterné turbíny – výroba elektriny.

Zariadenie musí byť zapísané v  zozname oprávnených zariadení či v  zozname meničov napätia. Nainštalovať vám ho môže iba firma, ktorá má so SIEA zmluvu a  je zapísaná v  zozname oprávnených zhotoviteľov.

Využitím týchto zariadení prispejete k  ochrane životného prostredia a  znížite závislosť od zdrojov energie (uhlie, plyn, jadro atď.), s  ktorými nemôžeme rátať donekonečna.

Okrem toho je tu aj ekonomická stránka. Ak sa totiž rozhodnete pre dotované zariadenie, ušetríte dvakrát:

 1. na samotnej cene za nákup a  montáž zariadenia,
 2. na nákladoch na energie, keďže nové zariadenie bude úspornejšie.


Ďalšou výhodou pre vás bude pri fotovoltike čiastočná energetická nezávislosť od rozvodnej siete.

Kto môže dotácie čerpať a koľko peňazí možno získať

Dotáciu z  programu Zelená domácnostiam môžete čerpať na:

 • rodinný dom,

 • rozostavaný rodinný dom – okrem kotla na pelety, pretože ten musí nahradiť už zapojený kotol na tuhé palivo,

 • inú nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, v  ktorej máte trvalý pobyt (napríklad aj rekreačná či záhradná chata, nesmie však byť rozostavaná, lebo sa nedá potvrdiť budúci účel),

 • bytový dom.

Takto musí byť nehnuteľnosť zapísaná aj v katastri, pričom sa môže nachádzať kdekoľvek na Slovensku – aj v  Bratislavskom kraji (Bratislava, Senec, Malacky, Pezinok). V  predchádzajúcich výzvach programu Zelená domácnostiam bol tento kraj vylúčený.

Ďalšie podmienky:  

 • Vlastníkom nehnuteľnosti musí byť fyzická osoba, právnická nesmie mať ani spoluvlastníctvo.

 • Nehnuteľnosť nemôže byť vedená v obchodnom majetku podnikateľského subjektu.

 • Uvedené platí okrem domov aj pre každý byt či nebytový priestor v  bytovom dome, výnimkou sú iba nehnuteľnosti, ktoré vlastní obec alebo VÚC.

Z  dotácie vám uhradia max. 50  % celkových nákladov na dodávku a  inštaláciu zariadenia v  rozsahu obstarávacej ceny. Ide o  cenu za všetky komponenty systému vrátane montážneho materiálu, montáže, revízie či ďalších úkonov nutných na spustenie zariadenia do prevádzky.

Zelená domácnostiam pre rodinné domy

Konkrétne sadzby nájdete v  nižšie uvedenej tabuľke. Okrem tých základných môžete dostať aj 15  % navyše, ak po nainštalovaní fotovoltiky, slnečných kolektorov, tepelného čerpadla či veternej turbíny prestanete využívať akékoľvek tuhé palivá zapojené do vykurovacieho systému.

Pätnásť percent navyše získate aj v  prípade, ak bývate v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Zoznam takýchto oblastí zverejňuje SHMÚ na svojej webovej stránke, pričom oblasti riadenia kvality ovzdušia sú označené rizikovým stupňom 3.  

Pozor! Maximálne navýšenie je 15  %, takže ak aj splníte obe podmienky, základná sadzba nebude zvýšená o 30  %.

  

Základná sadzba na  kW  

Max. príspevok  

+  15  % zvýhodnená sadzba na kW  

Max. príspevok pri zvýhodnenej sadzbe  

Fotovoltika

  500  €/kW

  3  500  €

  575  €/kW

  4  025  €

Veterná turbína

  500  €/kW

  3  500  €

  575  €/kW

  4 025  €

Slnečný kolektor

  500  €/kW

  2  000  €

  575  €/kW

  2  300  €

Kotol na pelety

  100  €/kW

  1  500  €

  –

  –  

Tepelné čerpadlo

  380  €/kW

  3  800  €

  437  €/kW

  4  370  €

Tabuľka 1: Sadzby dotácií programu Zelená domácnostiam na rodinné domy

Zelená domácnostiam pre rodinné domy  

Pri bytovom dome musíte dať urobiť aj energetický audit, ktorý treba pripojiť k žiadosti o zaplatenie poukážky (detaily sú nižšie v článku).

V audite musí byť uvedené množstvo využiteľnej energie vyrobenej v  dotovanom zariadení, odporúčaný výkon a  sú potrebné aj vyčíslené potenciálne úspory v  budove. Minimálne 80  % energie vyrobenej v  zariadení musí spotrebovať priamo bytový dom.

Zároveň sa nesmiete inštaláciou zariadenia odpojiť od centrálneho zdroja tepla, t. j. porušiť podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20  zákona 657/2004  Z.  z.

Aj pre bytové domy platí 15  % zvýhodnenie s  rovnakými podmienkami ako pri rodinných domoch.

  

Základná sadzba na  kW  

Max. príspevok

+  15  % zvýhodnená sadzba na kW  

Max. príspevok pri zvýhodnenej sadzbe  

Fotovoltika

  500  €/kW

  max. 1  kW na byt  

  575  €/kW

  max. 1  kW na byt

Slnečný kolektor

  500  €/kW

  max. 1  kW na byt

  575  €/kW

  max. 1  kW na byt

Kotol na pelety

  100  €/kW

  max. 5  kW na byt

  –

  –

Tepelné čerpadlo

  380  €/kW

  max. 5  kW na byt  

  437  €/kW

  max. 5  kW na byt

Tabuľka 2: Sadzby dotácií programu Zelená domácnostiam na bytové domy

Proces získania štátnej dotácie v skratke

 1. Dobre sa oboznámte s  podmienkami podpory. Všetky potrebné informácie sú dostupné vo všeobecných podmienkach uverejnených na stránke zelenadomacnostiam.sk.
 2. Zistite, aké zariadenie je pre vás najvhodnejšie. Poradiť sa môžete aj so zhotoviteľmi.  
 3. Vyberte si konkrétne zariadenie a  uzatvorte so zhotoviteľom zmluvu. V  ďalšom kroku máte dve možnosti. Prvou možnosťou je, že si dáte zariadenie nainštalovať (nie je teda nutné čakať na vydanie poukážky), a  keď bude otvorený inovovaný  informačný systém, zaregistrujete si žiadosť o  poukážku (prípadne nemusíte čakať na otvorenie systému a  podáte žiadosť do zásobníka, kde počká na aktiváciu). Druhou možnosťou je, že najskôr podáte žiadosť (do nového informačného systému alebo zásobníka) a  až po vydaní poukážky zariadenie nainštalujete. Súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a  skúšky. Uistite sa, že inštalácia prebehla úspešne a  zariadenie je funkčné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.
 4. Zašlite zhotoviteľovi aktivačný kód na vydanie poukážky. Aktivačný kód získate po zaregistrovaní žiadosti o  poukážku.
 5. Zhotoviteľ aktivuje vydanie poukážky v  novom informačnom systéme. Pokiaľ ešte nebolo zariadenie inštalované, treba si vydanie poukážky dobre rozmyslieť. Poukážka je totiž platná 90 kalendárnych dní od jej vydania.
 6. SIEA vám pošle poukážku, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi, aby mohol požiadať o  jej uhradenie.  
 7. SIEA posúdi žiadosť o  uhradenie, a  ak je všetko v  poriadku, poukážku zhotoviteľovi uhradí.

Neprehliadnite

Vďaka dotáciám si môžete dať nainštalovať moderné a  úsporné vykurovacie zariadenie aj v  prípade, ak by ste si ho inak nemohli dovoliť. Navyše okrem inštalácie ušetríte aj na účtoch za energie.

Zelená domácnostiam teda prináša lepšie životné podmienky pre slovenské domácnosti aj osvetu v  oblasti ochrany životného prostredia a  udržateľnosti.