Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Určite ste už počuli o možnosti získať štátnu dotáciu na zariadenia, ktoré využívajú OZE. Ide o národný projekt s názvom Zelená domácnostiam, ktorého realizátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR. Dôvodov, prečo sa zamyslieť nad využitím tejto finančnej podpory, je hneď niekoľko, aj keď doteraz ste o novom vykurovacom systéme možno ani neuvažovali.

Ekologické riešenie 

Hlavným cieľom projektu je znižovanie emisií skleníkových plynov, a to podporou nákupu a inštalácie takých vykurovacích zariadení, ktoré sú založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Na rozdiel od zásob fosílnych a jadrových palív, ktoré sa nachádzajú pod zemským povrchom a ktorých množstvo je obmedzené, teda vyčerpateľné, obnoviteľné zdroje energie, ako vyplýva už zo samotného názvu, disponujú schopnosťou svoj energetický potenciál neustále dopĺňať, resp. obnovovať. Zaraďujú sa sem slnečná energia, vodná energia, vietor, geotermálna energia či biomasa. Štátne dotácie je teda možné získať na fotovoltické panely a slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny.
 
Využitím práve týchto zariadení môžu totiž domácnosti prispieť k ochrane životného prostredia a v neposlednom rade znížiť svoju závislosť od zdrojov energie, s ktorými vzhľadom na ich obmedzené množstvo nemožno rátať donekonečna.

Ekonomické riešenie

V prípade, že sa domácnosť rozhodne pre inštaláciu dotovaných zariadení, môže ušetriť hneď dvakrát. Jednak na samotnej cene za nákup a montáž zariadenia a jednak i na nákladoch domácnosti na energie, ktoré sa znížia práve vďaka využívaniu týchto úspornejších a efektívnejších systémov vykurovania. Dokonca vďaka inštalácii fotovoltického modulu je tu možnosť byť do značnej miery nezávislým od verejnej distribučnej siete a stať sa výrobcom a dodávateľom vlastnej elektriny.  Ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, bude vám vystavená poukážka na hradenie nákladov spojených s inštaláciou konkrétneho zariadenia. Hodnoty poukážok na inštaláciu zariadení, resp. hodnoty oprávnených výdavkov, sa líšia v závislosti od typu zvoleného zariadenia a pokrývajú nielen rôzne komponenty, ale i služby (montážne práce či skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky). Pritom platí, že podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov.

Proces získania štátnej dotácie

Proces získania finančného príspevku sa na prvý pohľad môže zdať zložitý, a to aj vzhľadom na množstvo najrozličnejších informácií, ktoré sa na potenciálnych záujemcov o štátnu dotáciu hrnú zo všetkých strán. V prvom rade však treba nájsť odpoveď na otázku, či spadám do kategórie osôb, ktoré o podporu môžu žiadať. Ak som osobou oprávnenou žiadať o dotáciu, je potrebné:

1. nájsť si zhotoviteľa (t. j. odborne spôsobilú osobu, ktorá je oprávnená inštalovať zariadenia podporené z národných projektov Zelená domácnostiam a so SIEA má uzatvorenú zmluvu o uhrádzaní poukážok; zhotovitelia sú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov), 

2. zistiť, aký obnoviteľný zdroj energie je pre mňa optimálny.

Komponenty a služby, na ktoré je možné získať finančný príspevok, sa líšia v jednotlivých kategóriách, a teda je potrebné naštudovať si podmienky zvlášť pre: 

Na základe rozhodnutia o ideálnom vykurovacom systéme pre vašu domácnosť dochádza k výberu konkrétneho zariadenia z ponuky produktov (resp. zo zoznamu zariadení, ktoré splnili predpísané podmienky) v danej kategórii. O zhodnotení vhodného riešenia a zariadenia pre vašu domácnosť je najlepšie poradiť sa s odborníkom. Existuje totiž veľa faktorov, ktoré treba pri výbere zohľadňovať. 

Následne po výbere zariadenia je potrebné najskôr uzatvoriť zmluvu so zhotoviteľom a potom prostredníctvom informačného systému elektronicky vyplniť žiadosť o poukážku. Po vyplnení formulára žiadosti vám príde na emailovú adresu verifikačná správa, v ktorej bude odkaz, na ktorom je nutné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Po potvrdení záujmu je vaša žiadosť zaregistrovaná a dostanete ďalší email, v ktorom bude: 

  • informácia o zaradení vašej žiadosti do zásobníka,
  • prístupové údaje do elektronického formulára na úpravu žiadosti, kde v časti 5 nájdete aktivačný kód potrebný na vydanie poukážky.

V ďalšom kroku treba znovu komunikovať so zhotoviteľom. Dohodnete sa s ním, kedy zariadenie nainštaluje, a poskytnete mu aktivačný kód na vydanie poukážky. Zhotoviteľ skontroluje žiadosť, a ak je schopný do 90 dní zariadenie nainštalovať, aktivuje vydanie poukážky (pozn.: ak zariadenie nie je dostupné, vaša žiadosť čaká na aktiváciu v zásobníku žiadostí, kým nebude zariadenie dostupné, pričom životnosť žiadosti je 18 mesiacov). Následne SIEA poukážku vytlačí a pošle vám ju. Tú je potom potrebné uplatniť u zhotoviteľa do 90 dní. Zhotoviteľ poukážku rezervuje, nainštaluje vám zariadenie a požiada o uhradenie poukážky. Posledným úkonom je, že SIEA žiadosť posúdi, a ak spĺňa všetky požiadavky, uhradí poukážku zhotoviteľovi.

Oplatí sa vedieť:

  • O podporu formou poukážky sa môžu uchádzať rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska .okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
  • Termíny podávania žiadostí sú zverejnené v oficiálnom harmonograme, ktorý nájdete na stránke zelenadomacnostiam.sk. Ukončenie podávania žiadostí je naplánované na október 2023.
  • V záujme ochrany domácností spolupracuje na projekte aj Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa spotrebitelia môžu obracať v prípade, že sa cítia poškodení zo strany zhotoviteľov či ďalších zúčastnených subjektov.

Dobré pre domácnosti a aj životné prostredie

Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie sú dobrou príležitosťou pre všetkých, ktorí už dlhšie uvažujú o investícii do efektívneho vykurovacieho zariadenia, no vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu si inštaláciu spomínaných úsporných zariadení nemohli dovoliť. Dostupnosť zariadení však nie je to jediné, čo projekt Zelená domácnostiam so sebou priniesol. Sú to aj početné informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, o možnostiach, ako efektívnejšie tieto zdroje využívať a tak prispievať nielen k zlepšovaniu životných podmienok domácností, ale aj podmienok svetových – klimatických. Viac o podmienkach získania dotácií sa môžete dozvedieť z portálu www.zelenadomacnostiam.net.