Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Podmienky používania

Túto webovú stránku vrátane všetkých podstránok prístupných z úvodnej stránky (ďalej spoločne len "stránka") prevádzkuje spoločnosť Carrier Global Corporation, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a/alebo prepojené subjekty (ďalej spoločne len "Carrier"). Túto stránku poskytuje spoločnosť Carrier vám a subjektu, ktorý ste oprávnení zastupovať (ďalej len "vy" alebo "váš"), aby vám poskytla online prístup k informáciám o spoločnosti Carrier a jej produktoch, službách a príležitostiach. Tieto Podmienky používania upravujú vaše prehliadanie a používanie tejto lokality. POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. AK S TÝM NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO LOKALITU.

1. Obmedzená licenia

V súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente a všetkými platnými miestnymi zákonmi a predpismi vám spoločnosť Carrier udeľuje nevýhradné, neprenosné, osobné, obmedzené právo na prezeranie, používanie a zobrazovanie tejto stránky a súvisiacich materiálov a/alebo získavanie informácií o produktoch, službách a príležitostiach spoločnosti Carrier. Toto udelenie povolenia nepredstavuje záujem o stránku alebo materiály na nej obsiahnuté a podlieha nasledujúcim obmedzeniam: (1) Na všetkých kópiách stránky a materiálov musíte zachovať všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach a (2) pokiaľ to nie je výslovne povolené v tomto dokumente, nesmiete stránku a materiály žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať ani verejne zobrazovať, predvádzať, distribuovať alebo inak používať stránku a materiály na akékoľvek verejné účely. Spoločnosť Carrier nezaručuje ani nevyhlasuje, že vaše používanie materiálov na stránke nebude porušovať práva tretích strán, ktoré nie sú prepojené so spoločnosťou Carrier.

2. Výhrada práv a vlastníctva

Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na tejto stránke sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti Carrier, jej poskytovateľov licencií alebo obsahu alebo iných tretích strán. Všetky takéto ochranné známky, logá a servisné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, nič na tejto webovej stránke sa nesmie vykladať na základe záveru, nepriamej alebo inej skutočnosti ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky, loga alebo servisnej značky zobrazenej na webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka. Spoločnosť Carrier si vyhradzuje všetky práva na túto webovú stránku, jej obsah a všetky ostatné práva, ktoré neboli výslovne udelené.

3. Vylúčenie zodpovednosti

Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely a sú poskytované v stave, v akom sú. Nemalo by sa na ne spoliehať a nemali by sa používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Hoci spoločnosť Carrier vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečila, že informácie a dokumenty na tejto stránke sú presné, úplné a aktuálne, pokiaľ ide o túto stránku alebo jej obsah, neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu. Ak sa akýmkoľvek spôsobom spoliehate na materiál obsiahnutý na tejto stránke, robíte tak na vlastné riziko. Táto stránka môže obsahovať niektoré neaktuálne informácie. Tie nemusia byť nevyhnutne aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu.

4. Zmeny

Spoločnosť Carrier môže tieto Podmienky používania priebežne upravovať. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a vzťah medzi vami a spoločnosťou Carrier sa bude riadiť najnovšou verziou Podmienok používania, ktorá bude vždy zverejnená na webovej stránke. Spoločnosť Carrier sa vás pokúsi upozorniť na podstatné zmeny, napríklad prostredníctvom servisného oznámenia uverejneného na webovej stránke. Vaše ďalšie používanie webovej stránky predstavuje váš súhlas s takýmito zmenami. Túto stránku by ste mali pravidelne navštevovať a kontrolovať aktuálnu verziu Podmienok používania.

4. Obmedzenie používania webovej stránky

Spoločnosť Carrier môže tieto Podmienky používania priebežne upravovať. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a vzťah medzi vami a spoločnosťou Carrier sa bude riadiť najnovšou verziou Podmienok používania, ktorá bude vždy zverejnená na webovej stránke. Spoločnosť Carrier sa vás pokúsi upozorniť na podstatné zmeny, napríklad prostredníctvom servisného oznámenia uverejneného na webovej stránke. Vaše ďalšie používanie webovej stránky predstavuje váš súhlas s takýmito zmenami. Túto stránku by ste mali pravidelne navštevovať a kontrolovať aktuálnu verziu Podmienok používania.

Pre prehliadanie a použitie tejto webovej stránky nesmiete:

1. používať akékoľvek zariadenie, program, algoritmus alebo metódu, alebo akýkoľvek podobný alebo ekvivalentný manuálny proces na prehliadanie, získavanie, kopírovanie alebo monitorovanie akejkoľvek časti stránky alebo akéhokoľvek obsahu, alebo akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu stránky alebo akéhokoľvek obsahu, získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály, dokumenty alebo informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý nebol zámerne sprístupnený prostredníctvom stránky;

2. pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k akejkoľvek časti alebo funkcii tejto stránky alebo k akýmkoľvek iným systémom alebo sieťam pripojeným k tejto stránke alebo k serveru spoločnosti Carrier, alebo k akejkoľvek službe ponúkanej na tejto stránke alebo jej prostredníctvom, a to hackerským útokom, získavaním hesiel alebo akýmikoľvek nezákonnými prostriedkami;

3. skúšať, vyhľadávať alebo testovať zraniteľnosť stránky alebo akejkoľvek siete pripojenej k stránke alebo porušovať akékoľvek bezpečnostné alebo overovacie opatrenia na stránke alebo akejkoľvek sieti pripojenej k stránke;

4. v rámci ustanovení webovej stránky sledovať, vystopovať alebo sa pokúsiť vystopovať späť ku koreňom akékoľvek informácie o akomkoľvek inom používateľovi alebo návštevníkovi webovej stránky alebo akomkoľvek inom zákazníkovi spoločnosti Carrier, vrátane akéhokoľvek účtu spoločnosti Carrier, ktorý nevlastníte, ani nesmiete zneužívať webovú stránku, akékoľvek služby alebo informácie sprístupnené alebo ponúkané prostredníctvom webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorý by odhalil akékoľvek informácie, okrem iného vrátane identity alebo informácií o osobe, okrem vašich osobných údajov. Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by neprimerane zaťažovali infraštruktúru stránky alebo systémy či siete spoločnosti Carrier alebo akékoľvek systémy či siete pripojené k stránke alebo k spoločnosti Carrier;

5. používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo proces na zasahovanie alebo pokusy o zasahovanie do riadneho fungovania stránky alebo akejkoľvek transakcie uskutočnenej na stránke, alebo na zasahovanie do používania stránky akoukoľvek inou osobou;

6. falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zakryť pôvod akejkoľvek komunikácie alebo prenosu, ktorý odošlete spoločnosti Carrier prostredníctvom tejto stránky alebo akejkoľvek služby ponúkanej na tejto stránke;

7. vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo ich zastupovať;

8. používať webovú lokalitu alebo akýkoľvek Obsah na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Podmienkami používania, alebo nabádať na vykonávanie akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá porušuje práva spoločnosti Carrier alebo iných osôb;

9. používať kontaktné informácie poskytnuté na stránke na neoprávnené účely vrátane marketingu;

10. používať akýkoľvek hardvér alebo softvér určený na poškodenie, narušenie alebo pokus o poškodenie alebo narušenie riadneho fungovania stránky alebo tajne zachytiť akýkoľvek systém, údaje alebo osobné informácie zo stránky;

11. akýmkoľvek spôsobom narušiť alebo sa pokúsiť narušiť prevádzku stránky.

Spoločnosť Carrier si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť váš prístup na tieto stránky alebo ich používanie bez predchádzajúceho upozornenia. Ukončenie vášho prístupu alebo používania neberie práva ani neovplyvňuje žiadne iné práva alebo úľavy, na ktoré môže mať spoločnosť Carrier nárok zo zákona alebo na základe spravodlivosti.

6. Príspevok užívateľov

Beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za všetok materiál, ktorý môžete odoslať prostredníctvom webovej stránky, vrátane zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv akéhokoľvek takéhoto materiálu. Na stránku nesmiete nahrávať, šíriť ani inak zverejňovať žiadny obsah, ktorý:

1. je dôverný, obsahuje vlastnícke práva, je nepravdivý, podvodný, urážlivý, hanlivý, obscénny, výhražný, narúša práva na súkromie alebo publicitu, porušuje práva duševného vlastníctva alebo je urážlivý, nezákonný alebo inak nevhodný;

2. môže predstavovať alebo podporovať trestný čin, porušovať práva akejkoľvek strany alebo inak zakladať zodpovednosť alebo porušovať akýkoľvek zákon;  

3. môže obsahovať softvérové vírusy, politické kampane, reťazové listy, hromadnú poštu alebo akúkoľvek formu nevyžiadanej pošty.

Ak odošlete materiál a ak neurčíme inak, udeľujete spoločnosti Carrier neobmedzené, nevýhradné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať takýto materiál na celom svete v akýchkoľvek médiách. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť Carrier je oprávnená používať akékoľvek nápady, koncepty alebo poznatky, ktoré ste jej poskytli vy alebo osoby konajúce vo vašom mene. Udeľujete spoločnosti Carrier právo používať vami poskytnuté meno v súvislosti s takýmto materiálom, ak sa tak spoločnosť Carrier rozhodne.

Niektoré funkcie, ktoré môžu byť dostupné na tejto webovej stránke, si vyžadujú registráciu a/alebo použitie hesla. Za ochranu svojho hesla ste zodpovední vy. Súhlasíte s tým, že ste zodpovední za všetky vyhlásenia a činy alebo opomenutia, ku ktorým dôjde pri používaní vášho hesla. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa alebo zistiť, že vaše heslo bolo stratené, odcudzené alebo zneužité, musíte to bezodkladne oznámiť spoločnosti Carrier.  

7. Hypertextové odkazy a webové stránky tretích strán

Niektoré webové odkazy uvedené na tejto stránke otvárajú stránky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Carrier. Spoločnosť Carrier poskytuje tieto odkazy na iné webové stránky len pre vaše pohodlie a poskytnutie akéhokoľvek takéhoto odkazu neznamená, že spoločnosť Carrier schvaľuje takúto stránku alebo akýkoľvek obsah, produkty alebo služby, ktoré sú na takejto stránke obsiahnuté alebo ponúkané. Spoločnosť Carrier preto neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa dostupnosti alebo obsahu takýchto stránok vrátane čiastočných prepojení.

Keď sa zaregistrujete, objednáte alebo zakúpite produkty alebo služby od ktorejkoľvek strany, ktorej webové prepojenie je uvedené na tejto webovej lokalite, uzatvárate s touto treťou stranou zmluvu. V takýchto prípadoch by ste si pred registráciou, objednávkou alebo nákupom od takejto tretej strany mali prečítať a pochopiť jej podmienky, zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie. S výnimkou rozsahu výslovne uvedeného v tomto dokumente sa zmluva so spoločnosťou Carrier uvedená v tomto dokumente v takýchto prípadoch neuplatňuje. Spoločnosť Carrier sa zaväzuje spolupracovať so spoločnosťami, ktoré zdieľajú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Carrier. Spoločnosť Carrier však nemôže kontrolovať a nekontroluje, ako tieto strany používajú alebo zhromažďujú údaje alebo ako vykonávajú svoju činnosť.

8. Vylúčenie záruk a obmedzenie zodpovednosti

V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA SPOLOČNOSŤ CARRIER VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A VŠETKÝCH ZÁRUK, ŽE MATERIÁLY NA STRÁNKE SÚ ÚPLNÉ, SPRÁVNE A PRESNÉ, UŽITOČNÉ, SPOĽAHLIVÉ ALEBO NEPORUŠUJÚCE AUTORSKÉ PRÁVA, AKO AJ ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z VÝKONU ALEBO PRIEBEHU OBCHODOVANIA, ŽE PRÍSTUP NA STRÁNKU BUDE NEPRERUŠOVANÝ ALEBO BEZCHYBNÝ, ŽE STRÁNKA BUDE BEZPEČNÁ, ŽE STRÁNKA ALEBO SERVER, KTORÝ STRÁNKU SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE VÍRUSY ALEBO ŽE INFORMÁCIE NA STRÁNKE SÚ ÚPLNÉ, PRESNÉ ALEBO AKTUÁLNE.  

AK SI STIAHNETE AKÝKOĽVEK MATERIÁL Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, ROBÍTE TAK NA VLASTNÉ UVÁŽENIE A RIZIKO. NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KU KTOREJ DÔJDE V DÔSLEDKU STIAHNUTIA TAKÉHOTO MATERIÁLU.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE STRÁNKY. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, KTORÉ ODOŠLETE ALEBO DOSTANETE PRI POUŽÍVANÍ STRÁNKY, NEMUSIA BYŤ BEZPEČNÉ A MÔŽU BYŤ ZACHYTENÉ NEOPRÁVNENÝMI STRANAMI. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STRÁNKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE STRÁNKA SA VÁM POSKYTUJE BEZPLATNE. BERIETE NA VEDOMIE, POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ CARRIER ANI JEHO DODÁVATELIA ALEBO POSKYTOVATELIA OBSAHU TRETÍCH STRÁN NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZLYHANIA VÝKONU, POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, POŠKODENIA SÚBOROV, ZLYHANIA KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV, ZLYHANIE SIETE ALEBO SYSTÉMU, VAŠE UŠLÉ ZISKY ALEBO KRÁDEŽ, ZNIČENIE, NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP, ZMENU, STRATU ALEBO POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK ZÁZNAMU ALEBO ÚDAJOV), TRESTNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S TOUTO STRÁNKOU ALEBO AKOUKOĽVEK INOU STRÁNKOU, NA KTORÚ SA DOSTANETE PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU ZO STRÁNKY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK KROKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ CARRIER VYKONÁ ALEBO NEVYKONÁ V DÔSLEDKU AKEJKOĽVEK KOMUNIKÁCIE ODOSLANEJ SPOLOČNOSTI CARRIER, AKÉHOKOĽVEK ONESKORENIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ STRÁNKU, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY INZEROVANÉ ALEBO ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, ALEBO ZA ODSTRÁNENIE ALEBO VYMAZANIE AKÝCHKOĽVEK MATERIÁLOV ODOSLANÝCH ALEBO ZVEREJNENÝCH NA STRÁNKE ALEBO INAK ZÍSKANÝCH Z POUŽÍVANIA STRÁNKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ CARRIER ALEBO JEDEN Z JEJ DODÁVATEĽOV BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKODY.

9. Kompenzácia

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Carrier a jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, akcionárov, zamestnancov, dodávateľov, zástupcov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, dodávateľov a poskytovateľov odškodníte, ochránite a zbavíte zodpovednosti za akékoľvek nároky, straty, záväzky, požiadavky alebo výdavky (vrátane poplatkov za právne zastupovanie), ktoré voči spoločnosti Carrier vznesie akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním lokality a vami poskytnutého obsahu a akéhokoľvek porušenia týchto podmienok používania.  

Ak spôsobíte technické narušenie stránky alebo systémov, ktoré poskytujú stránku vám alebo iným osobám, súhlasíte s tým, že budete zodpovední za všetky straty, záväzky, výdavky, škody a náklady, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie a súdnych trov, ktoré vzniknú alebo vyplynú z takéhoto narušenia. Spoločnosť Carrier si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá by inak podliehala odškodneniu z vašej strany. V takom prípade súhlasíte, že budete spolupracovať s dopravcom pri obhajobe takejto záležitosti.

10. Rozhodné právo a súdna moc

Túto webovú stránku spravuje a kontroluje spoločnosť Carrier v štáte Florida v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Carrier nerobí žiadne vyhlásenie, že materiály na tejto stránke sú vhodné alebo dostupné na použitie v lokalitách mimo Spojených štátov amerických, a je zakázané prezerať túto stránku z území, kde je obsah tejto stránky nezákonný. Ak si túto stránku prezeráte z miest mimo USA, ste zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Obsah a používanie tejto stránky sa riadi zákonmi štátu Florida bez ohľadu na akékoľvek zásady alebo pravidlá kolíznych noriem.

Posledná aktualizácia: 25. marca 2020