Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kódy porúch Viessmann Vitodens 200-W

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kódy porúch sa zobrazia, keď sa program (vykurovania) musí prerušiť z dôvodu chybového hlásenia. Uvádzajú príčiny porúch, ako aj možné opatrenia, ktoré by mal vykonávať len autorizovaný dodávateľ.

Ako vlastník systému však dostanete hrubý návod s príslušným kódom poruchy a príslušným stručným popisom, aby ste mohli dodávateľovi lepšie opísať situáciu. Ak chcete nájsť vhodného obchodného partnera vo svojom okolí, jednoducho použite naše vyhľadávanie odborných partnerov.

Kódy porúch by mal analyzovať dodávateľ

Nasledujúce kódy porúch spoločnosti Viessmann sa vzťahujú na nástenné plynové kotly radu 200 a s reguláciou Vitotronic, vrátane modelov Vitodens 200-W a ako aj Vitodens 222-W, Vitodens 222-F. Kódy porúch pre novšie modely sa môžu líšiť. Ako bolo uvedené na začiatku, kódy porúch a ich možné opatrenia slúžia používateľom systému len ako približný návod. Dôrazne neodporúčame vykonávať opatrenia svojpomocne. Koniec koncov,

  • Nesprávne vykonané práce na vykurovacom systéme môžu viesť k život ohrozujúcim nehodám.
  • V prípade ich zanedbania môže zákonná záruka stratiť platnosť.
  • Všetky nastavenia a práce na zariadení sa musia vykonávať tak, ako je uvedené v príslušnom návode na obsluhu.
  • Ďalšie práce na spotrebiči smú vykonávať len autorizovaní dodávatelia.

Informácie o tom, ako vykonať nastavenia na vašom kotle a na čo by ste mali dávať pozor, nájdete v návode na obsluhu vášho kotla Viessmann. Nájdete ich napríklad v našej databáze ViBooks.

Platí všeobecné pravidlo:

  • Neotvárajte spotrebič
  • Neodstraňujte kryty
  • Neupravujte ani neodstraňujte prídavné zariadenia alebo namontované príslušenstvo
  • Neotvárajte ani neutahujte prípojky potrubia

Kódy porúch Viessmann neplatia pre všetky vykurovacie systémy

Poznámka: tu uvedené kódy porúch sa vzťahujú výlučne na plynové kondenzačné modely radu 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic. Kotly na tuhé palivo, tepelné čerpadlá, kogeneračné jednotky a iné systémy majú vlastné kódy porúch. Okrem toho si nasledujúci zoznam nenárokuje na úplnosť a slúži len ako pomôcka.

Vyhľadajte kódy porúch online

Na vyhľadanie správania systému a príčiny poruchy zobrazeného kódu poruchy môžete použiť aj našu online databázu. Okrem kódu poruchy budete potrebovať aj číslo dielu/sériové číslo vášho výrobku Viessmann. To nájdete na typovom štítku riadiacej jednotky/produktu.

Kódy porúch pre nástenné plynové kotly série 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic


Poznámka: niektoré opatrenia obsahujú kódovacie adresy alebo kódovacie skupiny. Nastavenie týchto kódov môžu vykonávať len autorizovaní odborní montážni alebo servisní partneri.

Zobrazený kód poruchy Charakteristika systému Príčina poruchy Meranie
10 Reguluje, ako keby vonkajšia teplota bola 0 °C Skrat, snímač vonkajšej teploty Skontrolujte snímač vonkajšej teploty
18 Reguluje, ako keby vonkajšia teplota bola 0 °C Prerušenie vedenia, snímač vonkajšej teploty Skontrolujte snímač vonkajšej teploty
19 Reguluje, ako keby vonkajšia teplota bola 0 °C Prerušenie RF komunikácie snímača vonkajšej teploty (RF snímač vonkajšej teploty, KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici, bezdrôtová základňová stanica alebo bezdrôtový opakovač chybný alebo poškodený) Skontrolujte bezdrôtové spojenie (umiestnite RF snímač vonkajšej teploty a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla). Skontrolujte prepojenie KM-BUS s bezdrôtovou základňovou stanicou. Odhláste snímač vonkajšej teploty a bezdrôtový opakovač, potom ich znovu prihláste. Vymeňte snímač vonkajšej teploty RF. Vymeňte bezdrôtový opakovač. Vymeňte bezdrôtovú základňovú stanicu.
20 Reguluje bez snímača prietokovej teploty (nízko stratová hlavička) Skrat, systémový snímač teploty prietoku Skontrolujte snímač nízkej straty hlavice
28 Reguluje bez snímača teploty prietoku (nízko stratový rozdeľovač) Prerušenie vedenia, snímač teploty prietoku v systéme Skontrolujte snímač nízkych strát hlavového potrubia. Ak nie je pripojený žiadny snímač nízkych strát, nastavte kód 52:0
30 Horák zablokovaný Skrat, snímač teploty vody v kotle Skontrolujte snímače teploty vody v kotle
38 Horák zablokovaný Prerušenie vedenia, snímač teploty vody v kotle Skontrolujte snímače teploty vody v kotle
40 Zmiešavač je uzavretý Skrat, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty prietoku
44 Zmiešavač je zatvorený Skrat, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty prietoku
48 Zmiešavač je zatvorený Skrat, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty prietoku
50 Kotol neohrieva teplú vodu Skrat, snímač teploty zásobníka Skontrolujte snímač teploty zásobníka
58 Žiadny ohrev TÚV Kotol neohrieva TÚV Skontrolujte snímač teploty zásobníka
90 Normálna prevádzka Skrat, snímač teploty Skontrolujte snímač na solárnom regulačnom module
91 Normálna prevádzka Skrat, snímač teploty Skontrolujte snímač na solárnom riadiacom module
92 Nefunguje solárny ohrev TÚV Skrat, snímač teploty kolektora Skontrolujte snímač teploty na solárnom riadiacom module alebo snímač na Vitosolic
93 Normálna prevádzka Skrat, snímač teploty spiatočky kolektora Skontrolujte snímač teploty na prípojke S3 na Vitosoliku
94 Nefunguje solárny ohrev TÚV Skrat, snímač teploty zásobníka Snímač teploty na solárnom regulačnom module
98 Normálna prevádzka Prerušenie vedenia, snímač teploty Kontrola snímača na solárnom riadiacom module
99 Normálna prevádzka Prerušenie vedenia, snímač teploty Skontrolujte snímač na solárnom riadiacom module
1A Horák zablokovaný Poškodený snímač prietoku 1, ľavý (zástrčka 163) Vymeňte snímač
1b Horák zablokovaný Snímač prietoku 2, pravý (zástrčka 163A) chybný Vymeňte snímač
1F Horák zablokovaný Príliš veľký rozdiel prietoku Vyčistite výmenník tepla prepláchnutím
4C Zmiešavač je uzavretý Prerušenie vedenia, snímač teploty prietoku, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty prietoku
9A Žiadny solárny ohrev TÚV Prerušenie vedenia, snímač teploty kolektora Skontrolujte snímač teploty na solárnom riadiacom module alebo snímač na Vitosolic
9b Normálna prevádzka Prerušenie vedenia, snímač teploty spiatočky kolektora Skontrolujte snímač teploty na prípojke S3 na Vitosoliku
9C Žiadny solárny ohrev TÚV Prerušenie vedenia, snímač teploty zásobníka Skontrolujte snímač teploty na solárnom riadiacom module alebo snímač na Vitosoliku
9E Normálna prevádzka Žiadny prietok alebo príliš nízky prietok v solárnom okruhu alebo reagoval obmedzovač teploty Skontrolujte čerpadlo solárneho okruhu a solárny okruh. Potvrďte chybové hlásenie
9F Normálna prevádzka Porucha solárneho riadiaceho modulu alebo Vitosolicu Vymeňte solárny riadiaci modul alebo Vitosolic
A3 Horák zablokovaný Nesprávne umiestnený snímač teploty spalín Správne nasaďte snímač teploty spalín
A4 Normálna prevádzka Prekročený maximálny tlak v systéme Skontrolujte tlak v systéme (max. tlak v systéme 6 barov). Skontrolujte funkciu a veľkosť membránovej tlakovej expanznej nádoby. Odvzdušnenie vykurovacieho systému
A7 Normálna prevádzka podľa dodaného stavu Chybné programovanie jednotky Vymeňte programovacie zariadenie
b0 Horák zablokovaný Skrat, snímač teploty spalín Skontrolujte snímač teploty spalín
b1 Normálna prevádzka podľa dodaného stavu Chyba komunikácie, programovacia jednotka Skontrolujte pripojenia a v prípade potreby vymeňte programovacie zariadenie
b5 Normálna prevádzka podľa dodaného stavu Vnútorná porucha Vymeňte riadiacu jednotku
b7 Horák zablokovaný Porucha, kódovacia karta kotla Zapojte kódovaciu kartu kotla alebo ju vymeňte, ak je chybná
b8 Horák zablokovaný Prerušenie vedenia, snímač teploty spalín Skontrolujte snímač teploty spalín
bA Zmiešavač reguluje teplotu prúdenia na 20 °C Chyba komunikácie, rozširujúca súprava pre vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom) Skontrolujte pripojenia a kód predlžovacej súpravy
bb Zmiešavač reguluje teplotu prietoku na 20 °C Chyba komunikácie, rozširujúca súprava pre vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom) Skontrolujte pripojenie rozširujúcej súpravy a kód
bC Normálna prevádzka bez diaľkového ovládania Chyba komunikácie, diaľkové ovládanie Vitotrol, vykurovací okruh 1 (bez zmiešavača) Skontrolujte pripojenia, kábel a kódovanie adresy "A0" v skupine "Vykurovací okruh" a prepínač DIP na jednotke diaľkového ovládania. Pri bezdrôtovom diaľkovom ovládaní: skontrolujte pripojenia prenosovej cesty; umiestnite diaľkové ovládanie a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla. Skontrolujte pripojenie KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici. Vymeňte bezdrôtové komponenty
bd Normálna prevádzka bez diaľkového ovládania Chyba komunikácie, diaľkové ovládanie Vitotrol, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom) Skontrolujte pripojenia, kábel a kódovú adresu "A0" v skupine "Vykurovací okruh" a nastavenia diaľkového ovládania. Pri bezdrôtovom diaľkovom ovládaní: skontrolujte pripojenia prenosovej cesty; umiestnite diaľkové ovládanie a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla. Skontrolujte pripojenie KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici. Vymeňte bezdrôtové komponenty
bE Normálna prevádzka bez diaľkového ovládania Chyba komunikácie, diaľkové ovládanie Vitotrol, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom) Skontrolujte pripojenia, kábel a kódovanie adresy "A0" v skupine "Vykurovací okruh" a nastavenia diaľkového ovládania. Pri bezdrôtovom diaľkovom ovládaní: skontrolujte pripojenia prenosovej cesty; umiestnite diaľkové ovládanie a bezdrôtový opakovač do blízkosti kotla. Skontrolujte pripojenie KM-BUS k bezdrôtovej základňovej stanici. Výmena bezdrôtových komponentov
bF Normálna prevádzka Nesprávny komunikačný modul LON Vymeňte komunikačný modul LON
C1 Normálna prevádzka Chyba komunikácie, rozšírenie EA1 Skontrolujte pripojenie
C2 Normálna prevádzka Chyba komunikácie, solárny riadiaci modul alebo Vitosolic Skontrolujte solárny riadiaci modul alebo Vitosolic
C3 Normálna prevádzka Chyba komunikácie, predĺženie AM1 Skontrolujte prepojenia
C4 Normálna prevádzka Chyba komunikácie, rozšírenie OpenTherm Skontrolujte rozšírenie OpenTherm
C5 Normálna prevádzka, max. otáčky čerpadla Chyba komunikácie, čerpadlo s premenlivými otáčkami Skontrolujte čerpadlo KM-BUS
Cd Normálna prevádzka Chyba komunikácie, Vitocom 100 (KM-BUS) Skontrolujte pripojenie, Vitocom 100 a kódovanie adresy "95" v skupine "Všeobecné"/1
CF Normálna prevádzka Chyba komunikácie, komunikačný modul LON Vymeňte komunikačný modul LON
d6 Normálna prevádzka Vstup DE1 na rozšírení EA1 hlási poruchu Odstráňte poruchu na príslušnom zariadení
d7 Normálna prevádzka Vstup DE2 na rozšírení EA1 hlási poruchu Odstrániť poruchu na dotknutom spotrebiči
d8 Normálna prevádzka Vstup DE3 na rozšírení EA1 hlási poruchu Odstrániť poruchu na dotknutom spotrebiči
dA Normálna prevádzka bez vplyvu miestnosti Skrat, snímač izbovej teploty, vykurovací okruh 1 (bez zmiešavača) Skontrolujte snímač izbovej teploty, vykurovací okruh 1
db Normálna prevádzka bez vplyvu miestnosti Skrat, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2
dC Normálna prevádzka bez vplyvu miestnosti Skrat, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3
dd Normálna prevádzka bez vplyvu miestnosti Prerušenie vedenia, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 1 (bez zmiešavača) Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 1 a nastavenia diaľkového ovládania
dE Normálna prevádzka bez vplyvu miestnosti Prerušenie vedenia, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 2 a nastavenia diaľkového ovládania
dF Normálna prevádzka bez vplyvu miestnosti Prerušenie vedenia, snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3 (so zmiešavačom) Skontrolujte snímač teploty miestnosti, vykurovací okruh 3 a nastavenia diaľkového ovládania
E0 Normálna prevádzka Porucha externého účastníka LON Skontrolujte pripojenia a účastníkov LON
E3 Horák v poruchovom stave Príliš nízky prenos tepla počas kalibrácie. Vypol sa obmedzovač teploty Zabezpečte primeraný prenos tepla. Stlačte resetovacie tlačidlo R
E4 Horák sa zablokoval Porucha, napájacie napätie 24 V Vymeňte riadiacu jednotku
E5 Horák zablokovaný Porucha zosilňovača plameňa Vymeňte riadiacu jednotku
Eb Horák v poruchovom stave Opakovaná strata plameňa počas kalibrácie Skontrolujte medzeru medzi ionizačnou elektródou a montážnou gázou horáka. Skontrolujte priradenie typu plynu. Skontrolujte systém odvodu spalín; v prípade potreby odstráňte recirkuláciu spalín. Stlačte resetovacie tlačidlo R
EC Horák v poruchovom stave Chyba parametra počas kalibrácie Stlačte tlačidlo reset R alebo vymeňte kódovaciu kartu kotla a potom stlačte tlačidlo reset R
Ed Horák v poruchovom stave Vnútorná porucha Vymeňte riadiacu jednotku
F0 Horák je zablokovaný Vnútorná porucha Vymeňte riadiacu jednotku
F1 Horák v poruchovom stave Teplota spalín prekročila limit Skontrolujte úroveň naplnenia vykurovacieho systému. Odvzdušnite systém. Po vychladnutí spalinového systému stlačte resetovacie tlačidlo R
F2 Horák v poruchovom stave Snímač teploty vody v kotle zareagoval Skontrolujte úroveň naplnenia vykurovacieho systému. Skontrolujte obehové čerpadlo. Odvzdušnite systém. Skontrolujte snímač teploty vody v kotle a pripojovacie káble. Stlačte tlačidlo resetovania R
F6 Horák v poruchovom stave Hodnoty teplôt snímačov teploty vody v kotle sa od seba príliš líšia Vymeňte snímače teploty vody v kotle
F8 Horák v poruchovom stave Palivový ventil sa zatvára neskoro Skontrolujte elektromagnetický ventil plynu. Skontrolujte obe regulačné cesty. Stlačte resetovacie tlačidlo R
FF Horák zablokovaný alebo v poruchovom stave Vnútorná porucha alebo resetovacie tlačidlo R zablokovaný Reštartujte spotrebič. Ak sa spotrebič nedá reštartovať, vymeňte riadiacu jednotku