Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plyn – fosílne palivo na vykurovanie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Plyn je popri rope jedným z najdôležitejších primárnych zdrojov energie na Slovensku. Nielen priemysel potrebuje veľa plynu. Toto fosílne palivo je nevyhnutné aj na vykurovanie obytných budov a bytov. Oficiálne štatistiky ukazujú, aký dôležitý je plyn v sektore vykurovania, a potvrdzujú, že plynové systémy patria medzi najčastejšie používané vykurovacie systémy. Približne dve tretiny všetkých výrobcov tepla používajú plyn.

Plyn ako pohonná energia a zdrojové palivo pre vykurovacie systémy

Najznámejší druh vykurovacieho systému funguje na plyn. Spaľuje palivo, pričom sa v ňom vyrába teplo. Dokáže spaľovať palivo nielen v plynnej forme, ale aj v kvapalnej forme (kvapalný plyn). V žiadnom prípade však nejde o jediný typ vykurovania, ktorý využíva plyn ako dodávateľa energie. Napríklad kombinované zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie spaľujú plyn na pohon turbíny, ktorá následne vyrába elektrickú energiu a teplo. Aj tepelné čerpadlá využívajú buď elektrinu, alebo plyn ako pohonnú energiu na pohon kompresora. Špeciálnym typom vykurovacieho systému je vykurovanie palivovými článkami. Aj ten využíva plyn ako zdroj energie na výrobu tepla a elektriny. Je tu však trik: plyn sa v ňom nespaľuje, ale chemicky oddeľuje. Skutočným palivom v tomto prípade nie je samotný plyn, ale vodík, ktorý sa z neho reformuje.

Tvorba a rezervy

Na obrázku je zobrazený závod na spracovanie plynu ako paliva.

Plyn, v tomto prípade zemný plyn, sa tvorí veľmi podobne ako ropa. Obe suroviny vznikli pred niekoľkými miliónmi rokov z organických látok a nachádzajú sa v ložiskách, z ktorých niektoré sú obrovské. Samotný zemný plyn je zmesou metánu, dusíka a ďalších uhľovodíkov, ako sú etán, propán a bután. Okrem iného sa dá ťažiť z hĺbok pomocou vrtov. Ešte pred niekoľkými rokmi sa zemný plyn väčšinou spaľoval ako vedľajší produkt ťažby ropy. To je nielen plytvanie zdrojmi, ale z dlhodobého hľadiska aj znečisťovanie životného prostredia. Vlády ťažobných krajín odvtedy prijali zákony zakazujúce spaľovanie.

Keďže prvotné oceány pokrývali pred miliónmi rokov veľkú časť našej planéty, zemný plyn sa nachádza takmer vo všetkých regiónoch sveta. Najväčšie zásoby má Blízky východ, nasleduje Európa a Euroázia. Zoznam krajín s najväčším objemom ťažby však nevedie napríklad Saudská Arábia, ale Spojené štáty americké. Plyn sa však dá ťažiť aj z obnoviteľných zdrojov. Známy bioplyn sa vyrába z biomasy, ako je kukurica, cukrová repa alebo iné energetické plodiny, v špeciálne vybudovaných zariadeniach.

Rezervy a zdroje

Pokiaľ ide o otázku, či sú dodávky plynu v nasledujúcich rokoch zaručené, treba najprv rozlišovať medzi zásobami a zdrojmi. Rezervy sa vzťahujú na už objavené množstvá, zatiaľ čo zdroje sa vzťahujú len na ložiská, ktoré ešte nie sú ekonomicky využiteľné. Podľa správy britskej ropnej spoločnosti BP potrvá 55,1 roka, kým sa zásoby zemného plynu úplne vyčerpajú.

To platí za predpokladu, že spotreba zostane nezmenená. Spoločnosť pri tomto výpočte vychádzala z údajov z roku 2014. V tomto roku sa na celom svete spotrebovalo takmer 4 000 miliárd metrov kubických plynu. V porovnaní s už dostupnými zásobami je množstvo zdrojov, ktoré ešte nie je možné vedecky vyťažiť, značne vysoké. Nemecké združenie pre zemný plyn, ropu a geoenergiu (BVEG) predpokladá, že zemného plynu je dostatok až na 260 rokov.

Výhody používania plynu

Plynový horák Matrix

Používanie plynu má mnoho výhod pre používateľa aj pre životné prostredie. Vďaka jeho vysokému energetickému obsahu môžu majitelia systémov využívať mimoriadne úsporné vykurovanie, o to viac, ak kotol využíva kondenzačnú technológiu. O tom, čím je táto technológia taká výnimočná, sa dočítate v časti Výhody plynovej kondenzačnej technológie. Jedno je isté: v porovnaní s inými fosílnymi palivami sa plyn spaľuje veľmi čisto. Vypúšťa menej CO₂ ako napríklad ropa a neprodukuje takmer žiadne znečisťujúce látky, ako sú oxidy dusíka alebo oxid siričitý. To znamená menšiu záťaž pre životné prostredie.

Na toto palivo sa spolieha aj priemysel. Plyn zohráva dôležitú úlohu najmä pri výrobe elektrickej energie. V porovnaní s konvenčnými elektrárňami elektrárne na zemný plyn zvyšujú a znižujú svoju prevádzku podľa potreby. Preto sa často používajú na rýchle a spoľahlivé vyrovnávanie špičkového zaťaženia. Ďalšou výhodou je veľmi dobre vybudovaná distribučná sieť.