Trh ponúka možnosti ako napojenie na centralizovanú sieť dodávok tepla, alebo môže byť zvolená decentralizovaná výroba pomocou kotlov doplnených rôznymi sekundárnymi zdrojmi. Kotly zabezpečujúce vykurovaciu vodu majú zväčša rovnaký princíp fungovania. V horáku alebo spaľovacom priestore kotla je spaľovaný určitý druh paliva. Horúce spaliny sú následne vedené do telesa kotla. Tam v niekoľkom počte ťahov obmývajú rúrky, v ktorých prúdi voda. Na Slovensku sú najbežnejšie používané plynové kotly vďaka dobre rozvinutej sieti plynovodov. Okrem zemného plynu môžu byť použité palivá ako biomasa, nafta či práve vykurovacie oleje.

Prevádzka a účinnosť olejových kotlov

Olejové kotly používajú na zohriatie vykurovacej vody ľahké alebo ťažké vykurovacie oleje. Ich obrovskou výhodou je možnosť použitia aj v miestach, kde nie je dostupný verejný plynovod. Rôzne firmy sa špecializujú na dodávku vykurovacích olejov. Ich skladovanie nie je náročné, čo umožňuje pohodlné predzásobenie a bezproblémovú kontinuálnu prevádzku.

Zo zásobníka je olej automaticky dopravovaný do horáku kotla. Tam je olej spaľovaný a vyprodukované spaliny zohrievajú vodu. Moderné olejové kotly pracujú na podobnom princípe ako kondenzačné plynové kotly, kde je odpadové teplo spalín ešte ďalej využívané. Vďaka tomu dosahujú olejové kotly vysokú účinnosť.

Ľahké a ťažké vykurovacie oleje

Vykurovacie oleje sa najčastejšie delia na ľahké a ťažké. Ľahké vykurovacie oleje sú vyrábané spracovaním ropy. Majú trikrát vyššiu výhrevnosť ako drevo alebo uhlie, ich požívanie je však omnoho ekologickejšie. Ťažké vykurovacie oleje sú taktiež ropným produktom. V porovnaní s ľahkými olejmi však majú nižšiu čistotu a často sa vyrábajú regeneráciou rôznych použitých a odpadových olejov. Dôležité je uvedomiť si, že v jednom kotle nie je možné kombinovať či striedať oba typy olejov, a to hlavne kvôli rôznej konštrukcii horákov.

Výhody olejových kotlov

Ako už bolo spomenuté, hlavnou výhodou olejových kotlov je ich nezávislosť od napojenia na verejnú dodávku plynu. Dokážu pracovať plne automatizovane, čo zabezpečuje dobrú regulovateľnosť vykurovania. Oleje sú zároveň energeticky vysoko ušľachtilé palivá a ich spaľovanie v moderných kondenzačných kotloch je ekologicky menej zaťažujúce, než je spaľovanie uhlia či biomasy. Okrem toho je možné moderné olejové kotly diaľkovo monitorovať cez internet.

Využitie nielen v priemysle

Medzi hlavné nevýhody olejových kotlov patrí nutnosť zabezpečenia palivového hospodárstva v podobe zásobníkov na olej. Kotly sú ďalej pomerne hlučné a proces spaľovania oleja vyžaduje prísun veľkého množstva vzduchu. Z týchto dôvodov sú olejové kotly menej vhodné na použitie v domácnostiach a rodinných domoch, a častejšie sa k ich inštalácii pristupuje v priemyselných a výrobných objektoch a rôznych veľkých zariadeniach ako napríklad polyfunkčné domy či hotely. 

Dostupnosť plynu

Rozsiahla plynofikácia na Slovensku zabránila širšiemu využívaniu olejových kotlov. Sú však miesta, kde použitie plynu nie je možné. Najmä v týchto prípadoch predstavujú olejové kotly adekvátnu alternatívu, ktorá ponúka všetky dostupné výhody klasických plynových kotlov.  

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Parné kotly kráčajú s dobou

Čítať ďalej

Ako sa plyn dostal do domácností

Čítať ďalej

Palivový článok a kogeneračné jednotky

Čítať ďalej