Ak bolo v minulosti ľudom príliš teplo vo svojom príbytku, tak to riešili jednoduchým otvorením dverí, okna, prípadne vytvorením tzv. prievanu, aby sa zaistilo prúdenie čerstvého vzduchu do domu. V dnešnej dobe je možností regulácie teploty v domácnostiach rozhodne viac.

Reguláciou teploty sa snažíme dosiahnuť tzv. tepelnú pohodu, t.j. stav, kedy človek nepociťuje ani teplo, ani chlad. Existuje veľa faktorov, ktoré vplývajú na tepelnú pohodu človeka. Delíme ich na subjektívne a objektívne. Medzi subjektívne patrí napr. telesný a psychický stav človeka, vek a schopnosť prispôsobiť sa určitej teplote. Medzi objektívne sa zaraďujú teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu alebo rýchlosť prúdenia v priestore.

Kvantitatívna regulácia

Významom regulácie je síce predovšetkým zabezpečenie tepelnej pohody, no v neposlednom rade sa ňou snažíme dosiahnuť aj úsporu finančných prostriedkov na energie. Podľa toho, akým spôsobom teplotu regulujeme, môžeme počítať s väčším či menším teplotným komfortom, či nižšími alebo vyššími úsporami na energiách.

Najjednoduchší spôsob regulácie teploty je tzv. kvantitatívna regulácia, ktorá sa reguluje skokovo. V praxi to vyzerá tak, že jednoduchým otočením uzatváracieho ventilu na radiátore zmenšíme množstvo teplej vody prúdiacej do radiátora. Avšak na takúto zmenu zdroj tepla (napr. kotol) zareaguje neskoršie, a tým sa zvyšujú straty tepla. Hoci sú investičné náklady na tento druh regulácie nízke, z energetického hľadiska je tento princíp menej efektívny. Kvantitatívna regulácia sa používa predovšetkým pri vykurovaní malých priestorov, kde nedochádza k  častým zmenám potrebných teplôt.

Klasickým príkladom kvantitatívnej regulácie je použitie priestorového termostatu, t.j. zariadenia, ktoré je schopné udržovať v miestnosti alebo priestore stálu teplotu. Termostat sa umiestni do referenčnej miestnosti a od tej potom závisí teplota v miestnostiach ostatných. Je preto dôležité dbať o správny výber miesta, kde bude termostat. Stále však zároveň zostáva možnosť regulovať teplotu aj pomocou ventilov na radiátoroch.

Kvalitatívna regulácia

Ďalším typom regulácie je kvalitatívna regulácia, pri ktorej sa nemení množstvo teplej vody prúdiacej do vykurovacieho zariadenia (tak ako je to pri kvantitatívnej regulácii), ale mení sa samotná teplota danej vody. Teplota vody sa mení s výkonom kotla, ktorý reaguje na  teplotu v určitej referenčnej miestnosti. Ak potrebujeme znížiť teplotu, do kotla sa privedie menej paliva, a tým sa zmenší teplota vystupujúcej vody z kotla. A naopak, ak je potrebné zvýšiť teplotu v miestnosti, kotol zintenzívni svoj výkon, a tým vzrastie aj teplota vody, ktorá ďalej putuje do vykurovacích telies, napr. radiátorov. Tento typ regulácie je v porovnaní s kvantitatívnou reguláciou energeticky efektívnejší,  no zároveň sú aj investičné náklady vyššie. Kvalitatívna regulácia sa oplatí vo väčších priestoroch, s viacerými izbami.

Typickým príkladom kvalitatívnej regulácie je tzv. ekvitermická regulácia. Pod pojmom ekvitermická regulácia rozumieme reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Pri tomto type regulácie sa meria teda nielen teplota v miestnosti, ale i teplota vonkajšia a teplota zdroja tepla. Teplota v domácnosti sa teda automaticky prispôsobuje aktuálnej situácii v domácnosti, počasiu a teplotným požiadavkám (napr. rozdielne teploty podľa dní či času).

Ekvitermické regulátory sú už samozrejmou výbavou najmodernejších kotlov a  dokážu sa prispôsobiť konkrétnemu rodinnému domu tak, aby  bol tepelný režim čo najoptimálnejší, vyhovoval všetkým zadaným požiadavkám, a to so zreteľom  na  čo najvyššiu úsporu spotrebovanej energie.

Sledovanie teploty v dome

Regulovanie teploty v dome prebieha pomocou riadiacej techniky, ale aj tá potrebuje nejaké informácie o priebehu teploty v dome. Najjednoduchším spôsobom regulácie je zvoliť si jednu tzv. referenčnú miestnosť a merať teplotu vo zvolenej miestnosti. Druhým spôsobom je, že riadiaca jednotka bude merať vonkajšiu teplotu vzduchu. Pre kvalitnejšiu reguláciu sa berú obe hodnoty naraz. Podľa týchto teplôt sa riadiaca jednotka rozhodne, či výkon zdroja tepla zvýšiť alebo znížiť. No ak plánujete celkovú prestavbu vykurovacieho systému, tak je vhodné voliť kombináciu kvantitatívnej a kvalitatívnej regulácie.

Kombináciou oboch typov regulácie meriame a regulujeme viacej veličín, ako je teplota vykurovacej vody, výkon kotla, množstvo vykurovacej vody atď. Tento typ regulácie má síce vyššie investičné náklady, ale zabezpečuje vysokú úroveň vykurovania a investícia sa nám časom vráti v podobe ušetrených peňazí za vykurovanie. S takýmto typom regulácie má užívateľ možnosť navolenia teplôt v jednotlivých miestnostiach, ba dokonca aj navoliť harmonogram regulácie zdroja tepla počas dňa. Napríklad ak vie, že od 8 – 15 hodiny nikto doma nebude, tak počas tejto doby vykurovacie teleso automaticky zníži výkon na minimum, a tým šetrí peniaze.

V dnešnej dobe je užívateľ schopný ovládať túto reguláciu pomocou aplikácie vo svojom smartphone, tablete či osobnom počítači. V rámci jednotlivých miestností sú odporúčané nasledovné teploty: obývacia izba 20 – 22 °C, detská izba okolo 20 °C, spálňa a kuchyňa 16 – 18 °C a kúpeľňa  24 °C a  chodba cca 15 °C.

Na záver

Pri kúpe vykurovacieho zariadenia do domácnosti je regulácia pomocou priestorového termostatu a ekvitermickej regulácie vo väčšine prípadov v cene zariadenia. No ak nie, treba veľmi dobre pouvažovať nad typom regulácie, či dokonca nad kombináciou či už s vetracou, klimatizačnou alebo rekuperačnou jednotkou. Dobrým výberom regulačnej techniky sa môžu náklady na energie rapídne znížiť.

bezplatné poradenstvo
Spojte sa s odborníkmi

Bezplatné poradenstvo