Od prvých vodných kolies poháňajúcich mlyny až po moderné trendy v energetike sa jej využívanie postupne zaradilo medzi obnoviteľné zdroje energie. V dnešnej dobe sa využívajú dve hlavné zložky vodnej energie, a to jej mechanická a tepelná časť.

Mechanická energia

Mechanická energia vody je tvorená silou jej prúdu. V konečnom dôsledku ide o pretransformovanú energiu slnka, ktorá poháňa kolobeh vody v prírode. Hlavný spôsob jej zužitkovania spočíva v umiestnení vodnej turbíny do prúdu tečúcej vody. Na turbínu je napojený generátor, ktorý produkuje elektrický prúd. Stavanie vodných elektrární má na Slovensku silnú tradíciu vďaka dostatočnému množstvu výdatných vodných tokov.

Okrem veľkých vodných diel sa však trh zameral aj na malých odberateľov. Pomerne populárne riešenie predstavujú tzv. malé vodné elektrárne alebo mikroelektrárne. Principiálne sa jedná o zminiaturizovaný balík funkčných častí klasickej vodnej elektrárne do kompaktných rozmerov. Danými zariadeniami je možné poháňať napr. čerpadlá alebo iné malé spotrebiče na víkendových chatkách s možnosťou prístupu k zdroju tečúcej vody.

Tepelná energia

Tepelná energia vody je využívaná hlavne pomocou tepelných čerpadiel. Tieto zariadenia určené na čerpanie nízkopotenciálovej tepelnej energie uchovanej vo vzduchu, vode a pôde. Tepelné čerpadlá typu voda-voda sú určené na zabezpečenie teplej vykurovacej alebo teplej pitnej vody.

Pomocou daných zariadení je možné čerpať energiu z vody podzemnej aj povrchovej. V závislosti od dostupnosti  vody sa líši aj spôsob použitia a inštalácie tepelného čerpadla. Pri podzemnej vode je nutné vyvŕtať hlbinné vrty. Do nich sú následne vsadené hlbinné čerpadlá, ktoré slúžia na čerpanie podzemnej vody do tepelných čerpadiel. V prípade povrchovej vody vo forme väčšej vodnej plochy alebo tečúceho prúdu sú výmenníky umiestňované do objemu vody horizontálne. Veľkou výhodou je možnosť čerpania energie z termálnej vody, vďaka jej omnoho vyššej energetickej úrovni.

Voda ako teplonosné médium

Okrem priameho využívania vodnej energie býva často voda energeticky zužitkovávaná aj nepriamo, kedy slúži ako teplonosné médium. Vďaka svojim vynikajúcim fyzikálnym vlastnostiam je takmer vždy súčasťou energetických zariadení. Voda má jednu z najvyšších špecifických tepelných kapacít (množstvo tepla, ktoré je 1 kg látky schopné prijať pri zmene teploty o 1 °C) zo všetkých látok vôbec. To znamená, že voda je schopná prijímať veľké množstvo tepla, pričom sa veľmi neohrieva a zároveň nemení skupenstvo. To umožňuje pohodlnú prepravu tepla v nej uchovaného.

Ďalej je voda schopná uchovať obrovské množstvo tepla v parnom skupenstve. Takto energeticky „nabitá“ para opäť predstavuje výborný nástroj na transport a uchovanie energie. Vďaka týmto vlastnostiam sa s vodou, či už v jej kvapalnom alebo parnom skupenstve, stretneme takmer vo všetkých aplikáciách spojených s výrobou a dopravou tepla.

Pre optimálne fungovanie a zabezpečenie dlhej životnosti aplikácií existujú už aj úpravne vody, ktoré túto cennú kvapalinu zmäkčujú, a tak nedovoľujú vodnému kameňu ničiť nielen vykurovacie zariadenia, ale napríklad i domáce spotrebiče (práčka, rýchlovarná konvica).

Obnoviteľný zdroj energie

Silu a energiu vody využívame prakticky od počiatku civilizácie. Život bez vody je nielen ťažko predstaviteľný, ale dokonca nemožný. Okrem toho, že je nevyhnutná pre fungovanie ľudského organizmu, je aj nevyhnutnou súčasťou mnohých vykurovacích zariadení a systémov. Medzi hlavné výhody využívania vody ako obnoviteľného zdroja energie pritom patrí fakt, že nezaťažuje atmosféru žiadnymi emisiami. Snáď aj vďaka nej sa nám podarí vyriešiť čoraz akútnejšiu otázku energetickej nezávislosti od fosílnych palív.   

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Účinnosť a výkon plynového kotla

Čítať ďalej

Parné kotly kráčajú s dobou

Čítať ďalej

Aké sú vhodné alternatívy na vykurovanie vašich príbytkov?

Čítať ďalej