Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax HS

Vysokotlakový parný kotol

Vysokotlakové parné kotly s výkonom od 0,5 do 31,5 t/h.

Výkonový rozsah: 0,5 až 31,5 t/h
Vysoká účinnosť viac než 95,5 %
H2 ready 100 %
Široká škála použiteľných palív

Váš lokálny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Vysokotlakový parný kotol

Výkonový rozsah: 0,5 až 31,5 t/h

Vysoká účinnosť

Viac než 95,5 %

H2-Ready

Prevádzka s až 100 % vodíka

Široká škála použiteľných palív

Ako napríklad vodík, zemný plyn, vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, bioplyny, bio-oleje a mnohé ďalšie

Presne dimenzovaná parná komora

S nízkym zaťažením (bez zachytávania vody)

Tlakové rady

0,5 až 30 bar

Integrovaná parná sušička

Pre vysokú kvalitu pary

Rohové výstuhy usporiadané v pároch

Znižuje napäťové sily v kotle

Optimálna geometria plamenca

Pre nízkoemisné spaľovanie

Maximálne predĺženie inšpekčných intervalov a jednoduchá údržba

Vďaka dostatočnému počtu inšpekčných a servisných otvorov

Pre aplikácie vo výrobnom priemysle

Je možné používať v širokej škále priemyselných odvetví

Vitomax HS – ideálny na priemyselné aplikácie

Parný kotol Vitomax HS spĺňa kategóriu IV smernice 97/23/ES o tlakových zariadeniach s prípustným prevádzkovým tlakom 6 až 30 bar. Používa sa vo výrobných odvetviach, ako je potravinárstvo, výroba hnojív, stavebných materiálov, papiera, nápojov, chemický a farmaceutický priemysel, nemocnice a rafinérie, kde sa para využíva ako procesné, hnacie alebo reakčné médium.

Vodík až do 100 %

Pri chemických procesoch, ako je výroba chlóru alebo ďalšie priemyselné procesy, nie je veľká časť plynného vodíka využívaná a je emitovaná do atmosféry. Účinné a ekonomicky efektívne je použitie kotlov   Vitomax, ktoré môžu použitím vhodného horáka spaľovať až 100 % vodíka. Inštaláciou kotla výkonu 1 MW je možné ročne zabrániť vzniku   > 400 t emisí  CO2.

  

Vlastnosti produktu

Vysokotlakové parné kotly Vitomax HS spĺňajú všetky zákonné požiadavky na nízkoemisné spaľovanie. Účinnosť týchto kotlov s ekonomizérom je viac než 95,5 %, a to aj pri 100 % zaťažení.

Bez ohľadu na použité palivo dosahuje kotol Vitomax HS výkon až 31,5 tony pary za hodinu. Kotol je predovšetkým navrhnutý pre výrobný priemysel, kde je nepretržitá požiadavka na výrobu pary. Vďaka veľkej odparovacej ploche s integrovaným sušičom pary je dosahovaná   vysoká kvalita pary s nízkym zvyškovým podielom vodných kvapiek. Vitomax HS je možné   veľmi flexibilne prevádzkovať na širokú škálu palív ako zemný plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej, bioolej alebo dokonca (bio)zemný plyn.

Pri použití inovatívneho vodou chladeného prechodu horáka sa   i v kotloch Vitomax nepoužíva žiadna betónová výmurovka. To znamená, že horáková hlava je chladená vodou a prechodový prstenec nevyžaduje údržbu a neopotrebúva sa, čím sa eliminuje potreba výmeny betónovej výmurovky v priebehu životnosti kotla. Vodou chladený prechod zaručuje konštantnú teplotu na hlave horáka – nedochádza tým k inak obvyklému spätnému sálaniu   od betónovej výmurovky   (ktorá spôsobuje tvorbu nežiadúcich termických NOx ).

Prechod horáka   a zadná obratová komora spalín kotla Vitomax HS sú chladené vodou. Tepelná energia obsiahnutá v spalinách sa preto využíva výlučne na výrobu pary, bez zbytočných strát.

Všetky vysokotlakové parné kotly Vitomax HS sú vhodné na spaľovanie až 100 % vodíka, ak sú splnené naše podmienky pre používanie H2.

Vzdialenosti medzi jednotlivými rúrkovnicami, ako aj vzdialenosť medzi rúrkovnicami, plášťom kotla a plamencom sú v súlade s normovými požiadavkami. Ťahová sila pôsobiaca na kotlový plášť,   vznikajúca rozdielnou lineárnou rozťažnosťou rúrkovníc a plamenca, je preto veľmi nízka. Táto konštrukcia zaručuje dlhú životnosť kotla Vitomax HS.

Aby bol servis a údržba kotla Vitomax HS mimoriadne jednoduchý, je rovnako ako aj všetky ostatné kotly Vitomax, vybavený dostatočným počtom revíznych a servisných   otvorov na vykonávanie dôležitých kontrol vo vnútri kotla. Vďaka tomu je možné dosiahnuť výrazne dlhšie   intervaly kontrol vysokotlakových parných kotlov Vitomax. Ľahko otvárateľné kotlové dvere a čistiace dvierka na zadnej strane kotla taktiež zabezpečujú jednoduchú údržbu zariadenia a prispievajú k nízkym prevádzkovým nákladom.

 • Vodík až do 100 %: porovnateľné hodnoty NOx  ako v prípade vykurovacieho oleja/zemného plynu
 • Ľahký vykurovací olej  (EL), emisie NOx  (možné < 150 mg/m3  v spalinách)
 • Ťažký vykurovací olej, Mazut 100
 • Zemný plyn, emisie NOx  (možné < 70 mg/m3  v spalinách)
 • A mnoho ďalších,  ako napr. bioplyny/bioolej alebo živočíšne tuky
 • Potravinársky priemysel
 • Výroba hnojív
 • Výroba stavebných materiálov
 • Papierenský priemysel
 • Výroba nápojov
 • Chemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Nemocnice
 • Rafinérie

Rez produktu*

Rez produktu je len príkladom toho, ako môže vysokotlakový parný kotol Vitomax HS vyzerať. V závislosti od individuálnej objednávky sú možné odchýlky.

Modularita –  varianty výstroja kotla

 1. Prevedenie prechodu hlavy horáka:
  a) s výmurovkou (štandard)
  b) s vodným chladením prechodom – bezúdržbové a odolné voči opotrebovaniu (voliteľné)
 2. Pochôdzny krycí plech:
  a) Bez pochôdzneho plechu kotla / izolácia po celom obvode (štandard)
  b) Pochôdzny krycí plech kotla ako príprava na montáž obslužnej plošiny (voliteľné)
 3. Modulárna obslužná plošina (voliteľné – len v spojení s pochôdznym krytom kotla)
 4. Podstavec kotla:
  a) Priečne platne (štandard < 14 t hmotnosti kotla)
  b) Priečne platne s pozdĺžnymi IPB-nosníkmi (voliteľné < 14 t hmotnosti kotla a štandard > 14 t hmotnosti kotla
  c) Vyhotovenie s plným IPB-nosníkom (voliteľné)
 5. Zberač spalín s vyústením dozadu: Kruhové vyhotovenie (štandard)
 6. Integrovaný výmenník tepla (ekonomizér) a zberač spalín:
  a) Integrovaný výmenník tepla (ekonomizér) so zberačom spalín a vyústením dozadu (voliteľné)
  b) Integrovaný výmenník tepla (ekonomizér) so zberačom spalín a vyústením hore (voliteľné)
  c) Zberače spalín s vyústením vľavo alebo vpravo sú tiež voliteľnou možnosťou
 7. Predná obratová komora s modulom prehrievača pary  (voliteľné)