Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Správne nastavenie vykurovacej krivky

Teplotu v miestnosti možno meniť nielen pomocou termostatického ventilu radiátora, ale aj pomocou riadiacej jednotky vykurovania. Túto možnosť však majú len majitelia vykurovacích systémov. Tí, ktorí bývajú v prenajatých bytoch, musia požadovanú teplotu stále nastavovať pomocou termostatov. Nastavenie vykurovacej krivky nielenže zabezpečí dosiahnutie požadovanej teploty, ale môže tiež zvýšiť tepelný komfort a znížiť náklady na vykurovanie.

Funkcia vykurovacej krivky

Vykurovacia charakteristika, ako sa v technickom žargóne nazýva vykurovacia krivka, je grafickým znázornením matematického vzorca. Opisuje vzťah medzi vonkajšou teplotou a teplotou prietoku. To znamená, že ak sa zmení vonkajšia teplota, má to priamy vplyv na teplotu prietoku. Tá je teplota vykurovacej vody, ktorá prúdi zo zdroja tepla do radiátora alebo do plošného vykurovacieho systému. Prietoková teplota má významný vplyv na účinnosť vykurovacieho systému, a preto je kľúčovým faktorom pri nastavovaní vykurovacej krivky.

 

Nemala by byť nastavená príliš vysoko ani príliš nízko. Ak je nastavená príliš vysoko, teplota prúdenia zvyšuje tepelné straty a ak je nastavená príliš nízko, bráni dostatočnému vyhriatiu domu. Aby ste našli optimálnu teplotu prúdenia, oplatí sa vyskúšať rôzne nastavenia. Odporúča sa vytvoriť denník, do ktorého sa budú zaznamenávať nastavenia, teploty prietoku a vonkajšie teploty. Mali by ste sa tiež poradiť s dodávateľom, ktorý vám pomôže nájsť správne hodnoty.

Nastavenie vykurovacej krivky sa vykonáva len pri vykurovacích systémoch s reguláciou s kompenzáciou počasia. Pri týchto systémoch slúži vonkajšia teplota ako regulačná veličina, na ktorej zmeny reaguje teplota prietoku. Zjednodušene povedané: čím nižšia je vonkajšia teplota, tým vyššia je teplota prietoku. Tieto vykurovacie systémy majú jeden alebo viac snímačov vonkajšej teploty, ktoré zaznamenávajú vonkajšiu teplotu.

Okrem vonkajšej teploty sa pri nastavovaní vykurovacej krivky musí zohľadniť aj nastavená teplota alebo nastavená teplota v miestnosti. Ide o stanovenú požadovanú teplotu v miestnostiach. Ak teplota klesne pod túto nastavenú hodnotu, mala by do radiátorov prúdiť teplá vykurovacia voda, ak bola vykurovacia krivka optimálne nastavená.

 

Sklon a úroveň ako kľúčové premenné

Na nastavenie vykurovacej krivky majú majitelia systému k dispozícii dve kľúčové premenné: sklon a úroveň vykurovacej krivky. Zdroj tepla používa sklon na určenie toho, ako prudko musí zmeniť teplotu prietoku pri zmene vonkajšej teploty. Sklon môže byť veľmi strmý alebo veľmi plochý. Závisí to okrem iného od požadovanej teploty v miestnosti a od energetického stavu budovy. Ak vykurovaný dom stráca málo tepla vďaka dobrej izolácii, postačuje plochá krivka. Ak však dochádza k značným tepelným stratám cez obvodový plášť budovy, sklon musí byť nastavený strmšie, aby sa zabránilo strate komfortu.

Zatiaľ čo sklon ovplyvňuje správanie vykurovacej krivky, úroveň umožňuje rovnomernú korekciu teploty prúdenia smerom nahor alebo nadol. Konkrétne to znamená, že ak sú miestnosti chladnejšie, ako chcete, úroveň vykurovacej krivky sa musí zvýšiť. Ak je naopak príliš teplo, správne by bolo úroveň znížiť.

Ak máte zdroj tepla s reguláciou s kompenzáciou počasia od spoločnosti Viessmann, môžete v niekoľkých krokoch nastaviť vykurovaciu krivku, a tým ovplyvniť vykurovacie vlastnosti kotla. Spôsob, akým to urobíte, je prakticky rovnaký pre všetky generátory tepla a je popísaný v príslušnom návode na obsluhu. Návod vychádza z nástenného plynového kondenzačného kotla Vitodens 300-W, číslo 5817263, rok výroby: 01/05/2018.

Ako správne nastaviť vykurovaciu krivku

 1. Klepnite na "Menu" alebo na symbol menu
 2. Potom klepnite na "Heating" (Vykurovanie)
 3. Teraz vyberte požadovaný "Vykurovací okruh"
 4. Klepnite na "Heating curve" (Vykurovacia krivka)

Pomocou tlačidla +/- zmeňte sklon a úroveň vykurovacej krivky. Výrobné nastavenie je 1,4 pre sklon a 0 pre úroveň. Zmenu môžete akceptovať pomocou symbolu šípky.

Na grafe sa zreteľne zobrazí zmena vykurovacej krivky, akonáhle zmeníte hodnotu pre sklon alebo úroveň. Priradené nastavené teploty prietoku pre vykurovací okruh (zobrazené na zvislej osi) sú zobrazené ako funkcia rôznych vonkajších teplôt (zobrazené na vodorovnej osi).

To, akú hodnotu nastavíte pre sklon a úroveň, závisí od mnohých faktorov, preto nie je možné poskytnúť všeobecnú odpoveď. Okrem tepelnej izolácie budovy zohráva úlohu aj typ inštalovaných radiátorov.

Napriek tomu možno ako pomôcku použiť nasledujúce štandardné hodnoty sklonu:

 • 0,3 až 0,5 v dobre izolovanom dome s podlahovým vykurovaním
 • 1,0 až 1,2 pre dobre izolovaný dom s radiátormi
 • 1,4 až 1,6 v prípade staršej samostatne stojacej budovy s radiátormi

Pre úroveň vykurovacej krivky v existujúcom systéme je možné vykonať nasledujúce úpravy:

 • Ak je teplota v miestnosti všeobecne príliš nízka: zvýšte úroveň
 • Ak je teplota v miestnosti príliš nízka, najmä počas chladných dní: zvýšte sklon
 • Ak je teplota v miestnosti príliš nízka počas jari/jesene, ale dostatočná počas chladných dní: zvýšte úroveň a znížte sklon
 • Ak je teplota v miestnosti na jar/jeseň príliš vysoká, ale v chladných dňoch dostatočná: znížte úroveň a zvýšte sklon

Optimalizáciou vykurovacej krivky môžu majitelia systémov zabezpečiť, aby ich zdroj tepla produkoval len toľko tepla, koľko je potrebné na dosiahnutie požadovanej teploty v miestnosti. Okrem zvýšenia komfortu (už žiadna prílišná zima alebo prílišná horúčava), ktoré to prináša, sú tu predovšetkým finančné výhody. Vďaka nižšej spotrebe energie vo forme paliva sa dlhodobo znižujú náklady na vykurovanie. Kto kúri fosílnym palivom, ako je plyn, zníži aj zaťaženie životného prostredia.

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok a vyhli sa možným chybám, pri prvom nastavení vykurovacej krivky sa odporúča poradiť sa s dodávateľom vykurovania. Pomocou nášho vyhľadávania miestnych partnerov môžete nájsť vhodného dodávateľa vykurovania vo vašom okolí v niekoľkých krokoch. Prípadne sa môžete obrátiť na komunitu Viessmann.