Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Inštalácia solárneho systému v bytových domoch

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Klasické  solárne systémy  v súčasnosti vidíme v hojnom počte na rodinných domoch, pekný je aj pohľad na čoraz častejšie aplikácie na novostavbách bytových domov. Avšak inštalácie na klasických bytových domoch (panelákoch) aj napriek veľkým rekonštrukciám týchto domov od strechy cez zateplenie až po výmeny vnútorných rozvodov, sú na Slovensku naozaj veľmi ojedinelé. Hoci prax ukazuje, že inštalácia dobre navrhnutého solárneho systému v  bytovom dome môže byť efektívnejšia, ako inštalácia v  samotnom rodinnom dome.

Umiestnenie solárneho systému  v  novostavbe bytového domu nie je v  podstate žiadny problém, nakoľko sa s  ním počíta už priamo pri projektovaní. V  prípade existujúceho panelového domu je to o  čosi zložitejšie, avšak nie nejako výrazne, ak sa na inštaláciu solárneho systému myslí už vo fáze prípravy projektu rekonštrukcie.

V  prvom rade je potrebné pri príprave rekonštrukcie bytového domu informovať majiteľov bytov nie len o  možnosti zateplenia, výmeny okien, rozvodov, maľovania stien atď., ale aj o  ekonomickom a  ekologickom prínose solárneho systému.

Skôr ako začnete s  plánovaním inštalácie, mali by ste si ozrejmiť niekoľko skutočností, ktoré samotné využitie solárneho systému ovplyvňujú a podmieňujú:

1. Možnosti solárneho vykurovania panelového domu

Prvá závažná otázka, ktorú záujemcovia o takúto inštaláciu musia zodpovedať, je  spôsob vykurovania panelového domu. Ideálny stav pre montáž solárneho systému je, ak je panelový dom vykurovaný prostredníctvom  vlastnej kotolne. To znamená, že je  odpojený od centrálneho zdroja tepla  (od tzv. spoločnej sídliskovej kotolne). V  prípade, že bytový dom nie je odpojený od centrálneho zdroja tepla, je inštalácia solárneho systému možná len za podmienky, že bytový dom je napojený na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom, pri ktorom je ohrev teplej pitnej vody riešený priamo v  bytovom dome, a to prostredníctvom  domovej výmenníkovej stanice, čo znamená, že studená voda sa ohrieva priamo na mieste prostredníctvom výmenníka tepla. Ak je splnená aspoň jedna z  hore uvedených podmienok, je veľký predpoklad, že inštalácia solárneho systému bude v  takomto prípade technicky možná.

2. Priestorové nároky na solárny systém

Ďalšou podmienkou na inštálaciu zariadenia je  dostatočný priestor. Paneláky neboli navrhované a ani konštruované tak, aby v  nich mohol byť inštalovaný vlastný zdroj tepla, resp. nebolo v  nich počítané s  priestorom potrebným na inštaláciu pomocných zariadení solárneho systému. Najväčšie priestorové nároky má tzv.  solárny zásobník vody  - ktorý je nevyhnutný pri príprave teplej vody solárnym systémom. Preto ako ďalší krok prípravy inštalácie solárneho systému je nevyhnutné nájsť vhodný priestor. Spravidla najvhodnejšie priestory sa na takéto účely nachádzajú v suteréne bytového domu, ako sú napríklad dnes už málo využívané priestory práčovní, prípadne kočikární, ale aj samotné pivnice. V  týchto priestoroch by bolo možné umiestniť zásobník, či niekoľko zásobníkov vody.

3. Solárny ohrev vody

Princíp ohrevu vody solárnym systémom  je založený na ohreve (hlavne v  letnom období), prípadne predohreve (v prechodných obdobiach a  v  zime) studenej vody. Prívod zdroja studenej vody je upravený tak, že je premiestnený pred novo inštalovaný solárny zásobník. Studená voda potom prichádza do spodnej časti solárneho zásobníka, následne sa v zásobníku ohrieva od naakumulovanej solárnej energie. Ohriata, resp. predohriata voda vystupuje z  hornej časti solárneho zásobníka a  vstupuje do zariadenia na primárnu prípravu teplej pitnej vody, a  to buď do zásobníka teplej pitnej vody alebo do výmenníka, kde sa v  prípade potreby dohrieva na požadované parametre. Podľa noriem je primárny zdroj ohrevu pitnej vody stavaný na 100% potreby bytového domu a  to tak, ako keby v  dome nebol inštalovaný solárny ohrev vody. To znamená, že  v  prípade  poruchy výpadku, resp.  nedostatku slnečného žiarenia, je ohrev vody v  plnej miere zabezpečený z  primárneho zdroja.

Náklady na solárny ohrev vody v bytovom dome

Poslednou problematickou otázkou, ktorú si je potrebné položiť a zodpovedať ešte pred inštaláciou solárneho systému, je spôsob  rozpočítavania nákladov na ohrev vody. Bytové vodomery nedokážu rozlíšiť, či spotrebovaná teplá voda, bola pripravená zdarma zo slnka - solárnym systémom, alebo len primárnym zdrojom. Preto je vhodné upozorniť vlastníkov, že v tomto prípade je na mieste solidárnosť a úsporu na ohreve teplej vody solárnym systémom rozpočítať rovnomerne na všetkých obyvateľov bytového domu (aj napriek tomu, že niekto v  bytovom dome spotrebuje teplej vody viac iný menej). Prípadne sa dohodnúť na iných prepočtoch. Hlavné je v  tomto prípade slovo „dohodnúť sa“, a to skôr, ako príde na platenie…

Umiestnenie solárnych kolektorov

Umiestnenie  solárnych kolektorov  na strechu už neznamená v  podstate žiaden zásadný problém, kolektory je možne umiestniť bez väčších problémov ako  na ploché, rovnako tak aj na šikmé strechy. V  podstate je možné povedať, že veľké ploché strechy panelových domov až volajú po inštalácii solárnych systémov.

Mohlo by sa zdať, že inštalácia solárnych systémov do bytových domov je príliš komplikovaná, avšak ak si zhrnieme predchádzajúce podmienky, v  podstate ide o  tri základné otázky, ktoré musíme mať zodpovedané:

  • Aký je súčasný spôsob vykurovania domu?
  • Disponuje bytový dom potrebnými priestormi na inštaláciu systému?
  • Ako sa budú rozpočítavať náklady na ohrev vody?

Vyššie uvedené náležitosti musia určite predchádzať definitívnemu rozhodnutiu o  inštalácii solárneho systému.   Ak spĺňame nevyhnutné podmienky, ďalšie úlohy (ako napr. technický návrh a  dimenzovanie solárneho systému) by sme mali zveriť skúseným odborníkom. Dobre pripravený projekt a  následná odborná inštalácia solárnych systémov od renomovaných výrobcov dáva záruku efektívnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky počas celej životnosti zariadenia.