Hospodárne zásobovanie parou, elektrinou, teplom a chladom

Účinné energetické systémy a zariadenia pre priemyselné aplikácie výrazne prispievajú k znižovaniu nákladov a vytvárajú takto konkurenčné výhody. Viessmann ponúka komplexné systémové riešenia, zaručujúce hodinové množstvo až 120 ton pary, 120 MW tepla, 2 MW chladu a elektriny do 50 MW. Na toto je možné využiť všetky zdroje energií– fosílne palivá, biomasu a odpadové teplo, rovnako ako aj tepelný potenciál zeme a vonkajšieho vzduchu či odpadové teplo vznikajúce pri priemyselných procesoch.

Viessmann vyvíja a realizuje ucelené energetické koncepcie založené na zohľadnení celkového systému výroby tepla a zásobovacej infraštruktúry. Analýza všetkých procesov tvorí základ pre určenie potenciálu a vzájomné zladenie všetkých systémových komponentov. Rozsiahle služby od plánovania cez sprevádzkovanie až po servis.

 

Hľadám pordukt pre výrobu , s prevádzkou na .