Vitomax 300-LW M82A – pre horúcu vodu do 120 °C


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Spaľovanie s nízkymi emisiami dusíka
  • Bezpečný odvod tepla; jednoduché hydraulické pripojenie
  • Nízke tepelné straty sálaním vďaka optimálnej tepelnej izolácii
  • Rozvádzač Vitocontrol pre všetky regulačné a ovládacie zariadenia kotla
  • Homologizácia podľa smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES alebo Smernice o plynových zariadeniach 90/396/EHS


Kotol na horúcu vodu vo vyhotovení Low-NOₓ

Vitomax 300-LW M82A je nízkotlakový zdroj horúcej vody pre teploty na prívode do 120 °C, s prevádzkovým tlakom 6, 10 a 16 barov a tepelným výkonom 2,1 až 6,0 MW.

Tojťahový kotol (kontrukčný rad Low-NOₓ) sa vyznačuje nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru a nízkym emisiami oxidov dusíka. Pri prevádzke na plyn dosahujú emisie NOx menej ako 70mg/Nm³, v prípade vykurovacieho oleja sú to 150 mg/Nm³.

Nezávisle od použitého paliva dodáva tento kotol 2,1 až 6,0 MW bez zníženia výkonu.

Široké vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú cirkuláciu a bezpečný odvod tepla.

Nie sú tu potrebné kotlové čerpadlá, čo výrazne uľahčuje hydraulické pripojenie.

Nízke odpory na strane vykurovacieho plynu vďaka voliteľnej konfigurácii vykurovacích plôch a spalinových rúr.


Čas sú peniaze

To platí obzvlášť pre priemyselné a komerčné prevádzky, kde nové vykurovacie centrály musia byť sprevádzkované v čo najkratšom čase, aby tieto mohli včas začať dodávať teplo pre výrobu.

Predpripravená „konfekčná“ výstroj pre 110 °C a 120 °C poistku znižuje projekčné nároky a šetrí náklady.

Vďaka vodou chladeným horákovým prestupom odpadajú procesy sušenia výmuroviek, čo výrazne znižuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.

Podobné produkty