Energetické štítky podľa smernice ErP

Viessmann podporuje trhových partnerov servisným balíčkom

Už od 26. septembra 2015 to bude povinné – potom už remeselníci vo svojich ponukách na zdroje tepla, zariadenia na prípravu teplej vody ako aj zásobníky, či kompletné systémy budú musieť uvádzať účinnosť zariadenia v zmysle smernice EÚ. Okrem toho sú týto
povinní v brožúrkach a reklamných matreiáloch uvádzať aj energetickú triedu daných produktov a na vystavených zariadeniach umiestniť známy štítok s patričnou energetickou triedou. Viessmann svojich partnerov v tejto snahe podporí rozsiahlym servisným balíčkom, ktorý zahŕňa:

  • produktový štítok ku každému individuálnemu výrobku,
  • systémový štítok pre balíkové riešenia z balíkového cenníka,
  • službu poskytnutia systémového štítku pre systémy poskladané z komponentov spoločnosti Viessmann priamo na stavbe,
  • generátor takýchto štítkov vo forme softvéru pre dodávateľov vykurovania.

Produktový štítok

Od uvedeného septembrového dňa budú pre zdroje tepla, zariadenia na prípravu teplej vody a zásobníky pripravené produktové štítky, ako aj dátové listy. Účinnosť sa určí v zmysle
aplikovateľných vyhlášok EÚ a táto bude potom zaznačená na produktovom štítku či dátovom liste daných produktov, ktoré budú k daným produktom priložené. Zdroje tepla budú klasifikované na stupnici od G po A++ pomocou čiernej šípky. K tomu pribudnú tiež údaje k výkonu ako aj hlučnosti. Zariadenia združenej výroby tepla a elektriny (kogeneračné zariadenia) obsahujú na štítku ešte dodatočný symbol pre výrobu elektriny. Štítky tepelných čerpadiel uvádzajú dve energetické klasifikácie, jednu pre výstupnú teplotu 55 °C a tú druhú pre 35 °C. Okrem toho sa údaje pri tepelných čerpadlách vzťahujú na tri klimatické zóny (znázornené trojfarebnou mapou EÚ), takže sa pre tieto tri klimatické zóny a dve výstupné
teploty na prívode uvedených na štítku bude uvádzať až šesť hodnôt. Zariadenia na prípravu teplej vody a zásobníky obdržia vlastný štítok, ktorého stupnica siaha od triedy G až po triedu A.

Systémový štítok

Pre dostatočnú výpovednú hodnotu k energetickej efektívnosti celého vykurovacieho systému je rozhodujúci tzv. systémový štítok. Tento je potrebné vypočítať na základe údajov z jednotlivých dátových listov k produktom, napr. zdroja tepla, regulácie, zásobníka či solárnych kolektorov. Patričné výpočtové postupy predpisujú dané vyhlášky EÚ. Výsledok energetickej klasifikácie celého zariadenia musí remeselnícka firma v budúcnosti svojim
zákazníkov oznámiť už v ponuke a následne poskytnúť pri samotnej inštalácii. Partneri firmy Viessmann majú tú výhodu, že všetky komponenty sú vzájomne zladené a bez problémov spolupracujú. Okrem toho odpadá práca so zostavovaním nového systémového štítku, lebo Viessmann poskytuje toto stanovenie a poskytnutie štítku ako službu.

Ucelená ponuka umožňuje združené systémy so špičkovým
výkonom

Systémový štítok celého systému môže nakoniec vykazovať lepšiu energetickú klasifikáciu, ako jeho jednotlivé komponenty, preto stupnica siaha až po A+++. Takto môže zariadenie, ktorého primárny zdroj tepla je zaradený do triedy A rozšírením o solárny dosiahnuť triedu A+ či dokonca A++ v prípade vybavenia tepelným čerpadlom. Takto sa dosiahne značné zhodnotenie použitých bivalentných a multivalentných systémov. Ucelená ponuka firmy Viessmann má k dispozícii systémové komponenty pre všetky aplikačné oblasti ako aj energetické nosiče, ktoré sú vzájomne zladené a ktoré prostredníctvom nadradených systémových regulačných prvkov dôsledne využívajú potenciál rôznych systémových konfigurácií.

Balíky firmy Viessmann oštítkované už od výroby

Náklady spojené s určením systémového štítku odpadajú v prípade predkonfigurovaných systémových riešení, napr. balíkových zostáv. Viessmann poskytne v týchto prípadoch už hotový a kompletný systémový štítok ako aj potrebné dátové listy, takže údaje možno okamžite uviesť v danej ponuke pre zákazníka. Kombinované a kompaktné zariadenia, ako aj predkonfigurované balíky so zásobníkovým ohrievačom vody vykazujú klasifikáciu účinnosti pre vykurovanie miestnosti ako aj pre prípravu teplej vody.

Zariadenia expedované pred 26. septembrom môžu byť aj bez
štítku

Výrobky vykurovacej techniky uvedené do obehu pred 26. septembrom 2015 a preto nemajú energetické značenie, je možné aj po tomto termíne predávať, inštalovať a uvádzať do prevádzky. Takto majú remeselníci istotu, že pred týmto dátumom dodané zariadenia budú môcť ešte zo skladu predávať a aj montovať.

Úplne bez štítku zatiaľ zostávajú bytové vetracie systémy a kotly spaľujúce biomasu. Na potrebných vyhláškach Komisia EÚ ešte stále pracuje. Povinnosť obdobného označovania týchto výrobkov nastane až v roku 2016 resp. 2017. Zásadne bez štítku zostanú solárne komponenty, ako sú kolektory či skupiny solárnych čerpadiel. Keďže sa solárna výroba tepla využíva spravidla len v spojení s ďalšími zdrojmi tepla, vyhlášky EÚ predpokladajú len produktové dátové listy pre stanovenie systémového štítku.

Legislatívny základ

Nové a v celej Európe jednotné označovanie energetickej účinnosti má za cieľ poskytnúť stavebníkom a rekonštruujúcim porovnávací základ ako aj rozhodovaciu pomôcku pre obstarávanie nového vykurovania. Potrebný legislatívny rámec poskytuje Smernica o označovaní energetickej účinnosti 2010/30/EU ale aj smernica ErP (Energy related Products – energetické produkty), ako aj nasledovné vyhlášky EÚ:

  • 2013/811/EU o označovaní energetickej spotreby vykurovacích zariadení pre miestnosti ako aj kombinované zariadenia. Pričom sem spadajú vykurovacie kotly do výkonu 70 kW na ľahký vykurovací olej či plyn, tepelné čerpadlá či blokové kogeneračné jednotky ako aj systémy so solárnymi kolektormi a reguláciami.
  • 2013/812/EU o označovaní energetickej spotreby zariadení na prípravu teplej vody, zásobníkov do objemu 500 litrov a združených zariadení.