Určite ste už počuli o možnosti získať štátnu dotáciu na zariadenia, ktoré využívajú OZE. Ide o národný projekt s názvom Zelená domácnostiam, ktorého realizátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR. Dôvodov, prečo sa zamyslieť nad využitím tejto finančnej podpory, je hneď niekoľko. Aj keď ste o novom vykurovacom systéme doteraz možno ani neuvažovali.

Ekologické riešenie 

Hlavným cieľom projektu je znižovanie emisií skleníkových plynov, a to podporou nákupu a inštalácie takých vykurovacích zariadení, ktoré sú založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Na rozdiel od zásob fosílnych a jadrových palív, ktoré sa nachádzajú pod zemským povrchom a ich množstvo je obmedzené – vyčerpateľné, obnoviteľné zdroje energie, ako už zo samotného názvu vyplýva, disponujú schopnosťou svoj energetický potenciál neustále dopĺňať – obnovovať. Zaraďujú sa sem slnečná energia, vodná energia, vietor, geotermálna energia či biomasa. Štátne dotácie je tak možné získať na fotovoltické panely a slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny.
 
Využitím práve týchto zariadení môžu totiž domácnosti prispieť k ochrane životného prostredia, k znižovaniu emisií CO2 či s tým spojených klimatických zmien, a v neposlednom rade znížiť svoju závislosť na zdrojoch energie, s ktorými nemožno rátať kvôli ich obmedzenému množstvu donekonečna.

Ekonomické riešenie

V prípade, že sa domácnosť rozhodne pre inštaláciu dotovaných zariadení, môže ušetriť hneď dvakrát. Jednak na samotnej cene za nákup a montáž zariadenia a následne i na nákladoch domácnosti za energie, ktoré sa znížia práve vďaka využívaniu týchto úspornejších a efektívnejších systémov vykurovania. Dokonca vďaka inštalácii fotovoltického modulu je tu možnosť byť do značnej miery nezávislým od verejnej distribučnej siete a stať sa výrobcom a dodávateľom vlastnej elektriny. Ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, bude vám vystavená poukážka na hradenie nákladov spojených s inštaláciou konkrétneho zariadenia. Hodnoty poukážok na inštaláciu zariadení, resp. hodnoty oprávnených výdavkov sa líšia v závislosti od typu zvoleného zariadenia a pokrývajú nielen rôzne komponenty, ale i služby (montážne práce či skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky).


Proces získania štátnej dotácie


Proces získania finančného príspevku sa na prvý pohľad môže zdať zložitý, a to aj kvôli množstvu najrozličnejších informácií, ktoré sa na potenciálnych záujemcov o štátnu dotáciu hrnú zo všetkých strán. V prvom rade však treba nájsť odpoveď na otázku, či spadám do kategórie osôb, ktoré o podporu môžu žiadať. Ak som osobou oprávnenou žiadať o dotáciu, je potrebné zistiť, aký obnoviteľný zdroj energie je pre mňa optimálny. Komponenty a služby, na ktoré je možné získať finančný príspevok sa líšia v jednotlivých kategóriách, a teda je potrebné si naštudovať podmienky zvlášť pre:

Viac informácií k podmienkam získania dotácií sa môžete dočítať na portáli www.zelenadomacnostiam.net.


Na základe rozhodnutia o ideálnom vykurovacom systéme pre vašu domácnosť dochádza k výberu konkrétneho zariadenia z ponuky produktov v danej kategórii. So zhodnotením vhodného riešenia a zariadenia pre vašu domácnosť je najlepšie poradiť sa s odborníkom. Faktorov, ktoré treba pri výbere zohľadňovať je totiž naozaj veľa.


V ďalšom kroku je potrebné komunikovať so zhotoviteľom, teda osobou, ktorá má zmluvu o preplácaní poukážok so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Vyžiadate si technické návrhy, cenovú ponuku a vyberiete si také riešenie, ktoré zohľadňuje vaše požiadavky. Následne so zhotoviteľom uzavriete písomnú zmluvu, ktorá sa stane podkladom pre žiadanie dotácie. Ak táto žiadosť bude schválená, obdržíte poukážku na preplatenie časti výdavkov spojených s inštaláciou vami zvoleného zariadenia. Tu si však treba dať pozor na termíny, ktoré obmedzujú platnosť poukážky.


Zhotoviteľ vám nainštaluje zariadenie a odovzdáte mu poukážku aj s dokumentáciou, ktorá je potrebná k preplateniu poukážky. Po tom, čo SIEA overí správnosť a určí výšku skutočne oprávnených výdavkov, bude zhotoviteľovi poukážka preplatená. SIEA zároveň stanoví obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie vystaví zhotoviteľ domácnosti.


Projekt Zelená domácnostiam je rozdelený do niekoľkých kôl (prvé bolo úspešne odštartované 1. decembra 2015). Do konca roka 2018 je na poukážky vyčlenených 45 miliónov Eur. Tieto financie sú čerpané z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Podporované sú inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to v rodinných a bytových domoch. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili požadované technické podmienky. V záujme ochrany domácností na projekte spolupracuje aj Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa spotrebitelia môžu obracať, v prípade že sa cítia poškodení zo strany zhotoviteľov či ďalších zúčastnených subjektov.


Štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie sú dobrou príležitosťou pre všetkých, ktorí už dlhšie uvažujú o investícii do efektívneho vykurovacieho zariadenia, no vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu si inštaláciu spomínaných úsporných zariadení nemohli dovoliť. Dostupnosť zariadení však nie je to jediné, čo projekt Zelená domácnostiam so sebou priniesol. Sú to aj početné informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, o možnostiach, ako efektívnejšie tieto zdroje využívať, a tak prispievať  nielen k zlepšovaniu životných podmienok domácností, ale aj podmienok svetových - klimatických.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Aký je rozdiel medzi plochými a trubicovými kolektormi?

Čítať ďalej

Je tepelné čerpadlo vhodné do starého domu?

Čítať ďalej

Kotly na pelety či kusové drevo?

Čítať ďalej