Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ekologické riešenie – porovnanie druhov vykurovania

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

V  minulosti sa človek sústredil hlavne na cenu paliva a jeho dostupnosť, nie na jeho škodlivé účinky na životné prostredie. Postupom času si ľudia začali uvedomovať, že  pri spaľovaní palív dochádza k  úniku tzv. skleníkových plynov  a  iných látok, ktoré znečisťujú životné prostredie. Pre toto zistenie sa začali zavádzať prísne opatrenia, tzv.  emisné limity  daných výrobkov pri spaľovaní jednotlivých palív.

Skleníkové plyny (vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný, fluórované plyny) sú príčinou známeho skleníkového efektu, ktorý je spôsobený hromadením skleníkových plynov vo vrchných vrstvách atmosféry. Tie dokážu prepúšťať slnečné žiarenie na našu planétu, ale zabraňujú jeho priamemu úniku späť do vesmíru (presne tak, ako to funguje v  skleníku –   vzduch sa v ňom prehreje oveľa rýchlejšie ako vzduch v  okolitom prostredí).

V  tom by problém nebol, vďaka skleníkovému efektu máme na zemi podmienky vhodné pre život vo forme, v  akej ho poznáme. Problém nastáva až vtedy, keď sa skleníkových plynov hromadí viac, než dokáže zemská atmosféra a  biomasa spracovať. Dochádza k  prehrievaniu atmosféry a  zvyšovaniu priemernej teploty, čo má za následok jav (rozoberaný často v  médiách) zvaný  globálne otepľovanie. Práve oxid uhličitý je zodpovedný zhruba za 60 % celkového skleníkového efektu. Pre toto zistenie sa začali zavádzať   spomínané prísne opatrenia –  emisné limity a  výber vykurovacieho zariadenia  už nie je len o  tom, ako ušetriť finančné prostriedky, ale aj o tom,   ako šetriť životné prostredie.

Porovnanie jednotlivých palív z  hľadiska znečistenia

Medzi hlavné znečisťujúce látky patrí určite CO2, tzv. oxid uhličitý, ktorý patrí do kategórie skleníkových plynov. V  prípade vykurovania sa výrobcovia orientujú hlavne na  pokrytie znižovania práve spomínaného oxidu uhličitého. V  nasledujúcej tabuľke je porovnanie spaľovania jednotlivých druhov palív a  ich produkcia oxidu uhličitého.

Tabuľka 1. Porovnanie jednotlivých palív z hľadiska produkcie oxidu uhličitého


Jednotlivé palivo
Celkové  CO2 vyrobené vykurovaním pre obyčajný dom (20 000 kWh/rok)  
Uhlie  8280 kg  
Zemný plyn  4540 kg  
Drevná štiepka (25% vlhkosť)     5920 kg  

Produkcia oxidu uhličitého závisí od mnohých faktorov, ale hlavne od podielu obsahu uhlíka v  palive. Z  predchádzajúcej tabuľky   je vidieť, že uhlie produkuje najväčší podiel oxidu uhličitého do ovzdušia, a  preto sa  na vykurovanie obytných jednotiek neodporúčajú v terajšej dobe kotly na uhlie. Ďalším v  poradí je drevná štiepka. Avšak pri biomase (či už pri peletách alebo štiepke) sa produkcia oxidu uhličitého považuje za nulovú, pretože pri raste stromov a  tvorbe kyslíka sa spotrebúva rovnaké množstvo oxidu uhličitého, ako sa vyrobí jeho spálením. Hovoríme teda, že  biomasa je CO2 neutrálna. Preto vykurovanie pomocou biomasy hodnotíme ako  najekologickejšie riešenie z  hľadiska kúpy kotla. Ďalším ekologickým riešením je kombinácia rôznych vykurovacích systémov.

Kombinácia rôznych typov vykurovacích systémov

Pre zníženie produkcie oxidu uhličitého sa ako riešenie ponúkajú kombinácie kotlov s  produktami, ktoré využívajú  nízkopotenciálne teplo  (napr.  tepelné čerpadlá) alebo obnoviteľné zdroje energie (napr.  solárne kolektory). Inštaláciou takýchto kombinácií znižujete množstvo spotrebovaného paliva, a  tým sa vykurovací systém stáva ekologickejší v  porovnaní s  obyčajným využitím kotla. Medzi najčastejšie zapojenie, tzv. hybridný systém, patrí zapojenie  kondenzačného plynového kotla  a  tepelného čerpadla vzduch/voda. Pri týchto systémoch sa primárne stará o  vykurovanie tepelné čerpadlo a  kotol sa zapína len vtedy, ak je spotreba tepla (či teplej úžitkovej vody) väčšia.

Zelená energia

Všetky tieto prídavné systémy ku kotlom využívajú tzv. zelenú energiu. Buď sa jedná o  energiu slnečnú, energiu vzduchu alebo energiu zeme. Ako sme uviedli, slnečnú energiu vieme využiť pomocou fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie, ktorá môže byť spotrebovaná na vykurovanie, alebo priamo v  dome. Slnečnú energiu môžeme tiež využiť vďaka  solárnym panelom na ohrev teplej úžitkovej vody. Ďalším typom zelenej energie je energia vzduchu. Tento typ energie je využívaný tepelným čerpadlom, ktoré odoberá teplo z  vonkajšieho vzduchu, a  to následne využíva v bytových priestoroch. Svojím výkonom ovplyvňuje výkon kotla, a  tým aj spotrebu paliva. Tým je celý systém, samozrejme, ekologickejší. Podobným spôsobom sa využíva aj energia zeme na základe princípu  tepelného čerpadla zem/voda, kde sa teplo odoberá priamo zo zeme a  dopravuje sa do obytných priestorov. Na chod týchto zariadení je potrebné malé množstvo elektrickej energie, a  tak sa tieto zariadenia radia medzi najekologickejšie.

Dotácie na zelenú

Hoci majú ekologické riešenia vykurovania viaceré výhody, ich využitie predstavuje tiež vyššie počiatočné náklady spojené s  kúpou a  inštaláciou zariadenia. Vzhľadom na to, že problematika ochrany životného prostredia patrí k  top svetovým otázkam, ktoré je potrebné riešiť, vznikajú rôzne projekty s  cieľom podporiť záujem o ekologické riešenia. Jedným z  takýchto projektov je u  nás  Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého možno získať dotáciu na vybrané typy vykurovacích zariadení. Ak teda zvažujete využitie zelenej energie, je správny čas – ušetriť môžete rovno dvakrát – nielen na nižších nákladoch na energie, ale využitím štátnej dotácie aj na inštalácii samotného vykurovacieho zariadenia.