Lexikón vykurovacej techniky: Odborné výrazy jednoducho a zrozumiteľne

Trojťahový kotol, normovaný stupeň využitia alebo povrchové straty: Už ste niektorý z týchto pojmov počuli, ale neviete čo presne znamená?  Informácie a vysvetlenia k týmto a ďalším výrazom z oblasti vykurovacej techniky, ale aj k špecifickým odborným výrazom spoločnosti Viessmann nájdete v našom slovníku z oblasti vykurovacej techniky.


Tepelné straty spalinami

Spaľovaním vykurovacieho oleja alebo zemného plynu v kotli nie je možné, aby použitá energia bola odovzdaná vykurovaciemu systému bez strát. Teplé spaliny, ktoré sa cez komín dostávajú do atmosféry, obsahujú relatívne veľké množstvo tepelnej energie. Toto sa označuje ako tepelná strata spalinami.

Pri každoročnej emisnej prehliadke kominár zisťuje, či kvalita spaľovania a tepelné straty spalinami pri prevádzke horáka zodpovedajú zákonným predpisom. Kontroluje funkčnosť horáka a bezpečnosť zariadenia. Aj v prípade, že vám kominár potvrdí bezchybné údaje, vypovedá to len málo o hospodárnosti zdroja tepla (normovaný stupeň využitia), pretože tá je ovplyvnená aj výškou tepelných strát povrchom.

Schnitt durch einen Sonnenkollektor

Absorbér

Absorbéry sú integrované súčasti solárneho kolektora. Ležia pod priesvitným a bezodrazovým krytom kolektora a sú tak priamo ožarované slnkom. 

Absorbér "pohlcuje" (absorbuje) slnečné žiarenie takmer celý deň a slnečná energia je premieňaná na teplo. Čo sa týka vysokého stupňa účinnosti, vynikajú predovšetkým tie absorbéry, ktoré - čo je prípad aj všetkých slnečných kolektorov od firmy Viessmann - majú vysoko selektívnu vrstvu.

Bloková kogeneračná jednotka (BKJ)

Bloková kogeneračná jednotka (BKJ) sa v podstate skladá z motoru, synchrónneho generátora a výmenníka tepla. Synchrónny generátor poháňaný spaľovacím motorom (hnacím strojom) vyrába trojfázový striedavý prúd (trojfázový prúd) s frekvenciou 50 Hz a napätím 400 V, ktorý sa spravidla sám spotrebováva. 

Sieťová prípojka je prevedená k nízkemu napätiu (na úroveň nízkeho napätia 0,4-kV). Zvyčajne pracujú blokové kogeneračné jednotky v tzv. paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou. Využitím synchrónnych generátorov sú v princípe moduly použiteľné aj ako náhradné prúdové agregáty pri výpadku prúdu v režime náhradnej sieťovej prevádzky. 

Prebytočná vyrobená elektrina môže byť dodávaná do verejnej siete energetických podnikov. Motor vydáva teplo, ktoré sa v takzvanom "vnútornom chladiacom okruhu" postupne prenáša z mazacieho oleja, chladiacej vody motora a splodín a odvádza sa do vykurovacieho systému cez doskový výmenník tepla.

Tento systém výroby a spotreby energie sa nazýva kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie (kogenerácia), pretože je súbežne využívaná motorom vyrobená mechanická energia (sila) a motorom uvoľnená tepelná energia pri pohone generátora (teplo).

Funkčná schéma

Plynový spaľovací motor poháňa generátor na výrobu elektriny. Vznikajúce odpadové teplo z motora a spalín využíva prostredníctvom prenosu tepla výmenník tepla.

Funktionsschema Blockheizkraftwerk (BHKW)
Bivalente Trinkwassererwärmung

Bivalentný ohrev pitnej vody 

V bivalentnom ohreve vody je pitná voda ohrievaná dvoma rozdielnymi zdrojami tepla – napr. kotlom a solárnym kolektorom. Pomocou vykurovacej špirály zásobníkového ohrievača je pitnej vode odovdzávané teplo zo solárnych kolektorov. Pomocou druhej vykurovacej špirály môže prebiehať v prípade potreby dohrev pitnej vody vykurovacím kotlom.


Spalné teplo (Hs)

Spalné teplo (Hs) definuje pri úplnom spaľovaní uvoľnené množstvo tepla vrátane odpareného tepla, ktoré je obsiahnuté vo vodnej pare vykurovacích plynov.

Odparené teplo sa predtým nedalo využívať, pretože pre to ešte neboli technické možnosti. Pre všetky výpočty stupňa využitia sa preto ako referenčná veličina vybrala výhrevnosť (Hi). Dodatočným využitím odpareného tepla a vzťahom k Hi tak môžu vzniknúť stupne využitia väčšie ako 100%.

Brennwerttechnik

Kondenzačná technika    

Kondenzačná technika nevyužíva len teplo, ktoré vzniká ako merateľná teplota vykurovacích plynov pri spaľovaní (výhrevnosť), ale dodatočne aj ich obsah vodnej pary (spalné teplo). Kondenzačné kotly sú schopné takmer úplne využiť teplo obsiahnuté v spalinách a dodatočne ho premeniť a využiť na výhrevnej teplo.

Kondenzačné kotly sú vybavené vysoko výkonnými výmenníkmi tepla, ktoré spaliny skôr ako uniknú komínom, vychladí natoľko, že vodná para, ktorá je v nich obsiahnutá, cielene kondenzuje a uvoľnené kondenzačné teplo dodatočne odovzdáva do vykurovacieho systému.

Dreizugkessel.png

Trojťahový kotol 

V celom rozsahu konštrukcie má trojťahový kotol predpoklad pre ekologické spaľovanie s nízkou úrovňou škodlivín. Spaliny vznikajú v spaľovacej komore, prúdia cez spätnú komoru a v prednej časti kotla sa obracajú a vstupujú do tretieho ťahu. Takýmto spôsobom sa kráti čas pobytu spaľovacích plynov v zóne s najvyššou teplotou a znižuje sa tvorba oxidov disíka (NOX).


Emisie 

Pri každom spaľovacom procese, ktorého sa zúčastňujú fosílny nositelia energie, vzniká vedľa nevyhnutného oxidu uhličitého (CO2) tiež škodlivý oxid uhoľnatý (CO) a oxidy dusíka (Ox). Oxidy dusíka majú veľmi dôležitú úlohu. Ich nárast vedie k zhoršovaniu ozónového efektu a sú tiež spoluzodpovedné za vznik kyslých dažďov.

Heatpipe-Prinzip

Princíp Heatpipe

Pri systéme Heatpipe neprúdi solárne médium priamo v trubici. Namiesto toho cirkuluje v medenej rúrke pod absorbérom teplonosné médium, ktoré sa počas slnečného žiarenia odparuje a teplo je odovzdávané výmenníkom na solárne médium. Suché napojenie trubíc Heatpipe v zberači a integrované obmedzenie teploty zabezpečuje kolektoru Vitosol 300-T mimoriadne vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Grafika: Slnkom ohriata voda sa vyparuje a putuje do chladnejšej časti trubičky. Tam odovzdá teplo do zberača, kondenzuje a odtečie späť do trubice, kde je opätovne rozohriata.

Vykurovací kotol 

Vykurovací kotol je nástenné zariadenie, ktoré je určené len pre vykurovaciu prevádzku. Tieto kotle sa dajú dodatočne kombinovať so zásobníkovým ohrievačom vody pre ohrev pitnej vody.

Heizgeraet.png
Einstellung der Heizkennlinien

Ekvitermické (vykurovacie) krivky 

Ekvitermická regulácia teploty v miestnosti spočíva v nastavení teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty tak, aby bola prispôsobená aktuálnej potrebe tepla (teplota vykurovacej vody je teplota vody, ktorá je vedená do radiátora / do podlahového vykurovania).

K tomu je meraná vonkajšia teplota, aby došlo k rovnováhe medzi dodaným teplom a tepelnými stratami v miestnosti a teplota miestnosti tak zostala konštantná.

Vzťah medzi vonkajšou teplotou a teplotou vykurovacej vody možno stanoviť sústavou tzv. ekvitermických (vykurovacích) kriviek. Jednoducho povedané: Čím nižšia je vonkajšia teplota, tým vyššia je teplota vody kotla alebo teplota vykurovacej vody.

Výhrevnosť (Hi)

Výhrevnosť (Hi) označuje teplo, ktoré sa uvoľňuje pri úplnom spaľovaní, ak sa voda, ktorá pri tom vzniká, odvádza formou pary. Odparované teplo obsiahnuté vo vodnej pare výfukových plynov sa nevyužíva.

Gas-Hybrid-Kompaktgerät Vitocaldens 222-F

Hybridné zariadenie

Hybridný prístroj je zariadenie, ktoré je podporované väčším počtom zdrojov energie. Takéto systémy sú napríklad bivalentné systémy tepelných čerpadiel. To sa týka vykurovacích systémov s elektricky poháňaným tepelným čerpadlom v kombinácii s aspoň jedným fosílnym zdrojom tepla a jednou nadradenou reguláciou.

Počas prevádzky pokrýva tepelné čerpadlo svoj základný chod z veľkej časti teplom z okolitého vzduchu, ktoré je zadarmo. K tomu odoberá vonkajšia jednotka teplo z okolitého vzduchu, para, ktorá pritom vzniká, kompresor stláča a tým ju ohrieva. Takto ohriaty plyn odovzdáva teplo v kondenzátore do vykurovacej vody, ktorá môže mať teplotu až 55 ° C.

Plynový kondenzačný kotol zapne vždy iba vtedy, ak je to z hľadiska režimu predvoleného zmysluplné, tzn. ak sa pre prevádzkovateľa systému vyhodnotí nižšie prevádzkové náklady alebo bude emitované menej CO2 alebo bude vyžadovaný vyšší komfort teplej vody.

Inox-Radial-Heizflaeche.png

Výmenník tepla Inox-Radial

Všetky kondenzačné nástenné a kompaktné zariadenia Viessmann sú dnes vybavené výmenníkom tepla Inox-Radial z ušľachtilej ocele. Táto špičková technika ručí za vysokú účinnosť až 98 percent a vyznačuje sa dlhou životnosťou a bezpečnou a efektívnou prevádzkou.

Výmenník tepla Inox-Radial ochladzuje spaliny pred odvodom do komína natoľko, že vodná para v nich obsiahnutá cielene kondenzuje a uvoľnené teplo sa dodatočne prenáša do vykurovacieho systému. Tento spôsob fungovania šetrí nielen cennú energiu, ale tiež chráni životné prostredie vďaka výrazne nižším emisiám CO2.

Viessmann Tepelné čerpadlo

Faktor sezónnej výkonnosti (SPF) 

Výkonové číslo COP (COP = Coefficient of Performance) čiže faktor výkonnosti systému tepelného čerpadla je pomer odovzdaného tepelného výkonu vzhľadom k príkonu. Ročné pracovné číslo je priemer všetkých COP v priebehu roka. Výkonové číslo slúži na porovnanie efektivity tepelných čerpadiel - COP však platí iba v určitom bode prevádzky za určených teplotných podmienok.

Pre plánovanie zariadenia sa musí jeho prevádzka sledovať po celý rok. K tomu je nutné určiť pomer medzi množstvom tepla využitého za celý rok tepelným čerpadlom k elektrickej práci a odovzdaným tepelným výkonom. Pritom sa zohľadní aj množstvo využitej elektriny (napr. pre tepelné čerpadlá, regulácia atď.). Výsledok sa označuje ako ročné pracovné číslo. Príklad: SPF 4,5 znamená, že tepelné čerpadlo spotrebovalo v ročnom priemere jednu kilowatthodinu elektrickej energie pre to, aby vyrobilo 4,5 kilowatthodín tepla.

Kombinované zariadenie|Kombinovaný ohrievač vody

Kombinované zariadenie slúži na vykurovanie miestností, ako aj na ohrev pitnej vody. Ohrievanie pitnej vody prebieha v prietokovom ohrievači vody.

Kombiwasserheizer.png
Lambda Pro Control

Lambda Pro Control

Regulácia spaľovania Lambda Pro Control v nástennom plynovom kondenzačnom kotle zaručuje aj pri rôznej kvalite plynu stabilné a ekologické spaľovanie, konštantnú vysokú účinnosť a veľkú spoľahlivosť prevádzky.

Regulácia spaľovania Lambda Pro Control automaticky rozozná každý použitý druh plynu. Pri uvedení do prevádzky tak odpadajú všetky manuálne práce potrebné pre nastavenie a kalibráciu. Okrem toho Lambda Pro Control plynule reguluje zmes plyn / vzduch, aby zabezpečila efektívne spaľovanie s trvalo nízkou úrovňou škodlivín aj v prípade nestálej kvality plynu. Namerané údaje k tomu dodáva ionizačná elektróda neporušené priamo z plameňa.

Mikrokogeneračná jednotka 

Decentrálna výroba tepla a elektriny nadobúda stále viac na význame. Viessmann ponúka riešenie, ako prispieť k zvýšeniu využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Ako náhrada za jadrové elektrárne a veľké konvenčné tepelné elektrárne boli postavené vo veľkom množstve veterné parky a fotovoltaické zariadenia.

Decentrálna výroba elektriny 

Ak dôjde k nedostatku dodávok elektrickej energie, systémy mikrokogeneračných jednotiek CHP môžu významne prispieť k pokrytiu spotreby využitím vlastnej vyrobenej elektriny. Pretože sa toto deje decentrálne a prúd je generovaný v dome, uľaví sa tým aj rozvodnej sieti. Vlastná výroba elektriny kogeneráciou nahradí elektrinu z verejnej elektrickej siete. V kombinácii s akumulátorom pre skladovanie energie môže byť pomocou mikrokogeneračných systémov CHP dosiahnutá energetická sebestačnosť.

Systemdarstellung Mikro-KWK-System

Zobrazenie systému mikrokogeneračnej jednotky CHP

[1] Mikrokogeneračná jednotka 
[2] Vitocell 340-M akumulačný zásobník vykurovacej vody 
[3] Vitovolt akumulátor 
[4] Menič (akumulátor) 
[5] Vykurovací okruh 
[6] Spotrebiteľ 
[7] Elektromer 
[8] Elektrická sieť v dome 
[9] Homemanager
[10] Verejná distribučná sieť 
[11] Diaľková správa 


natural cooling

Tepelné čerpadlá sú v prvom rade určené na to, aby zabezpečili príjemný komfort tepla a spoľahlivý ohrev pitnej vody. Ale tepelné čerpadlá dokážu viac. Dajú sa využiť aj na chladenie budovy. Zatiaľ čo v zime slúži zem popr. spodná voda ako dodávateľ energie pre vykurovanie, v lete sa dá využiť k prirodzenému chladeniu.

Funkcia "natural cooling" zapne regulácia tepelného čerpadla iba primárne čerpadlo a čerpadlo vykurovacieho okruhu. Tak môže relatívne teplá voda z podlahového kúrenia vo výmenníku tepla odovzdať teplo do soľanky primárneho okruhu. Vedľajším miestnostiam sa takto odoberie teplo. "Natural cooling" je tak mimoriadne energeticky úsporná a lacná metóda chladenia budovy.


Normovaný stupeň využitia 

Normovaný stupeň využitia bol zavedený ako porovnávací parameter pre rôzne tepelné zdroje z hľadiska úspory energie. Je meradlom hospodárnosti vykurovacieho kotla a uvádza mieru akou sa dodaná energia po celý rok premieňa na využiteľné vykurovacie teplo.

Výška normovaného stupňa využitia je ovplyvnená predovšetkým výškou tepelných strát spalinami a strát povrchom v priebehu celoročnej prevádzky zariadenia.


Tepelné straty povrchom 

Tepelné straty povrchom sú podiely vykurovacieho výkonu, ktoré odchádzajú cez povrch kotla do okolitého vzduchu a tak sa nedajú využiť ako teplo na vykurovanie.

Vznikajú pri behu horáka ako straty sálaním alebo počas pokojového stavu horáka ako pohotovostné straty, práve počas prechodných mesiacov ale aj v lete, keď sa kotol využíva len na ohrev pitnej vody.

Tepelné straty povrchom sú u starého kotla spravidla podstatne vyššie ako straty spalinami, ktoré nameria kominár. Výška tepelných strát povrchom je tak rozhodujúcim faktorom pre hospodárnosť (Normovaný stupeň využitia) kotla.

Raumluftabhängige Betriebsweise

Prevádzka závislá na vzduchu v miestnosti 

Pojmy "závislosť na vzduchu v miestnosti" a "nezávislosť na vzduchu v miestnosti; opisujú, odkiaľ výrobníky tepla odoberajú vzduch potrebný pre spaľovací proces.

V prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti tepelné zariadenie odoberá potrebný vzduch z miestnosti, v ktorej sa nachádza. Táto miestnosť musí mať samozrejme zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu. To je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa prístup vzduchu do miestnosti s tepelným zariadením zabezpečuje vetracími zariadeniami alebo vonkajšími špárami. Pre inštaláciu v obytnom priestore sa ponúka tzv. "decentralizované vetracie zariadenie" v ktorom je cez vnútornú stenovú clonu prepojením viacero miestnosí (škáry vo dverách) vzduch odvádzaný a zabezpečené dostatočné vetranie.

Prevádzka nezávislá na vzduchu v miestnosti 

V prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti vykurovacie zariadenie odoberá potrebný vzduch cez prívodové vzduchové potrubia. Existujú tri základné riešenia:

1. Prívod vzduchu pomocou zvislého prívodového vedenia zo strechy
2. Prívod vzduchu cez vonkajšiu stenu
3. Prívod vzduchu pomocou komínu LAS

Prednosti prevádzky nezávislej na vzduchu v miestnosti spočívajú predovšetkým v tom, že pre plynové závesné zariadenia predstavujú flexibilnejšie možnosti umiestnenia ako v prevádzke závislej na vzduchu v miestnosti. Či už v obytných miestnostiach alebo vo výklenkoch, skriniach a podkrovných miestnostiach, zariadenie môže byť namontované všade.

Nezávislosť na vzduchu v miestnosti redukuje aj straty, pretože ohriaty vzduch v miestnosti nie je používaný na spaľovanie. Tak môžu byť zariadenia nezávislé na vzduchu v miestnosti umiestnené vnútri tepelnej izolácie budovy.

Prevádzka nezávislá na vzduchu v miestnosti
Solárny ohrev pitnej vody

Solárny ohrev pitnej vody 

Srdcom tohto riešenia je bivalentný zásobník teplej vody. Pri dostatočnom slnečnom žiarení ohreje solárne médium, ktoré je v solárnom systéme, cez spodný výmenník tepla vodu v zásobníkovom ohrievači vody. Ak klesne teplota kvôli odberu vody napríklad pri kúpaní alebo sprchovaní, zapne sa v prípade potreby kotol pre dodatočný ohrev cez druhý okruh.

Solárna podpora vykurovania

Solárne médium ohriate v slnečných kolektoroch možno okrem na ohrev pitnej vody použiť aj pre dodatočný ohrev vody pre vykurovanie. K tomu využíva vykurovací okruh cez výmenník tepla vodu v solárnom zásobníku, ktorú plynule ohrievajú slnečné kolektory. Regulácia kontroluje, či je možné dosiahnuť požadovanú priestorovú teplotu. Ak je teplota pod požadovanou hodnotou, zapne sa dodatočne kotol.

Solárna podpora vykurovania

ThermProtect

Solárny kolektor vytvára teplo vždy, keď dopadne slnečné svetlo na absorbér - aj keď toto teplo nie je potrebné. To sa môže stať napríklad v lete, keď sú obyvatelia domu na dovolenke. Ak už nie je možné odoberať teplo cez zásobníkový ohrievač vody alebo akumulačný zásobník vykurovacej vody, pretože ten je už úplne nabitý, vypne sa obehové čerpadlo a solárne zariadenie ide do stagnácie. Pri ďalšom slnečnom žiarení to vedie ku zvyšujúcim sa teplotám kolektora až po vyparovanie teplonosného média a vysokému termickému zaťaženiu komponentov zariadení ako sú tesnenia, čerpadlá, ventily a teplonosné médium. V zariadeniach s vypnutím teploty ThermProtect sa spoľahlivo zabraňuje tvorbe pary.