Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Nové oblasti podnikania pre energetické podniky a poskytovateľov energetických služieb

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Podmienky, ktorými sa riadi energetický priemysel, sa zásadne menia v súvislosti s realizáciou energetickej transformácie: trh budúcnosti bude formovať čoraz decentralizovanejšia dodávka energie. Spotrebitelia kladú väčšie nároky na pohodlné a efektívne dodávky energie. Trhy s energetickými službami prejdú dynamickými reformami, ktoré si budú vyžadovať nové obchodné modely. Pre dodávateľské spoločnosti a poskytovateľov energetických služieb to vytvára príležitosti na ďalší rozvoj existujúcich a vytvorenie nových oblastí podnikania.

Na zabezpečenie hlavnej činnosti v oblasti dodávok energie je čoraz viac potrebné ponúkať energetické služby. Pri uvádzaní produktov a služieb v oblasti energetickej efektívnosti na trh má mimoriadny význam spolupráca energetických podnikov s trhovými partnermi, ako sú výrobcovia produktov a systémov, ako aj so špecializovaným obchodom. Mnohé energetické podniky už pôsobia na trhu so službami alebo sa v budúcnosti budú viac angažovať. Trh s energetickými službami možno preto celkovo zaradiť medzi rastúce trhy.

Viessmann – váš spoľahlivý partner

Viessmann je váš spoľahlivý partner, pokiaľ ide o systémy a služby zamerané na zákazníka v oblasti energetickej efektívnosti:

 • Decentralizované elektrické a vykurovacie systémy
 • Vykurovacie služby
 • Elektromobilita
 • Energetická nezávislosť
 • Mestské energetické riešenia
 • Predaj obnoviteľných zdrojov energie
 • Systémy energetického manažmentu

Využite tieto výhody

 • Zabezpečenie hlavnej činnosti v oblasti dodávok energie
 • Rozvoj nových oblastí podnikania s cieľom kompenzovať klesajúce príjmy z predaja energie
 • Posilnenie lojality zákazníkov a získavanie nových zákazníkov
 • Prezentácia ako spoločnosti poskytujúcej služby
 • Zisk imidžu a zvýšená akceptácia verejnosti prostredníctvom viditeľného príspevku k ochrane klímy
 • Odlíšenie sa od konkurencie prostredníctvom rozvoja odborných znalostí v oblasti energetiky a využitia synergického potenciálu