Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Tepelné čerpadlo – je potrebné povolenie?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
© Shutterstock / Chokniti Khongchum

Je pre tepelné čerpadlo vždy povinné povolenie?

Tepelné čerpadlá využívajú voľnú energiu prostredia a pomocou elektrickej energie ju premieňajú na tepelnú energiu na vykurovanie miestností a prípravu teplej vody. V závislosti od typu sa energia získava buď z vonkajšieho vzduchu, podzemnej vody alebo zo zeme. Pre jedno alebo druhé tepelné čerpadlo je potrebné splniť osobitné požiadavky. Môžu byť potrebné špeciálne vrty. Pre tieto typy tepelných čerpadiel sú povinné povolenia. V nasledujúcej príručke sa dozviete, aké sú to povolenia a kde by ste o ne mali požiadať. Okrem toho vám tiež ukážeme, ktoré tepelné čerpadlá je možné zriadiť a inštalovať bez povolenia.

Ktoré tepelné čerpadlá si nevyžadujú povolenie?

Všetky typy tepelných čerpadiel na báze vzduchu sa môžu inštalovať bez povolenia. Platí to aj pre tepelné čerpadlá zem/voda, ktoré na využitie tepelnej energie v zemi používajú výkopové kolektory, ploché kolektory alebo tepelné koše. Tie si vyžadujú vŕtanie a výkop pôdy. Nevyžadujú však povolenie čiastočne preto, že vŕtané plochy nie sú veľmi hlboké, a čiastočne preto, že podzemná voda zostáva nedotknutá. Pokiaľ ide o to, či tepelné čerpadlo potrebuje alebo nepotrebuje povolenie, tento prvok je mimoriadne dôležitý.

Osobitná vlastnosť tepelných čerpadiel zem/voda

Aj keď povolenia nemajú veľký význam pre tepelné čerpadlá na báze soľanky s plochými, kruhovými výkopovými a povrchovými kolektormi, existuje niekoľko obmedzení. V zásade by nemalo dôjsť ku kontaktu so spodnou vodou a v najlepšom prípade by sa tepelné čerpadlo nemalo nachádzať v oblasti ochrany vôd. V oblastiach ochrany pitnej vody, v oblastiach ochrany minerálnych kúpeľov a v oblastiach odberu pitnej vody treba poznamenať, že kolektory sú povolené len v hĺbke do piatich metrov. V niektorých regiónoch sú kolektory v týchto oblastiach úplne zakázané. Aké pravidlá platia vo vašom regióne, sa dozviete zo zákonnej vyhlášky a od miestneho stavebného úradu alebo vodohospodárskeho úradu. Odborník na mieste sa s vami vždy podrobne oboznámi s týmito údajmi a podmienkami vášho pozemku a podľa toho vám poradí.

Špeciálna vlastnosť tepelných čerpadiel so vzduchovým zdrojom

Hoci sa na inštaláciu vzduchových tepelných čerpadiel nevyžaduje povolenie, pri vonkajšej inštalácii je stále dôležité vhodné miesto inštalácie. Ako príklad možno uviesť, že by ste mali dbať na dodržanie minimálnej vzdialenosti od susednej nehnuteľnosti. Keďže sa nasáva vonkajší vzduch, čerpadlo vydáva určitý hluk. Tepelné čerpadlá Viessmann vo všeobecnosti pracujú veľmi ticho. Napriek tomu je dôležité vybrať ideálne miesto. Aj v tomto prípade naši odborní partneri vyberú správne miesto inštalácie, pričom zohľadnia rôzne faktory.

Pre ktoré tepelné čerpadlá je potrebné získať povolenie?

Výhodou využívania podzemnej vody a hlbších vrstiev zeme ako zdroja tepla pre tepelné čerpadlo sú trvalo vysoké teploty. To nielenže pomáha zvyšovať účinnosť tepelných čerpadiel na báze podzemnej vody a geotermálnej energie, ale aj šetrí náklady na vykurovanie, pretože na dosiahnutie požadovaných teplôt v miestnosti je potrebné dodávať menej elektrickej energie. Aby však bolo možné vykonať hlboký vrt a čerpať podzemnú vodu, je potrebné pred inštaláciou tepelného čerpadla získať povolenia. Neexistuje však jednotný predpis, ktorý by platil v celej krajine. To znamená, že by ste sa mali vopred obrátiť na miestny vodohospodársky úrad. Najlepšie je obrátiť sa na svojho inštalatéra, aby vám s tým pomohol. Vašu žiadosť môže pripraviť dodávateľ vykurovania, ktorého ste si objednali po konzultácii.

Oznámenie geologickým úradom

Projekty, ako sú studne alebo hlboké vrty, musíte oznámiť aj miestnemu geologickému úradu. Môžu vám vopred poskytnúť mapy, ktoré zobrazujú potenciál a zloženie pôdy a prípustné hĺbky vrtov.

Mimochodom, podľa banských zákonov sa pri hlbokých vrtoch s hĺbkou 100 metrov a viac vždy vyžaduje povolenie. Pri projektoch tepelných čerpadiel zvyčajne nie sú potrebné, pretože na efektívnu prevádzku tepelného čerpadla nie je potrebné vŕtať tak hlboko. Niektoré štátne zákony však vyžadujú povolenie pre menšie hĺbky vrtov. Zistite si vopred a podrobne, aké sú pravidlá vo vašej oblasti.

Ďalšie odborné stanovisko pri používaní podzemnej vody ako zdroja tepla

Okrem vyššie uvedeného povolenia od vodohospodárskeho orgánu je pri projektoch s tepelným čerpadlom voda/voda potrebné získať aj odborný posudok od nezávislého odborníka. Dôvodom je skutočnosť, že podzemná voda má ako potravina obzvlášť vysokú prioritu ochrany.

Tipy: Správne požiadajte o povolenie na tepelné čerpadlo

Za získanie povolenia pre tepelné čerpadlo je zásadne zodpovedný majiteľ budovy, vlastník domu alebo systému. Ako už bolo spomenuté, povolenia sa musia získať od miestneho vodohospodárskeho orgánu. O postupe a podrobnostiach sa môžete informovať ešte pred fázou plánovania. To isté platí aj pre nahliadnutie do máp, ktoré poskytuje geologický úrad, alebo do odborných posudkov o vlastnostiach pôdy. Takto môžete včas zistiť, či je možné použiť tepelné čerpadlo zem alebo voda/voda.

Dodávatelia vykurovania (montážne firmy, vrtné spoločnosti) vám môžu poskytnúť komplexnú podporu pri podávaní žiadostí. Vo všeobecnosti platí, že v dokumentácii výrobcu nájdete aj zodpovedajúce informácie o tom, čo je potrebné pre to ktoré tepelné čerpadlo.