Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

© Simon Bratt / Shutterstock.com

Mnohé z globálnych výziev udržateľnosti a výziev na prijatie opatrení sú opísané v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs). Ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli vyhlásené v roku 2015, predstavujú inšpiratívny rámec pre kolektívne opatrenia. Všetky ciele spolu súvisia a spoločnosť Viessmann ich bude využívať ako kompas na mobilizáciu zmien.

Ciele udržateľného rozvoja a riešenia spoločnosti Viessmann

V našej nedávnej správe o klíme spoločnosti Viessmann sme zverejnili našu klimatickú stratégiu, ktorá okrem iného uvádza naše príspevky k 13. cieľu udržateľného rozvoja. V ďalšom kroku v súčasnosti využívame vedecky podložený Future-Fit Business Benchmark pri definovaní komplexnej stratégie udržateľnosti pre celú skupinu Viessmann. To nám umožní pozrieť sa na naše súčasné obchodné modely optikou cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a v dôsledku toho vytvoriť jasný pohľad na to, ako dnes ovplyvňujeme ciele udržateľného rozvoja a ako maximalizujeme náš pozitívny príspevok k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030. Ciele udržateľného rozvoja nás vedú pri rozvoji podnikania spoločnosti Viessmann, stanovovaní ambícií a spolupráci s našimi partnermi. Keďže sme v celosvetovom meradle mimo dosahovania SDGs - kvôli prekračovaniu planetárnych hraníc a nedostatkom pri dosahovaní sociálneho základu, je potrebný rýchly, aktívny prechod k podnikateľským modelom s výlučne pozitívnym vplyvom na ľudí a planétu. A presne to robíme vo spoločnosti Viessmann.

V našom prvom prístupe k cieľom trvalo udržateľného rozvoja sme hodnotili 17 cieľov na základe relevantnosti pre skupinu spoločností. Výsledkom bolo, že nasledujúcich osem cieľov SDG bolo vnímaných ako tie najrelevantnejšie.

Tento cieľ zahŕňa ukončenie všetkých foriem diskriminácie žien a dievčat a ich ochranu pred násilím. Pokiaľ ide o našu spoločnosť, zameriavame sa na rovnakú účasť žien na trhu práce a na zosúladenie pracovného a rodinného života žien a mužov.

Voda je jedným z mnohých vzácnych zdrojov. Prístup k čistej pitnej vode, zlepšenie kvality vody, efektívne využívanie a udržateľné odoberanie vody vo všetkých odvetviach, zavedenie integrovaného riadenia vodných zdrojov, ochrana a obnova ekosystémov závislých od vody atď. sú zahrnuté v rámci cieľa 6. Ako spoločnosť chceme všetky tieto body zahrnúť do našich výrobných procesov a už sme ich integrovali do nášho systému environmentálneho riadenia.

Jednou z najväčších transformácií, ktoré budeme musieť ako ľudia na tejto planéte v budúcnosti uskutočniť, je prechod na obnoviteľné zdroje energie. To znamená, že už teraz musíme energiu využívať čo najefektívnejšie, aby sme zachovali zdroje našej planéty a znížili tlak na výrobu energie. Energetické systémy Viessmann sú už dnes založené na týchto princípoch. Pracujeme nepretržite na tom, aby všetky naše procesy, výrobky a služby boli energeticky čo najefektívnejšie.

Hospodársky rast je základom prosperity v priemyselne vyspelých krajinách sveta. Zabezpečuje vytváranie nových pracovných miest a slúži ako základ pre efektívny sociálny štát. Musíme sa však usilovať o to, aby sme v budúcnosti oddelili hospodársky rast od spotreby zdrojov a energie. Naša každodenná práca v spoločnosti Viessmann sa sústreďuje na vývoj technických riešení šetriacich zdroje. K našim zamestnancom sa správame férovo. Sú súčasťou rodiny Viessmann.

Čoraz viac ľudí na celom svete žije v mestách. A hoci mestá zaberajú len približne dve percentá rozlohy, žije v nich už viac ako 50 percent svetovej populácie. Mestá tak fungujú ako ústredné fázy udržateľného rozvoja: sú hnacím motorom našich ekonomík, kultúry a inovácií. V mestách vzniká 75 percent emisií uhlíka. Preto musíme venovať osobitnú pozornosť udržateľnému rozvoju miest. Spoločnosť Viessmann k tomu svojimi technológiami významne prispieva.

Stručne povedané, ide o dosiahnutie krehkej rovnováhy: na jednej strane o udržanie a zvýšenie prosperity, na druhej strane o zachovanie obmedzených zdrojov planéty. Je nesmierne náročné prepojiť jednotlivé postupy a správanie s ich celosvetovými účinkami a zohľadniť komplexnosť globálnych vzájomných závislostí. Naša spoločnosť sa snaží zahrnúť udržateľnosť do všetkých svojich procesov a snaží sa tomu prispôsobiť administratívne, výrobné a predajné činnosti.

Globálna zmena klímy je jednou z najväčších výziev 21. storočia. Nezastavuje sa na hraniciach štátov a jej dôsledky sa týkajú nás všetkých. Rýchle a ambiciózne opatrenia na zníženie emisií, ktoré poškodzujú klímu, a na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy sú nevyhnutné pre globálny udržateľný rozvoj. V našej nedávnej správe o klíme spoločnosti Viessmann sme zverejnili našu klimatickú stratégiu, v ktorej sú uvedené naše príspevky k 13. cieľu trvalo udržateľného rozvoja.

Všetkých 17 cieľov možno v konečnom dôsledku dosiahnuť len spoluprácou mnohých aktérov na celom svete. Vytváranie sietí môže vytvoriť nové partnerstvá, nájsť kreatívne riešenia a šíriť osvedčené postupy. Tomuto cieľu sa venuje aj spoločnosť Viessmann.