Trvalá udržateľnosť

Ako rodinný podnik v tretej generácii sa Viessmann hlási ku svojej spoločenskej zodpovednosti ako aj k zachovaniu predpokladov pre život budúcich generácií. Opatrenia šetriace zdroje a životné prostredie v zmysle trvale udržateľného konania sú rovnako súčasťou podnikovej kultúry, ako aj neustále zvyšovanie účinnosti celého procesového reťazca od dodávateľa až po koncového zákazníka.

SKudrzatelnost.jpg

Stratégia trvalej udržateľnosti

Stratégia trvalej udržateľnosti firmy Viessmann zahŕňa celý reťazec pridanej hodnoty:

- Výskum & vývoj
- Obstarávanie
- Výroba
- Predaj
- Logistika
- Využitie produktu
- Úprava & Recyklácia

Riadiace grémium a pracovné skupiny

Stratégia trvalej udržateľosti firmy Viessmann zahŕňa ako ťažisko procesy, ktoré bezprostredne súvisia so životným cyklom produktu (pozri obrázok). Zahrnuté sú však aj ekologické aspekty, ako je energetická a materiálová efektívnosť, nízke emisie, bio-diverzita, ďalej sociálne témy, ako je personálna štruktúra, BOZP, kvalifikácia a spokojnosť zamestnancov.

Rozdelenie na štyri pracovné skupiny garantuje kompletnosť pri analýze:

- Stratégia & Controlling
- Produkty & Procesy
- Zdroje & Infraštruktúra
- Pracovníci & Pracovné prostredie

Koordinácia všetkých aktivít je možná vďaka riadiacemu grémiu, ktoré deleguje úlohy pracovným skupinám a spája ich výsledky. Riadiace grémium informuje Správnu radu a pripravuje rozhodnutia .

Stratégia trvalej udržateľnosti v dvoch fázach

Operatívna implementícia stratégie trvalej udržateľosti sa delí na dve fázy:

V prvej fáze dochádza k podrobnému podchyteniu aktuálneho stavu. Za týmto účelom sa vypracuje najprv opis aktuálneho (skutočného) stavu vo všetkých relevantných poliach pôsobnosti na základe ukazovateľov. Súčasťou analýzy aktuálneho stavu je tiež obsiahla analýza potrieb a požiadaviek významných rozhodujúcich subjektov (stakeholderov), ku ktorým patria zákazníci, dodávatelia, pracovníci, úrady, obce, združenia a spolky.

V druhej fáze dochádza najprv k zhrnutiu a zhodnoteniu výsledkov tejto „inventúry“. Potom nasleduje stanovenie resp. prispôsobenie štandardov - ktoré potom platia ako celopodniková norma. Pre najdôležitejšie ukazovatele sa stanovia ciele vrátane termínov a tie sú potom komunikované osobám v spoločnostiach a skupinových firmách.

SKspravna_rada.jpg

PDCA-Cyklus

Všetky aktivity týkajúce sa trvalej udržateľnosti koordinuje riadiace grémium, ktoré sa zodpovedá priamo správnej rade.

Systém kontrolingu zabezpečuje, že dosahovanie cieľov je sledované a že sa zúčastneným dostane spätnej väzby. Takto vzniká zo stanovenia cieľa (Plan), realizácie opatrení (Do), kontroly a spätnej väzby (Check) a odvodenia nových cieľov (Act) istý priebežný proces („cyklus PDCA“), ktorý prispieva k zlepšeniu trvalej udržateľnosti všetkých produktov vo firme.

Aliancia pre trvalú udržateľnosť

Pre širokú verejnosť zriadil Viessmann online-fórum s názvom Aliancia pre trvalú udržateľnosť. Domovská stránka zbiera a spája informácie k trvalo udržateľnému stavaniu, bývaniu a modernizácii, ktoré boli doteraz k dispozícii len neúplnej či až príliš komplikovanej forme.

Dlhodobým cieľom Aliancie pre trvalú udržateľnosť je na jednej strane dosiahnutie trvalo udržateľného vyžívania prírodných zdrojov a na strane druhej zásobovanie budovy s neutrálnou bilanciou CO2. Tému trvalej udržateľnosti je potrebné transportovať do každodenného života spoločnosti a tam ho zakotviť.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann je členom Skupiny pre ochranu klímy a energetickú efektívnosť nemeckej ekonomiky

Ako jedna z celkovo 15 firiem je Viessmann členom Skupiny pre ochranu klímy nemeckej ekonomiky. Spolkové ministerstvo životného prostredia, Spolkové ministerstvo hospodárstva a DIHK toto partnerstvo založili v roku 2009 – zo začiatku so štyrmi zakladajúcimi podnikmi.

Zakladajúce podniky museli vyhovieť prísnym kritériám. Napríklad je takto nevyhnutné, aby ochrana klímy a energetická efektívnosť boli súčasťou firemných politík a aby boli výkony pravidelne a verejne komunikované. Okrem toho je potrebné systematicky zaznamenávať a bilancovať zákaznícke dáta a témy klimatickej ochrany a energetickej efektívnosti musia byť integrované do ponuky ďalšieho vzdelávania podniku.

Cieľom Partnerstva pre ochranu klímy, energetickú efektivitu a inovácie je využiť takto zameraný potenciál, ktorý je v podniku prítomný. Okrem toho je treba angažovane presadzovať využívanie inovatívnych technológií pre tieto potenciály vo firemnej praxi a je treba tiež vytvoriť predpoklady na dosiahnutie ambicióznych cieľov o oblasti ochrany klímy a energetickej efektívnosti .