Energetická politika

Na základe podnikateľských zásad tejto firmy špecifikuje energetická politika nasledovné zásady správania pre všetkých členov skupiny Viessmann.

Energetický cieľ

Skupina Viessmann sa v tejto energetickej politike zaväzuje k pokračujúcemu znižovaniu energetickej (s)potreby a tým ak znižovaniu emisií CO2. Toto všetko prebieha na základe strategických energetických cieľov. Na vrcholovej úrovni riadenia danej firmy v skupine stanovuje táto každoročne ciele v súlade s nadradenými cieľmi podnikovej skupiny. Základom cieľovej definície sú meteorologické či výrobne očistené dáta o spotrebe uplynutého obdobia, ako aj (z hľadiska trvalej udržateľnosti nutná) hospodárnosť daných rozhodnutí.

Priebežné zlepšovanie energetickej výkonnosti

Snažíme sa o priebežné zlepšovanie energetickej výkonnosti. Dodržiavanie zákonných požiadaviek pritom platí ako minimálny predpoklad.

Trvalá udržateľnosť

Rozhodnutia energetického významu sú tiež založené na aspektoch trvalej udržateľnosti. V odôvodnených prípadoch sa tiež zaznamenáva životný cyklus.

Pracovník

Realizácia energetickej politiky vyžaduje spoluúčasť všetkých pracovníkov. Pracovníci firiem patriacich do Skupiny sú obšírne informovaní a involcovaní do programu energetického manažmentu.

Rozsah, zdroje

Energetické ciele podniku sa rovnomerne vzťahujú na všetky jeho oblasti, všetky činnosti a postupy.
Vrcholové riadiace grémium skupiny Viessmann dáva k dispozícii všetky zdroje a informácie, ktoré sú potrebné na realizáciu energetickej politiky a dosiahnutie strategických či operatívnych cieľov

Verejnosť

Verejnosť je pravidelne informovaná o energetických aspektoch, spotrebe energie a programe energetického manažmentu v skupine Viessmann Group.

Emisie

Vo vzájomnom prepojení s energetickými cieľmi boli stanovené pre skupinu Viessmann Group aj ciele emisné. Zníženie emisií sa dosahuje zvyšovaním energetickej účinnosti, ako ako podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Kontrola

Dodržiavanie energetickej politiky je pravidelne kontrolované a hodnotené vrcholovým riadiacim grémiom skupiny Viessmann.

Energetický monitoring

Energetická spotreba firiem v Skupine je neustále meraná a sledovaná. Podstatné energetické aspekty sú pravidelne zaznamenávané, monitorované a aj komunikované.