Podmienky používania aplikácie Vitotrol a internetových služieb Vitodata 100

Viessmann Climate Solutions SE, Allendorf (Eder) ako Poskytovateľ licencie (ďalej len ako "Viessmann" alebo "Poskytovateľ licencie") udeľuje Vám, Držiteľovi Licencie, práva užívať aplikáciu Viessmann Vitotrol (ďalej len ako "Aplikácia Vitotrol ") a webovú aplikáciu internetových služieb Vitodata 100 (ďalej len ako "Vitodata 100") v súlade s týmito podmienkami používania pre koncových užívateľov (ďalej len ako "Podmienky používania"). 

§ 1 Predmet a rozsah podmienok používania

1. Predmetom týchto Podmienok používania je udelenie práva na používanie Aplikácie Vitotrol a Vitodata 100 (ďalej spolu len “Aplikácie”) od Poskytovateľa licencie na Držiteľa licencie pre vykurovací systém Držiteľa licencie a reguláciu využívania funkcií ponúkaných v rámci Aplikácií. Aplikácie môžu byť používané v rámci prevádzky vykurovacieho systému Držiteľa licencie. Na účely prevádzky vykurovacieho zariadenia musí byť k dispozícii internetové pripojenie. Ďalšie technické požiadavky, vhodné vykurovacie systémy a inštalácie systémov nájdete v dokumentácii produktu pre aplikáciu Vitotrol na webovej stránke produktu www.vitotrol-app.info a pre produkt Vitodata 100 na webovej stránke produktu  www.vitodata.info. 

2. Používanie Aplikácií je bezplatné.  Poskytovateľ licencie je oprávnený kedykoľvek ukončiť poskytovanie bezplatných služieb, ibaže by sa zaviazal Držiteľovi licencie inak. Používanie Aplikácií vyžaduje registráciu pre príslušnú Aplikáciu podľa § 6 a súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov príslušnej Aplikácie. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Aplikácie môžete nájsť na webovej stránke https://www.viessmann.sk/sk/misc/apps/vitodata-100-vitotrol/privacy-policy.html.

3. Aplikácie pozostávajú z objektového kódu príslušnej Aplikácie poskytnutej Poskytovateľom licencie  pre príslušné koncové zariadenie, ktoré sa používa (pravdepodobne prostredníctvom platformy, ako je iTunes alebo Google Play) na stiahnutie, inštaláciu alebo použitie.

4. Tieto podmienky používania sa vzťahujú - pokiaľ nie je výslovne uvedené inak - na spotrebiteľov, ako aj na spoločnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. (§ 13 BGB / § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka SR). Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (§ 14 ods. 1 BGB / § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka SR). 

§ 2 Aktualizácie

1. Poskytovateľ licencie poskytuje aktualizácie Aplikácií, napr. na zabezpečenie bezpečnosti Aplikácií, zohľadnenie zmeny vo funkciách systémov, elimináciu akejkoľvek chyby alebo prispôsobenie Aplikácie progresívnemu technickému rozvoju. Ak Držiteľ Licencie používa aplikáciu Vitotrol, mal by okamžite nainštalovať také aktualizácie, ktoré zabezpečia bezpečnosť aplikácie Vitotrol. Ak takéto aktualizácie do aplikácie Vitotrol neinštaluje Držiteľ licencie do 2 týždňov od oznámenia, Poskytovateľ licencie môže vypovedať túto dohodu bez upozornenia s ohľadom na používanie aplikácie Vitotrol a odstrániť príslušný užívateľský účet.

2. V prípade aplikácie Vitodata 100 Poskytovateľ licencie inštaluje aktualizácie bez toho, aby musel Držiteľ licencie spolupracovať.

3. Poskytovateľ licencie môže prispôsobiť funkčný rozsah Aplikácií aktualizáciami za predpokladu, že tým nebude podstatne obmedzená funkčnosť daných Aplikácií. Poskytovateľ licencie si okrem toho vyhradzuje právo ukončiť činnosť Aplikácií. Poskytovateľ licencie je ďalej oprávnený integrovať funkcie Aplikácií do iných aplikácií (Aplikácií) alebo webových aplikácií, ktoré si môžu vyžadovať dodatočné vybavenie hardvéru a / alebo softvéru vykurovacieho systému alebo dodatočných nákladov. Poskytovateľ licencie je povinný vopred informovať Držiteľa licencie o takejto integrácii do iných aplikácií.

4. Držiteľ licencie akceptuje, že Poskytovateľ licencie udržiava výhradne aktuálnu verziu Aplikácií.

5. Držiteľ licencie nemá právny nárok na aktualizácie ohľadom rozšírenia funkcií.

§ 3 Udelenie práv na používanie; minimálne požiadavky; konfigurácia používateľmi

1. Aplikácie sú chránené autorským právom. Aplikácie obsahujú komponenty, ktoré sú licencované ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom (ďalej len „softvér s otvoreným zdrojovým kódom“) a komponenty, ktoré sa môžu používať iba za licenčných podmienok v odsekoch 3.2 až 3.8 (ďalej len „Proprietárne komponenty“). Komponenty s otvoreným zdrojovým kódom sú uvedené v prílohe č. 1 s príslušnými licenčnými podmienkami. Držiteľ licencie sa môže oboznámiť s oznámeniami o autorských právach, zneniami licencií či vyhláseniami o vylúčení zodpovednosti a s akýmikoľvek ďalšími oznámeniami obsiahnutými v príslušných licenciách s otvoreným zdrojovým kódom v Prílohe č. 1 týchto Podmienok používania.

2. Poskytovateľ licencie neudeľuje Držiteľovi licencie žiadne užívacie práva na proprietárne komponenty, ktoré sú nad rámec zamýšľaného použitia. Rozsah zamýšľaného použitia vyplýva z týchto podmienok používania a akýchkoľvek samostatných dohôd medzi stranami. Akékoľvek ďalšie použitie, využívanie, úprava a reprodukcia sú zakázané. Užívateľ musí zabezpečiť, aby boli Aplikácie chránené proti zneužitiu a neoprávnenému použitiu.

3. Poskytovateľ licencie prostredníctvom registrácie udeľuje Držiteľovi licencie jednoduché právo používať Proprietárne komponenty na koncových zariadeniach podporovaných na tento účel výlučne na súkromné účely Držiteľa licencie (prevádzka vlastného vykurovacieho systému Držiteľa licencie) a na použitie v súvislosti s obchodnými činnosťami dodávateľa ústredného kúrenia alebo podobný obchod v súvislosti so zariadením Viessmann.

4. Držiteľ licencie môže používať Proprietárne komponenty Aplikácií na akomkoľvek koncovom zariadení opísanom v príslušnej aktuálnej produktovej literatúre (pre Vitodata 100: napr. osobný počítač, laptop, notebook alebo netbook s webovým prehliadačom; pre aplikáciu Vitotrol: napr. Smartfón a / alebo tablet). Na používanie Aplikácií musia byť splnené systémové a softvérové požiadavky špecifikované Poskytovateľom licencie v príslušnej produktovej literatúre v aktuálnom znení. Nájdete ich v online pomoci pre aplikáciu Vitotrol alebo na webovej stránke produktu www.vitotrol-app.info a v online pomoci Vitodata 100 alebo na webovej stránke produktu www.vitodata.info. Softvérové programy a služby od iných výrobcov, s ktorými budú Aplikácie interagovať, sa môžu používať iba po schválení Poskytovateľom licencie. Aplikácie sa navyše nesmú používať v spojení so systémami, ktoré riadia technické procesy, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život ľudí. Dodržiavanie systémových požiadaviek je výhradnou zodpovednosťou Držiteľa licencie. 

5. Kompletnú konfiguráciu aplikácie Vitotrol a / alebo Vitodata 100 vykonáva Držiteľ licencie na svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s aktuálnym popisom produktu alebo sprievodnými materiálmi poskytnutými v akejkoľvek forme.

6. Držiteľ licencie nie je oprávnený upravovať Proprietárne komponenty Aplikácií sám alebo prostredníctvom tretích strán alebo vykonať akékoľvek zmeny alebo zásahy. Zdrojový kód zostáva k dispozícii výlučne Poskytovateľovi licencie. Práva Držiteľa licencie obsiahnuté v kogentných ustanoveniach autorského zákona (§§ 69d a 69e UrhG) zostávajú nedotknuté. Ak Držiteľ licencie zmení Aplikácie, napr. použitím vlastného softvéru, Poskytovateľ licencie je oprávnený okamžite zablokovať jeho účet. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za škody spôsobené takouto zmenou.

7. Právo na používanie Vlastníckych Komponentov je obmedzené na registrovaných Držiteľov licencie. Držiteľ licencie nie je oprávnený povoliť neregistrovaným osobám používať Aplikácie. Poskytovanie ďalších práv na používanie je výhradnou zodpovednosťou Poskytovateľa licencie.

8. Držiteľ licencie nesmie odstrániť ani pozmeniť žiadne oznámenia o autorských právach, ochranné známky, logá, proprietárne údaje ani iné identifikačné prvky Proprietárnych komponentov Aplikácií a Poskytovateľa licencie. Úpravy a odstránenie oznámení o autorských právach, ochranných známkach, logách, vlastníckych informáciách a ďalších vlastnostiach identifikujúcich komponenty s otvoreným zdrojovým kódom sa riadia výlučne príslušnými licenciami k otvoreným zdrojovým kódom, ako je uvedené v Prílohe č. 1.

9. Držiteľ licencie je tiež oprávnený používať komponenty s otvoreným zdrojovým kódom v rozsahu opísanom v odsekoch 3.2 až 3.8. Držiteľ licencie môže získať ďalšie práva na používanie komponentov s otvoreným zdrojovým kódom od príslušných držiteľov práv, ak Držiteľ licencie uzavrie licenčné zmluvy podľa podmienok príslušných Licencií s otvoreným zdrojovým kódom. V takom prípade sa na používanie komponentov s otvoreným zdrojovým kódom nevzťahuje táto dohoda, ale riadi sa výlučne príslušnými licenciami k otvoreným zdrojovým kódom.

10. Autori komponentov s otvoreným zdrojovým kódom v značnej miere vylučujú svoju zodpovednosť za softvér, ktorý poskytujú bezplatne. Spoločnosť Viessmann je v tomto okamihu povinná jasne upozorniť na vylúčenie zodpovednosti. Držiteľ licencie nájde presné znenie príslušných vyhlásení o vylúčení zodpovednosti v licenčných textoch v Prílohe č. 1. Vylúčenie zodpovednosti sa týka iba zodpovednosti autorov a prispievateľov príslušných komponentov s otvoreným zdrojovým kódom. Záručné práva spoločnosti Viessmann nie sú týmito výhradami obmedzené.

§ 4 Dostupnosť

Aplikácie vyžadujú pripojenie k systému („backend“) Poskytovateľa licencie cez internet. Viessmann garantuje priemernú ročnú dostupnosť 95%. Údržba ohlásená najmenej sedem (7) dní vopred (max. priemerný ročný priemer 5 hodín/týždeň) sa do tohto obdobia nebude započítavať. Spoločnosť Viessmann sa snaží vykonávať údržbu v časových oknách, v ktorých sa Aplikácie používajú zriedka.

§ 5 Inštalácia

Aplikácia Vitotrol musí byť nainštalovaná v koncovom zariadení pre jej správne používanie. Prístup k aplikácii Vitodata 100 je prostredníctvom príslušnej webovej stránky.

§ 6 Registrácia

1. Pre správne použitie Aplikácií je Držiteľ licencie povinný zaregistrovať sa na serveri Vitodata a vytvoriť si užívateľský účet. Správne a úplné informácie o totožnosti Držiteľa licencie, ako je meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina a prípadne ďalšie údaje o používateľovi, ako je číslo spoločnosti alebo zákazníka, adresa, telefónne a/alebo faxové číslo, musia byť v prípade zmien zadané a aktualizované. Porušenie tejto povinnosti oprávňuje Poskytovateľa licencie vylúčiť Držiteľa licencie z používania Aplikácií.

2. Poskytovateľ licencie môže zablokovať používateľský účet, ak existujú náznaky, že sa tento používateľský účet použil bez oprávnenia a/alebo ak sa pokúsil alebo sa pokúša získať neoprávnený prístup z používateľského účtu k Aplikáciám alebo základným systémom Poskytovateľa licencie („hackovanie“). V takom prípade Poskytovateľ Licencie okamžite upozorní Držiteľa licencie prostredníctvom jeho e-mailovej adresy uloženej v používateľskom účte a umožní mu opätovný prístup vytvorením nového používateľského účtu, pokiaľ neexistujú skutočnosti naznačujúce predpoklad, že sa Držiteľ licencie pokúsil získať neoprávnený prístup do systémov Poskytovateľa licencie.

3. Poskytovateľ licencie môže vypovedať túto zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia a vymazať užívateľský účet, ak backend Poskytovateľa licencie nemôže nadviazať trvalé pripojenie k systému Držiteľa licencie (viac ako 6 mesiacov), a to bez vlastného zavinenia a ak Poskytovateľ licencie o tomto Držiteľa licencie informoval zaslaním e-mailu na poskytnutú e-mailovú adresu alebo cez Aplikáciu, za predpokladu, že neboli prijaté nápravné opatrení počas ďalších 4 týždňov po tomto oznámení.

§ 7 Záruka

1. Aplikácie sú bez chýb, ak spĺňajú funkcie obsiahnuté v aktuálne platnom popise produktu alebo funkcie osobitne dohodnuté. Poskytovateľ licencie nezaručuje, že funkcie Aplikácií budú spĺňať požiadavky Držiteľa licencie, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. 

2. Držiteľ licencie musí chybu dostatočne opísať. Ak sú Aplikácie sprístupnené Poskytovateľom licencie vadné a chyby sú reprodukovateľné, Poskytovateľ Licencie ich odstráni v primeranom časovom období (ak je to možné, do 30 dní) opravou funkcie - zvyčajne prostredníctvom aktualizácie - v príslušnej Aplikácii za predpokladu, že náklady na opravu sú v rámci primeraných limitov. Ak oprava zlyhá, Držiteľ licencie je oprávnený zmluvu vypovedať.

3. Chybové správy podľa vyššie uvedeného odseku sa musia čo najskôr zaslať Poskytovateľovi licencie.

4. Držiteľ licencie je zodpovedný za pravidelné zálohovanie a údržbu svojich individuálnych a systémových údajov. Poskytovateľ licencie zdôrazňuje, že na analýzu problému je potrebná záloha údajov.

§ 8 Zodpovednosť

1. Poskytovateľ licencie je v plnej miere zodpovedný za svoje zavinené alebo hrubo nedbalé porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, v tejto súvislosti aj za spôsobenú ujmu na živote, telesnej integrite alebo zdraví. Okrem toho je Poskytovateľ licencie zodpovedný aj za dodržanie záruk, ktoré poskytol.

2. Poskytovateľ licencie je okrem toho zodpovedný aj za nedbalostné porušenie základných zmluvných záväzkov, avšak len v rozsahu predvídateľných škôd. Základnými zmluvnými záväzkami sú tie záväzky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa môže zmluvný partner obvykle spoľahnúť. Zodpovednosť za nedbalostné porušenie v iných ohľadoch je vylúčená, pokiaľ ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov neustanovujú inak.

3. Pokiaľ je vylúčená zodpovednosť Poskytovateľa licencie podľa relevantných právnych predpisov, platí to aj pre splnomocnených zástupcov a iných zástupcov Poskytovateľa licencie.

4. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym nastavením Aplikácií, za ktoré Poskytovateľ licencie nezodpovedá, alebo použitím koncových zariadení, ktoré nespĺňajú systémové požiadavky uvedené v produktovej literatúre.

5. Udalosti vyššej moci (vrátane štrajkov, výluk a podobných okolností, pokiaľ nie sú predvídateľné, závažné a nie sú spôsobené zavinením Poskytovateľa licencie), ktoré značne sťažujú alebo znemožňujú Poskytovateľovi licencie poskytovať sľúbené služby, oprávňujú Poskytovateľa licencie odložiť splnenie záväzkov počas trvania prekážky a primeranú dobu rozbehnutia po odpadnutí prekážky.

6. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za vznik žiadnych ďalších nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním Aplikácií (najmä, nie však výlučne, nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s prenosom údajov prostredníctvom mobilnej komunikácie vrátane dátového roamingu). Toto vylúčenie zodpovednosti sa neuplatňuje, ak ide zo strany Poskytovateľa licencie o zavinené alebo hrubo nedbalé porušenie jeho právnych povinností.

§ 9 Povinnosti Držiteľa licencie ohľadom údržby a bezpečnosti

1. Držiteľ licencie je povinný využívať služby Poskytovateľa licencie riadne a dodržiavať uznávané zásady bezpečnosti údajov. Predovšetkým je povinný nezneužívať služby Poskytovateľa licencie a využívať ich výlučne v súlade s platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi, najmä nesmie porušovať práva tretích osôb, napr. osobnostné práva, autorské práva, ochranné známky, názvy alebo iné práva priemyselného vlastníctva tretích strán; zverejňovať iba informácie alebo dokumenty/súbory súvisiace s jeho vlastnými zmluvnými účelmi; nepoužívať heslá/číselné kódy (PIN), ktoré zodpovedajú jeho vlastnému menu alebo dátumu narodenia alebo menu a dátumu narodenia jemu blízkych osôb, alebo sa používajú na prístup k iným službám, diskrétne uchovávať heslá/číselné kódy (PIN) alebo tieto heslá/číselné kódy (PIN) bez zbytočného odkladu zmeniť alebo nechať zmeniť, ak existuje podozrenie, že neautorizované tretie strany sa o nich dozvedeli a skontrolovať údaje odovzdané Držiteľom licencie do Aplikácií na prítomnosť vírusov, červov, Trójskych koní a podobných komponentov, ktoré narušujú integritu súborov a/alebo počítačového hardvéru a softvéru s vopred aktualizovaným programom kontroly a nahrávajú iba súbory, ktoré neobsahujú takéto komponenty. Poskytovateľ licencie okamžite informuje Držiteľa licencie, ak zistí takéto údaje alebo komponenty. Ak takéto údaje alebo komponenty priamo ohrozujú funkčnosť alebo integritu služieb Poskytovateľa licencie alebo zariadenia tretích strán, Poskytovateľ licencie môže tieto údaje alebo komponenty vymazať bez predchádzajúceho oznámenia Držiteľovi licencie, aby sa tak predišlo škode, ak nebezpečenstvo nemožno odstrániť iným spôsobom s primeraným finančným a časovým úsilím. 

2. Ak existujú náznaky použitia, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami používania, Poskytovateľ licencie je oprávnený po zvážení závažnosti porušenia pravidiel voči záujmom Držiteľa licencie zablokovať Držiteľovi licencie a/alebo jednotlivým zamestnancom prístup k Aplikáciám, a to až do doby vyriešenia daných náznakov použitia. Držiteľ licencie bude o tom náležite informovaný. Ak uvedené povedie k tomu, že Držiteľ licencie už nemôže Aplikáciu používať, vznikne mu nárok na mimoriadne ukončenie zmluvy.

§ 10 Trvanie a ukončenie zmluvy

1. Táto Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poskytovateľ licencie aj Držiteľ licencie ju môžu kedykoľvek vypovedať, a to s jednomesačnou výpovednou lehotou. Táto výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane a uplynie posledným dňom daného mesiaca. Ukončenie z dôvodu závažného porušenia Licenčnej zmluvy zostáva nedotknuté.

2. Poskytovateľ licencie je oprávnený ukončiť túto Licenčnú zmluvu z dôvodu porušenia, najmä v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania, napríklad použitie Aplikácií na akýkoľvek nezákonný alebo neoprávnený účel alebo porušenie autorských práv Poskytovateľa licencie na Aplikácie alebo akékoľvek iné porušenie, ktoré sa môže považovať za závažné alebo materiálne porušenie podľa platných právnych predpisov. Po prijatí oznámenia o ukončení platnosti zanikajú všetky práva na používanie Držiteľa licencie.

3. V menej závažných prípadoch Poskytovateľ licencie poskytne Držiteľovi licencie lehotu na nápravu. V prípade opakovania je Poskytovateľ licencie oprávnený vypovedať Licenčnú zmluvu bez oznámenia.

4. Držiteľ licencie je oprávnený okamžite ukončiť túto Licenčnú zmluvu v prípade, ak má Aplikácia vadu, ktorú nie je možné napraviť a ktorá bráni riadnemu použitiu Aplikácie.

§ 11 Zmena a doplnenie týchto Podmienok používania

1. Podmienky používania môžu byť upravené alebo doplnené podľa uváženia Poskytovateľa licencie v rozsahu primeranom pre Držiteľa licencie v prípade, že je akákoľvek takáto zmena nevyhnutná na riadne plnenie práv a povinností strán vyplývajúcich z týchto Podmienok používania alebo v prípade, že je potrebná takáto zmena a doplnenie z dôvodu zmien platných zákonov, použitých licencií s otvoreným zdrojovým kódom alebo zmien vo funkciách Aplikácií alebo vlastnostiach. V takom prípade budú registrovaní Držitelia licencie informovaní v textovej forme (napr. prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú má Držiteľ licencie alebo prostredníctvom informačnej služby servera Vitodata) najmenej šesť týždňov pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Zmenené alebo doplnené Podmienky používania platia, pokiaľ Držiteľ licencie nemá výhrady na ich znenie pred dátumom ich účinnosti, za predpokladu, že Poskytovateľ Licencie výslovne informoval Držiteľa licencie o dôsledkoch jeho mlčania pri oznamovaní zmeny. Ak Držiteľ licencie namieta, Poskytovateľ licencie môže ukončiť túto Licenčnú zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou po oznámení námietok.

§ 12 Záverečné ustanovenia

1. Ak sú jednotlivé ustanovenia tejto Licenčnej zmluvy neplatné alebo sa stanú neplatnými, nahradia sa platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje ekonomickému účelu neplatného ustanovenia. Ak by niektoré ustanovenie tejto Dohody bolo alebo by sa stalo neplatným, nie je tým dotknutá platnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dojednaní.

2. Uplatňuje sa právo Nemeckej spolkovej republiky. Bez ohľadu na to sa však uplatnia aj kogentné ustanovenia na ochranu spotrebiteľa obsiahnuté v právnych predpisoch krajiny pobytu Držiteľa licencie, ktorý je spotrebiteľom a má bydlisko v Európskej únii, vrátane uplatniteľných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov a alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

3. Výhradným miestom jurisdikcie je Frankfurt nad Mohanom, ak je Držiteľom licencie podnikateľ, právnická osoba podľa verejného práva alebo osobitný fond podľa verejného práva.

4. Kontaktné údaje Poskytovateľa licenie: Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1 D-35108 Allendorf (Eder), Nemecko, Telefón: +49 6452 70-0, Email: info@Viessmann.com.

Aktualizované v apríli 2020

 

Tomáš Matušovič

16:02 (pred 0 minútami)
 
 
komu: mne
 
 
 
 
 
 

Podmienky používania aplikácie Vitotrol a internetových služieb Vitodata 100

Tomáš Matušovič

16:02 (pred 0 minútami)
 
 
komu: mne
 
 
 
 
 
 

Podmienky používania aplikácie Vitotrol a internetových služieb Vitodata 100

Appendix 1 - Open Source Components used for Vitodata 100 and Vitotrol App

Open Source Components used for Vitodata 100:

Name der Open Source Komponente Lizenz Link zu Projektseite mit Sourcecode
ASP.NET AJAX Control Toolkit  BSD 3-Clause https://github.com/DevExpress/AjaxControlToolkit
Html Agility Pack MIT https://github.com/zzzprojects/html-agility-pack
Microsoft Content LINQKit MIT https://github.com/scottksmith95/LINQKit

MIT

ASP.NET AJAX Control Toolkit 

Copyright (c) 2012-2019, CodePlex Foundation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Html Agility Pack

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Microsoft Content LINQKit

Copyright (c) 2007-2019 Joseph Albahari, Tomas Petricek, Scott Smith

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Open Source Components used for the Android version of the Vitotrol App:

Name der Open Source Komponente Lizenz Link zu Projektseite mit Sourcecode
Android Support Library Apache License 2.0 https://developer.android.com/topic/libraries/support-library
OkHttp Apache License 2.0 https://square.github.io/okhttp/
Retrofit Apache License 2.0 https://square.github.io/retrofit/
Butterknife Apache License 2.0 https://jakewharton.github.io/butterknife/
Parceler Apache License 2.0 https://github.com/johncarl81/parceler
ShortcutBadger Apache License 2.0 https://github.com/leolin310148/ShortcutBadger
Crashlytics Apache License 2.0 https://try.crashlytics.com/
HorizontalPager, PagerControl Apache License 2.0 https://github.com/ysamlan/horizontalpager
ZXing(“Zebra Crossing”) Apache License 2.0 https://github.com/zxing/zxing

Android Support Library, Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
OkHttp, Copyright 2016 Square, Inc.
Retrofit, Copyright 2013 Square, Inc.
Butterknife, Copyright 2013 Jake Wharton
Parceler, Copyright 2011-2015 John Ericksen
ShortcutBadger, Copyright 2014 Leo Lin
Crashlytics, Copyright 2012 Square, Inc.
HorizontalPager, PagerControl, Copyright (C) 2010 Deez Apps!
ZXing(“Zebra Crossing”), Copyright(c) 2013 ZXing authors
All Licensed under the Apache License, Version 2.0

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Open Source Components used for the iOS version of the Vitotrol App:

Name der Open Source Komponente Lizenz Link zu Projektseite Teilweise mit Sourcecode
Alamofire MIT https://github.com/Alamofire/Alamofire
CocoaLumberjack BSD-2-Clause https://github.com/CocoaLumberjack/CocoaLumberjack
MagicalRecord MIT https://github.com/magicalpanda/MagicalRecord
Reachability BSD-2-Clause https://github.com/tonymillion/Reachability
Typhoon Apache License 2.0 https://github.com/appsquickly/typhoon
UICKeyChainStore MIT https://github.com/kishikawakatsumi/UICKeyChainStore
apxml LGPLv3 https://github.com/arashpayan/apxml
RBStoryboardLink MIT https://github.com/rob-brown/RBStoryboardLink
THObserversAndBinders BSD-2-Clause https://github.com/th-in-gs/THObserversAndBinders
ECSlidingViewController MIT https://github.com/ECSlidingViewController/ECSlidingViewController
CRToast MIT https://github.com/cruffenach/CRToast
DLAlertView BSD-4-Clause-Like + dependecies https://github.com/regexident/DLAlertView

Alamofire

(c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

MagicalRecord

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

UICKeyChainStore

Copyright (c) 2011 kishikawa katsumi

RBStoryboardLink

Copyright (c) 2012-2014 Robert Brown

ECSlidingViewController

Copyright (c) 2013 Mike Enriquez mike@enriquez.me

CRToast

Copyright (c) 2013 Cezary Wojcik

Copyright (c) 2014 Collin Ruffenach

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010-2016, Deusty, LLC

Reachability

Copyright (c) 2011, Tony Million.

THObserversAndBinders

Copyright (c) 2012-2013 James Montgomerie.

All rights reserved.

Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Neither the name of Deusty nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission of Deusty, LLC.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Typhoon

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity

 

 

BSD-4-Clause-Like + dependecies

https://github.com/regexident/DLAlertView


Alamofire

(c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

MagicalRecord

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC


UICKeyChainStore

Copyright (c) 2011 kishikawa katsumi


RBStoryboardLink

Copyright (c) 2012-2014 Robert Brown


ECSlidingViewController

Copyright (c) 2013 Mike Enriquez mike@enriquez.me

CRToast

Copyright (c) 2013 Cezary Wojcik <http://www.cezarywojcik.com>

Copyright (c) 2014 Collin Ruffenach


Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010-2016, Deusty, LLC

Reachability

Copyright (c) 2011, Tony Million.

THObserversAndBinders

Copyright (c) 2012-2013 James Montgomerie.

All rights reserved.

Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Neither the name of Deusty nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission of Deusty, LLC.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Typhoon


Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity[Správa bola vystrihnutá]  Zobraziť celú správu
 
 
 
 
 
 

BSD-4-Clause-Like + dependecies

https://github.com/regexident/DLAlertView


Alamofire

(c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

MagicalRecord

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC


UICKeyChainStore

Copyright (c) 2011 kishikawa katsumi


RBStoryboardLink

Copyright (c) 2012-2014 Robert Brown


ECSlidingViewController

Copyright (c) 2013 Mike Enriquez mike@enriquez.me

CRToast

Copyright (c) 2013 Cezary Wojcik <http://www.cezarywojcik.com>

Copyright (c) 2014 Collin Ruffenach


Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010-2016, Deusty, LLC

Reachability

Copyright (c) 2011, Tony Million.

THObserversAndBinders

Copyright (c) 2012-2013 James Montgomerie.

All rights reserved.

Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Neither the name of Deusty nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission of Deusty, LLC.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Typhoon


Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity[Správa bola vystrihnutá]  Zobraziť celú správu