Základné informácie

Naša spoločnosť Viessmann Climate Solutions SE (ďalej len „Viessmann“ alebo „my“), ako súčasť skupiny Viessmann Group, berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne, a preto striktne dodržiavame pravidlá ich ochrany podľa aktuálne platných predpisov na ochranu osobných údajov. Medzi tieto predpisy konkrétne patria Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V nasledovných vyhláseniach Vám poskytujeme prehľad o tom, akým spôsobom zaručujeme ochranu osobných údajov pre Vitodata 100 Internet Services a aplikáciu Vitotrol App, aký typ osobných údajov získavame a spracúvame, vrátane účelu a právneho základu takéhoto spracúvania. 

Prevádzkovateľ v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov/GDPR:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefón: +49 6452 70-0
Fax: +49 6452 70-2780
E-mail: info@Viessmann.com

Rozsah a dôležité pojmy

Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na Vitodata 100 Internet Services a aplikáciu Vitotrol App (ďalej spoločne len „Aplikácie“ a samostatne „Aplikácia“). Aplikácie spoločnosti Viessmann môžu obsahovať linky na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.

Pojmy

Získavanie, prenos, uchovávanie, spracúvanie a iné použitie osobných údajov sa ďalej definuje tiež pod pojmom „spracúvanie“.

Skupina Viessmann je skupina spoločností, ktoré sú pridružené k spoločnosti Viessmann Climate Solutions SE. Sú to tie spoločnosti, na ktoré môžeme mať ako ovládajúca osoba rozhodujúci vplyv.

Osobné údaje sú také údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný, alebo iné údaje, ktoré s nimi súvisia.

Spracúvanie v rámci Skupiny Viessmann

V našom mene, Viessmann Climate Solutions SE, konajú:

 • Viessmann IT Service GmbH v oblasti prevádzky backendových systémov
 • Viessmann Elektronik GmbH v oblasti prevádzky Vitodata 100 Internet Services a ďalšieho vývoja Aplikácií

 

Získané osobné údaje môžeme spracovať alebo preniesť na ďalšie spoločnosti Skupiny Viessmann, ak:

 • ste s tým niekde vyjadrili výslovný a informovaný súhlas,
 • je to nevyhnutné z dôvodu špecifického účelu a deľby práce v rámci Skupiny Viessmann; za týmto účelom boli v rámci Skupiny Viessmann uzatvorené príslušné zmluvy,
 • údaje sú sprístupnené zodpovednou stranou ako pseudonymizované, a táto zodpovedná strana zaručí, že poverená spoločnosť Skupiny Viessmann nemôže tieto údaje de-pseudonymizovať, alebo
 • údaje sú uchovávané anonymne zodpovedným orgánom, pričom na údaje uložené takýmto spôsobom sa už nevzťahujú predpisy na ochranu údajov.

Prenos osobných údajov spoločnostiam v Skupine Viesmann a spracúvanie údajov týmito spoločnosťami je realizovaný na právnom základe oprávneného záujmu (Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Skupina Viessmann má záujem na špecializovanom spracúvaní založenom na deľbe práce v rámci skupiny. Zmluvy o spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 28 GDPR boli uzatvorené so všetkými takýmito spoločnosťami.

IP adresa

IP adresa je všeobecne rozpoznateľný platný identifikátor zdroja internetového pripojenia v čase pridelenom Vašim poskytovateľom internetu. Pozostáva zo štyroch číselných častí oddelených bodkami („IPv4“), prípadne je rozšírený aj o ďalšie čísla („IPv6“). Ako súkromný používateľ vo väčšine prípadov nebudete používať konštantnú IP adresu, nakoľko IP adresa je Vám poskytovateľom internetu pridelená iba dočasne (tzv. „Dynamická IP adresa“). V prípade, že Vám bola pridelená trvalá IP adresa (tzv. „Statická IP adresa“), je v princípe možné jednoznačne prideliť tieto údaje k užívateľovi. S výnimkou účelu sledovania neoprávneného prístupu na našu webovú stránku, tieto údaje nebudeme používať na Vašu osobnú identifikáciu. Namiesto toho anonymne vyhodnotíme, ktoré z našich webových stránok sú najobľúbenejšie, koľko klikov sa uskutoční za každý deň a podobne.

Princípy spracúvania osobných údajov Aplikáciami

Osobné údaje získavané prostredníctvom Aplikácií alebo zadané Vami v súvislosti s používaním Aplikácií sa používajú na účely vysvetlené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a nami. Iné pravidlá platia iba ak ste zodpovedajúcim spôsobom vyjadrili svoj súhlas. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Vyhlásenie o súhlase je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu: datenschutz@Viessmann.de.

Vymazanie a zablokovanie údajov

Osobné údaje, ktoré sú uchovávané budú vymazané ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (v prípade, že sú uchovávané na právnom základe Vášho súhlasu), ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli uchovávané, alebo ak je ich uchovávanie neprípustné pre iný právny základ. V prípade, že  zákon stanoví povinnosť osobné údaje uchovať, tieto osobné údaje nebudú vymazané, avšak ich použitie pre iné účely bude zablokované. Právnym základom pre takéto spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Anonymizované údaje nemusia byť nevyhnutne vymazané.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v súvislosti s Aplikáciami nie je vyžadované ani zákonom a ani zmluvou. V súvislosti s Aplikáciami nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Zoberte však na vedomie, že pre poskytnutie funkcií Aplikácií, je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné. 

Automatické spracúvanie osobných údajov pri používaní Aplikácií

Vaše osobné údaje spracúvame automaticky prostredníctvom tzv. „server log“ súborov, ktoré Aplikácie prenášajú na naše servery. V súboroch „server log“ sú automaticky ukladané nasledovné údaje:

 • Použitý operačný systém (prenosného) koncového zariadenia
 • IP adresa Vášho (prenosného) zaradenia
 • Čas požiadavky pre server
 • ID-zariadenia Vášho (prenosného) zariadenia

Takéto spracúvanie osobných údajov je na jednej strane nevyhnutné pre správne fungovanie Aplikácií a za účelom poskytnutia všetkých funkcií Aplikácií. Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Na strane druhej sú osobné údaje uložené v súboroch „server log“ spracúvané na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Toto ustanovenie umožňuje spracúvanie osobných údajov na základe právneho základu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, v prípade, že Vaše základné práva, slobody a záujmy neprevyšujú tieto záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva v jednoduchšej administrácii,  v možnosti rozpoznať a bojovať proti hackerským útokom, ako aj vo vyššie uvedených dôvodoch pre zhromažďovanie osobných údajov. Voči takému spracúvaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré sú vo Vašej situácii relevantné proti takémuto spracúvaniu. V takýchto situáciách postačuje poslať e-mail našej zodpovednej osobe. Získané údaje v žiadnom prípade nepoužívame na vyvodenie záverov o Vašej osobe.

Súbory „log files“ s vyššie uvedenými údajmi sú po 30 dňoch buď vymazané alebo anonymizované za účelom štatistiky. V prípade, že existujú skutočnosti naznačujúce predpoklad neoprávneného prístupu (napr. pokus o hackerský útok alebo DDOS útok), si vyhradzujeme právo súbory „log files“ uchovávať dlhšie obdobie.

Spracúvanie osobných údajov pri komunikácii s generátorom tepla

Účelom týchto Aplikácií je ovládanie a analyzovanie tepelného generátora Viessmann.

1. Akonáhle bol vo Vašej Aplikácii aktivovaný tepelný generátor prostredníctvom príslušného komunikačného komponentu (napr. Vitocom), sú údaje o jeho konfigurácii, prevádzkové údaje, informácie o pamäti chýb, konfiguračných nastaveniach a teplotných krivkách (ďalej spoločne len „Údaje o vykurovaní“) prenesené a uložené na server spoločnosti Viesmann umiestený v Európskej únii. Servery sú prevádzkované spoločnosťou Viessmann IT Service GmbH na základe objednávky pre spracovanie v mene spoločnosti Viessmann Climate Solutions SE. Aplikácia takéto údaje načíta a sprístupní spolu s funkciami vychádzajúcimi z týchto údajov. Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2. Osobné údaje sa použijú na poskytnutie funkcií Aplikácie, na zaslanie e-mailových správ (napr. upozornenia, údržba, poruchy), na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti zariadenia, na zlepšenie efektívnosti zariadenia a na odstránenie porúch. Osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Viessmann Climate Solutions SE za účelom prevádzkovania Aplikácie na právnom základe v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje budú tiež použité na zlepšenie vývoja služieb a systému. Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní služieb a vývoja systémov. Voči takému spracúvaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré sú vo Vašej situácii proti takémuto spracúvaniu. V takýchto situáciách postačuje poslať e-mail našej zodpovednej osobe.

3. Osobné údaje budú tiež spracúvané v zmysle zmlúv o spracovaní objednávok v mene Viessmann Climate Solutions SE spoločnosťou Viessmann Deutschland GmbH (jednorazové porovnanie údajov s kmeňovými údajmi z oblasti marketingu), spoločnosťou VC/O GmbH (spracovanie pre analýzu marketingových aktivít – v prípade udelenia vyhlásenia o súhlase, ako je uvedené nižšie) a spoločnosťou Viessmann Elektronik GmbH (na ďalší vývoj aplikácií). Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní marketingu, služieb a vývoja systému špecializovanými dcérskymi spoločnosťami.

4. V Aplikáciách máte možnosť aktivovať ďalších používateľov Aplikácií pre váš generátor tepla. Po aktivácii sa týmto používateľom prenesú údaje o vykurovaní patriace k Vášmu generátoru tepla. Právnym základom pre takéto spracúvanie je Váš súhlas v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) GDPR. V Aplikáciách máte možnosť kedykoľvek takúto aktiváciu odvolať a zastaviť ňou takýto prenos osobných údajov.

5. Použitie a prípadný prenos osobných údajov v psedonymizovanej podobe spoločnostiam Skupiny Viessmann v mene Viessmann Deutschland GmbH (spracovanie objednávky) je realizovaný za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti, zlepšenia efektívnosti, odstraňovania porúch ako aj zlepšovania a vývoja zariadení. Výsledky takýchto analýz môžu byť prenesené spoločnosti Viessmann Deutschland GmbH a ostatným spoločnostiam Skupiny Viessmann v rozsahu zmlúv o spracúvaní osobných údajov, v de-pseudonymizovanej forme, pričom budú týmito spoločnosťami použité v zmysle podmienok používania Aplikácií a týchto zásad ochrany osobných údajov. Pseudonymizovaním sa rozumie proces keď tretie strany a ani iné spoločnosti zo Skupiny Viessmann nie sú schopné priradiť Údaje o vykurovaní k Vašej osobe. Osobné údaje (meno, priezvisko, používateľ systému) nebudú prenesené. Spoločnosť Viessmann zaručuje, že k osobným údajom nebudú mať prístup iné spoločnosti zo skupiny Viessmann, okrem tých ktoré sú uvedené vyššie. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem pre takéto spracúvanie spočíva v zlepšovaní služieb a vývoji systému.

6. Údaje sú použité a prípadne prenesené, v úplne anonymizovanej forme pre účely zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti, na zlepšenie efektívnosti zariadení, na odstránenie porúch a zlepšovanie služieb a vývoj systému, spoločnostiam Skupiny Viessmann a tretím stranám. Anonymizovaním sa rozumie proces, keď je pre tretie strany a Viessmann nemožné spojiť osobné údaje s Vašou osobou, a takéto ďalšie spojenie je vylúčené. Osobné údaje (meno, priezvisko, používateľ systému) nebudú prenesené. Na spracúvanie úplne anonymizovaných údajov nie je potrebný žiadny právny základ.

Osobné údaje sú uchovávané pokiaľ máte u nás zriadený používateľský účet, ak nie sú potrebné na iné právne dovolené účely. Anonymizované údaje môžu byť uchovávané po dlhšie obdobie.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s používateľským účtom

Keď si vytvárate používateľský účet, tak zadávate údaje, ktoré spracúvame za účelom prevádzkovania Aplikácie. Tieto údaje konkrétne zahŕňajú Vašu e-mailovú adresu, adresu umiestnenia Vášho generátora tepla, Vaše meno a telefónne číslo. Právnym základom pre takéto spracúvanie je plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje sa vymažú akonáhle zrušíte svoj používateľský účet. V prípade, že sú potrebné pre iné právne dovolené účely, sú uchovávané po dobu potrebnú pre tieto účely.

Všeobecné informácie a ustanovenia pre Viessmann Aplikácie

Uchovávanie údajov pre autentifikáciu

Pri každom prihlásení sa údaje na autentifikáciu používateľa (v prípade Vitodata 100 za pomoci textových súborov, tzv. cookies, a v prípade Vitotrol App za pomoci lokálneho úložiska, tzv. miestneho úložiska pre Android alebo Keychain pre IOS) uchovávajú v koncovom zariadení a sú znova vymazané pri odhlásení (logout/logoff). Právnym základom pre takéto spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže osobné údaje sú potrebné na plnenie našej zmluvy s Vami. Prehľad a krátky popis súborov cookie používaných Aplikáciami nájdete v prílohe 1 k týmto zásadám ochrany osobných údajov.

Aplikácia Vitotrol

Použitie Firebase

Spoločnosť Viessmann v aplikácii Vitotrol používa analytický nástroj Firebase od Google, ktorý je určený pre koncové zariadenia používajúce systém IOS na analýzu Vášho správania pri používaní Aplikácie. So spoločnosťou Google LLC sme sa v tomto prípade dohodli použiť štandardné zmluvné doložky v zmysle článku 46 GDPR. Poskytnuté a používané osobné údaje budú umiestnené v USA po ich kompletnej anonymizácii. Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.  Náš oprávnený záujem spočíva v analýze používania Aplikácií, ich zlepšovania a ďalšieho rozvoja. Prenos osobných údajov o používaní Aplikácie (vrátane IP adresy) spoločnosti Google LLC a použitie týchto údajov spoločnosťou Google máte možnosť deaktivovať prostredníctvom nastavení, kliknutím na „Vitotrol“, v časti „Nastavenia“, vybratím položky „Use and Diagnosis“ a následným posunutím pohyblivého tlačidla („Opt-Out“).

Použitie Crashlytics

V prípad koncových zariadení, ktoré používajú operačný systém IOS, spoločnosť Viessmann v Aplikácii Vitotrol na vyhodnotenie poruchových správ používa developerský nástroj Crashlytics, ktorý prevádzkuje 100% dcérska spoločnosť spoločnosti Google LLC. Takto sa poskytujú informácie o používaní Aplikácie, užitočné informácie o nepredvídateľných poruchách a iných zlyhaniach Aplikácie, pričom to spoločnosti Viessmann pomáha odstraňovať chyby rôzneho druhu. So spoločnosťou Google LLC sme sa v tomto prípade dohodli použiť štandardné zmluvné doložky v zmysle článku 46 GDPR. Poskytnuté a používané osobné údaje budú umiestnené v USA po ich kompletnej anonymizácii. Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.  Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, ďalšom vývoji, zlepšovaní, optimalizácii a zabezpečovaní bezpečnosti Aplikácie. Voči takému spracúvaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré sú vo Vašej situácii proti takémuto spracúvaniu. V takýchto situáciách postačuje poslať e-mail našej zodpovednej osobe.

Informácie o právach dotknutých osôb

Táto časť zásad ochrany osobných údajov Vám poskytuje ďalšie informácie o tom, ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby voči spoločnosti Viessman. Uplatnenie vašich práv, ako napr. práva na vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov, môže viesť k obmedzeniu až nepoužiteľnosti funkcií Aplikácie. 

Vaša totožnosť

V záujme dodržania práv dotknutých osôb v zmysle GDPR, môže byť z našej strany nevyhnutné od Vás požadovať dodatočné informácie na preukázanie Vašej identity, a to v prípadoch, keď sú osobné údaje získavané na právnom základe plnenia zmluvy, na inom právnom základe alebo v prípade odôvodnených pochybností. To platí najmä pre prípady, keď nám príde žiadosť o poskytnutie informácií v elektronickej podobe, avšak informácie o odosielateľovi nám neumožňujú vytvoriť záver, že ju urobila konkrétna dotknutá osoba.

Máte právo

 • požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a to v súlade s článkom 15 GDPR. Máte najmä právo požadovať informácie o účeloch ich spracúvania, o kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté; predpokladanú dobu uchovávania údajov; opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť, právo na určenie pôvodu Vašich osobných údajov, pokiaľ neboli zhromaždené nami, na informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a ak je to možné, tiež na dôležité informácie o jeho detailoch;
 • bezodkladne požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov uchovávaných u nás v súlade s článkom 16 GDPR;
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov uchovávaných u nás v súlade s článkom 17 GDPR, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré vyplýva z článku 18 GDPR, a to ak napadnete správnosť údajov, ak je spracúvanie údajov protizákonné a odmietnete vymazanie týchto údajov pričom my  tieto údaje už viac nepotrebujeme, alebo ak ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ak ste namietali spracúvanie Vašich osobných údajov vyplývajúcich z článku 21 GDPR,
 • získať osobné údaje vyplývajúce z článku 20 GDPR, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požiadať o prenos údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • podľa článku 21 ods. 1 GDPR právo namietať spracúvanie osobných údajov na právnom základe v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR („oprávnený záujem“) z dôvodov týkajúcich sa Vašej situácie (v porovnaní s ostatnými dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sú spracúvané), a ktoré hovoria voči takémuto spracúvaniu. V prípade, že je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelmi marketingu, môžete namietať spracúvanie kedykoľvek bez uvedenia dôvodu („opt-out“).

Na uplatnenie týchto práv, nás prosím, kontaktujte :

Zodpovedná osoba spoločnosti Viessmann Group

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefónne číslo: +49 6452 70-0
Fax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

 • v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR môžete súhlas, ktorý ste nám udelili kedykoľvek odvolať. V dôsledku uvedeného nebudeme môcť Vaše údaje udelené na základe súhlasu spracúvať v budúcnosti. 

                Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom:

                widerruf@viessmann.com

 • podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 GDPR. Môžete sa obrátiť napríklad na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu, sídla našej partnerskej spoločnosti alebo sídla našej spoločnosti Viessmann. V zásade si však môžete zvoliť dozorný orgán, o ktorý požiadate.
 
 
Dozorný orgán pre  Viessmann Climate Solutions SE (Nemecko) Miestny dozorný orgán
The Hessian Data Protection Commissioner
P.O. Box 3163
D-65021 Wiesbaden, Nemecko
Tel.: +49 611 1408-0
Fax: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava, Slovakia
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 
Kontaktné údaje
 
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Z uvedeného dôvodu sme Vám kedykoľvek k dispozícii na zodpovedanie otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov. Ak máte otázky, na ktoré Vám tieto zásady o ochrane osobných údajov neodpovedali alebo si prajete viac detailné informácie k akejkoľvek časti, neváhajte nás kontaktovať na:
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
 
Data Protection Officer of the Viessmann Group
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Tel.: +49 6452 70-0
Fax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@Viessmann.com 
 
Dozorný orgán pre  Viessmann Climate Solutions SE (Nemecko) Miestny dozorný orgán
The Hessian Data Protection Commissioner
P.O. Box 3163
D-65021 Wiesbaden, Nemecko
Tel.: +49 611 1408-0
Fax: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava, Slovakia
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 
 
 

Bezpečnostné informácie

Prijatím všetkých technických a organizačných opatrení sa snažíme uchovávať Vaše osobné údaje takým spôsobom, aby neboli dostupné tretím stranám. Nemôžeme Vám zaručiť úplnú bezpečnosť pri komunikácii prostredníctvom emailu, preto Vám odporúčame, aby ste dôverné informácie posielali poštou.