Podmienky používania ViStart

Firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), ako poskytovateľ licencie (ďalej iba „Viessmann“ alebo „poskytovateľ licencie“) poskytuje vám, nadobúdateľovi licencie, právo na používanie softvéru Viessmann ViStart prostredníctvom odkazu alebo aplikácie („ViStart“) na základe nasledujúcich podmienok používania. Softvér ViStart je určený výhradne podnikateľom. Inštaláciou aplikácie potvrdzujete, že ste odborným remeselníkom v odbore sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných zariadení. Tieto podmienky používania sú určené výhradne podnikateľom. Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo spoločenstvo osôb disponujúce právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právnych úkonov jedná v rámci svojej remeselnej alebo samostatnej odbornej činnosti (§ 14 ods. 1 BGB).

§ 1  Oblasť platnosti

 1. Tieto podmienky používania platia pre softvér ViStart.
 2. Používanie softvéru ViStart je bezplatné. Používanie softvéru ViStart vyžaduje registráciu. Poskytovateľ licencie je oprávnený kedykoľvek ukončiť bezplatne ponúkané služby, ak nadobúdateľovi licencie neprisľúbil niečo iné.

§ 2  Aktualizácie

 1. Poskytovateľ licencie poskytne aktualizácie softvéru ViStart za účelom zaručenia bezpečnosti softvéru, jeho prispôsobenia zmeneným funkciám zariadenia, odstránenia prípadných chýb a udržiavania ViStart na úrovni najnovšieho technického vývoja. Ak nadobúdateľ licencie používa softvér ViStart ako aplikáciu, je povinný ihneď nainštalovať najmenej tie aktualizácie, ktoré slúžia bezpečnosti softvéru ViStart a sú aj takto označené.
 2. Poskytovateľ licencie je oprávnený zmeniť rozsah funkcií softvéru ViStart, ak jeho funkčnosť tým nebude podstatne obmedzená. Poskytovateľ licencie takéto zmeny nadobúdateľovi licencie vopred oznámi. Poskytovateľ licencie odporúča nainštalovať všetky aktualizácie vždy v krátkej lehote.
 3. Nadobúdateľ licencie súhlasí s tým, že poskytovateľ licencie ošetruje vždy iba ViStart v aktuálnom stave.
 4. Ak nadobúdateľ licencie nenainštaluje aktualizácie ani do dvoch týždňov od upomienky v softvéru ViStart a na e-mailovú adresu nadobúdateľa licencie, je poskytovateľ licencie oprávnený túto dohodu vypovedať a príslušný používateľský účet vymazať.
 5. Služby poskytované prostredníctvom softvéru ViStart neobsahujú chyby, ak spĺňajú funkcie obsiahnuté v aktuálne platnom opise produktu ViStart alebo ak boli dohodnuté zvlášť. 
 6. Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za to, že funkcie softvéru ViStart budú zodpovedať požiadavkám nadobúdateľa licencie, ak nebolo zmluvne dojednané niečo iné.Poskytovateľ licencie sa zaväzuje odstrániť oznámené chyby v podobe licencie – za predpokladu, že oznámená chyba je reprodukovateľná. Nadobúdateľ licencie je povinný chyby dostatočne opísať. Ak sú služby poskytované poskytovateľom licencie nedostatkové, bude nedostatok poskytovateľom licencie odstránený v priebehu primeranej lehoty ako vylepšenie funkcie softvéru ViStart, za predpokladu primeraného rozsahu nákladov na toto vylepšenie. Ak sa vylepšenie nepodarí, je nadobúdateľ licencie oprávnený odstúpiť od dohody.
 7. Hlásenia o chybách v zmysle predchádzajúceho odseku treba poskytovateľovi licencie posielať vždy čo najskoršie.
 8. Nadobúdateľ licencie je povinný bezplatne podporiť poskytovateľa licencie pri identifikácii chyby únosným spôsobom, napríklad formou papierových výpisov alebo systémových opisov.
 9. Nadobúdateľ licencie nemá právo na aktualizácie za účelom rozšírenia funkčnosti.

§ 3  Používateľské práva

 1. ViStart je chránený autorským právom. ViStart obsahuje časti licencované ako softvér Open Source (v ďalšom „komponenty Open Source“) a časti, ktorých používanie je dovolené iba za licenčných podmienok uvedených v odst. 3.2 až 3.7 (v ďalšom „proprietárne komponenty“). Zoznam komponentov Open Source je uvedený v ponuke aplikácie spolu s príslušnými licenčnými textami (v systéme Android medzi nastaveniami aplikácie, položka ponuky “Licenčné podmienky Open Source”, v systéme iOS v rámci natívnych nastavení (iOS) v položke ponuky “ViStart” -> “Open Source Licenčné podmienky Open Source”). Nadobúdateľ licencie si môže záznamy o autorských právach, licenčné texty, vylúčenie zodpovednosti ako aj prípadné ďalšie informácie pozrieť v súlade s použiteľnými licenciami Open Source v položke ponuky aplikácie.
 2. Poskytovateľ licencie nepriznáva nadobúdateľovi licencie žiadne práva na používanie a využívanie proprietárnych komponentov softvéru ViStart, ktoré by presahovali bežný rozsah používania na uvádzanie zariadení firmy Viessmann do prevádzky. Rozsah predpísaného používania vyplýva z týchto podmienok používania a prípadných zvláštnych zmlúv. Akékoľvek iné používanie, využívanie, zmeny a reprodukcie nie sú prípustné.
 3. Registráciou priznáva poskytovateľ licencie nadobúdateľovi licencie jednoduché používateľské práva pre proprietárne komponenty softvéru ViStart na koncových zariadeniach, ktoré ich podporujú, výlučne na používanie spolu so zariadeniami Viessmann.
 4. Nadobúdateľ licencie smie proprietárne komponenty softvéru ViStart používať na každom koncovom zariadení uvedenom v aktuálnej produktovej dokumentácii, ktoré nájdete tu. Pri používaní softvéru ViStart musia byť dodržiavané poskytovateľom licencie vyžadované systémové a softvérové predpoklady vo vždy aktuálnej podobe, ktoré sú uvedené v dokumentácii produktu. Používanie softvérových programov a služieb iných výrobcov, s ktorými má ViStart spolupôsobiť, je dovolené iba po ich schválení poskytovateľom licencie. Dodržiavanie systémových požiadaviek spadá do výlučnej zodpovednosti nadobúdateľa licencie.
 5. Nadobúdateľ licencie nemá právo akýmkoľvek spôsobom spracúvať alebo meniť proprietárne komponenty softvéru ViStart. Zdrojový kód zostáva výlučne poskytovateľovi licencie. Právomoci nadobúdateľa licencie obsiahnuté v § 69d a 69e autorského zákona (UrhG) zostávajú týmto nedotknuté. Ak by nadobúdateľ licencie vykonal akékoľvek zmeny proprietárnych komponentov softvéru ViStart (napr. použitím vlastného softvéru), je poskytovateľ licencie oprávnený okamžite zablokovať jeho účet. Za škody v dôsledku takejto zmeny nenesie poskytovateľ licencie zodpovednosť.
 6. Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený odstrániť alebo meniť záznamy o autorských právach, ochranné známky, ani iné označenia na identifikáciu proprietárnych komponentov softvéru ViStart a poskytovateľa licencie. Pre zmeny a odstraňovanie záznamov o autorských právach, značiek, log, údajov o vlastníctve a iných označení na identifikáciu komponentov Open Source sú smerodajné výlučne príslušné licencie Open Source.
 7. Nadobúdateľ licencie je oprávnený dovoliť svojim zamestnancom používanie softvéru ViStart, ak sa zaregistrovali ako používatelia ViStart priezviskom, krstným menom a e-mailovou adresou a ak nadobúdateľ licencie zabezpečí, že jeho zamestnanci budú dodržiavať tieto podmienky používania. Priznanie ďalších používateľských práv pre proprietárne komponenty softvéru ViStart prísluší iba poskytovateľovi licencie. Nadobúdateľ licencie okrem toho musí svojich zamestnancov zaviazať na dodržiavanie zákonných požiadaviek na ochranu osobných údajov, poučiť ich o nich a toto poučenie dostatočne dokumentovať. Nadobúdateľ licencie nesie zodpovednosť za prípadné porušovania podmienok používania zo strany jeho zamestnancov aj svoje vlastné a všetky previnenia ihneď oznámi poskytovateľovi licencie. Poskytnutie používateľských práv ďalším osobám, ktoré presahuje tento rámec, nie je dovolené.
 8. Nadobúdateľ licencie je oprávnený používať taktiež komponenty Open Source v rozsahu opísanom v odst. 3.2 až 3.7. Nadobúdateľ licencie môže získať rozsiahlejšie používateľské práva na komponenty Open Source od príslušných vlastníkov, ak s nimi uzavrie licenčné zmluvy za podmienok príslušných licencií Open Source. V tom prípade nie je používanie komponentov Open Source predmetom tejto zmluvy, ale riadi sa výhradne aplikovateľnými príslušnými licenciami Open Source. 
 9. Pôvodcovia komponentov Open Source vylučujú svoju zodpovednosť za nimi poskytovaný bezplatný softvér vo veľmi širokom rozsahu. Firma Viessmann je povinná na tomto mieste na toto odmietnutie zodpovednosti výslovne upozorniť. Presný text jednotlivých vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti nájde nadobúdateľ licencie v licenčných textoch v položke ponuky aplikácie (pozri odst. 3.1). Vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti sa vzťahujú len na zodpovednosť pôvodcov a ďalších zúčastnených osôb pre príslušné komponenty Open Source. Záručné práva firmy Viessmann nie sú týmito vyhláseniami o odmietnutí zodpovednosti obmedzené.

§ 4  Dostupnosť

Poskytovateľ licencie zaručuje priemernú ročnú dostupnosť 98,5 %. Najmenej sedem (7) dní vopred oznámené termíny údržby (max. 5 h za týždeň) sa do tohto nezapočítavajú. Poskytovateľ licencie sa vynasnaží vykonávať údržbu v časoch, v ktorých sa ViStart používa len zriedkavo

§ 5  Inštalácia

Predpokladom riadneho používania softvéru ViStart je jeho inštalácia.

§ 6 Registrácia

 1. Pred riadnym používaním aplikácie je nadobúdateľ licencie povinný sa zaregistrovať a založiť si používateľský účet. Pri tom musí zadať správne a úplné informácie o svojej identite a e-mailovej adrese, prípadné zákaznícke číslo a ďalšie používateľské údaje, ako miesto inštalácie, a v prípade zmeny ich aktualizovať.
 2. Poskytovateľ licencie môže niektorý používateľský účet zablokovať, ak existujú náznaky, že tento účet bol použitý neoprávnene, alebo keď z tohto účtu bol podniknutý pokus (úspešný alebo neúspešný) o neoprávnené preniknutie do aplikácie alebo do systémov poskytovateľa licencie („hacking“). Poskytovateľ licencie v takomto prípade príslušného nadobúdateľa licencie okamžite informuje na e-mailovej adrese uloženej v jeho používateľskom účte a umožní mu opätovný prístup po založení nového používateľského účtu. Výnimkou sú prípady, keď existujú skutočnosti oprávňujúce k domnienke, že nadobúdateľ licencie sa pokúsil neoprávnene preniknúť do systémov poskytovateľa licencie.

§ 7  Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ licencie nesie plnú zodpovednosť v prípadoch úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia svojich povinností, poškodenia zdravia, tela alebo života osôb, ako aj v rámci zákona podľa imperatívnych ustanovení, napr. podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku alebo zákonov o bezpečnosti zariadení a výrobkov. Poskytovateľ licencie okrem toho zodpovedá v rámci ním poskytovaných záruk.
 2. Mimo toho zodpovedá poskytovateľ licencie pri porušení základných zmluvných povinností z malej nedbanlivosti, avšak s obmedzením na typicky predpokladanú škodu. Jedná sa o povinnosti, ktorých plnenie vôbec umožňuje riadne fungovanie zmluvy a s ktorých pravidelným dodržiavaním zmluvný partner počíta. Zodpovednosť za malú nedbanlivosť v iných prípadoch je vylúčené.
 3. Ak je zodpovednosť podľa uvedených pravidiel vylúčená, platí to aj pre poverené a pomocné sily poskytovateľa licencie.
 4. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho nastavenia softvéru ViStart bez zavinenia poskytovateľa licencie.
 5. Udalosti vyššej moci (vrátane štrajku, výluky a podobných okolností, ak sú neočakávané, závažné a nezavinené), ktoré poskytovateľovi licencie buď podstatne sťažujú alebo neumožňujú dlžné plnenie, oprávňujú poskytovateľa licencie odročiť poskytnutie služby o dobu trvania obmedzenia a primeraný čas na obnovenie.
 6. Systémové požiadavky sú uvedené v aktuálnej dokumentácii produktu, ktorú nájdete tu. Poskytovateľ licencie nezodpovedná za prípadné následky, najmä za chybné alebo neúplné zobrazenia alebo funkcie vyplývajúce z nerešpektovania uvedených systémových požiadaviek

§ 8  Povinnosť ochrany nadobúdateľa licencie, bezpečnosť

 1. Nadobúdateľ licencie je povinný používať služby poskytovateľa licencie primeraným spôsobom a dodržiavať pri tom uznávané zásady bezpečnosti osobných údajov. Predovšetkým je povinný používať služby poskytovateľa licencie výhradne na stanovený účel a len v súlade s príslušnými národnými a medzinárodnými zákonmi a predpismi, predovšetkým neporušovať práva tretích osôb, napr. práva osobnosti, autorské práva, práva na ochranu značky a názvu a iné práva tretích osôb na priemyselné vlastníctvo; zadávať do systému iba informácie alebo súbory so vzťahom k vlastným obchodným účelom, nepoužívať prístupové heslá, resp. kódy (PIN), podobné vlastnému menu alebo dňu narodenia alebo menu a dňu narodenia blízkych osôb alebo ktoré už sa používajú pre prístup k iným službám; udržiavať heslá a kódy (PIN) v tajnosti, resp. ich okamžite zmeniť alebo nechať zmeniť v prípade podozrenia, že sa o nich dozvedeli nepovolané iné osoby; u údajov, ktoré nadobúdateľ licencie načíta do systému ViStart, musí vopred aktuálnym skúšobným programom skontrolovať, či neobsahujú víry, bugy, trójske kone alebo iné prvky ohrozujúce celistvosť súborov a počítačového hardvéru a softvéru a smie načítať, resp. odosielať iba súbory, ktoré tieto prvky neobsahujú. Ak poskytovateľ licencie takéto dáta alebo súčasti objaví, ihneď o tom upovedomí nadobúdateľa licencie. Ak by takýmito dátami alebo súčasťami bola bezprostredne ohrozená funkčnosť alebo integrita služieb poskytovateľa licencie alebo zariadení iných účastníkov, je poskytovateľ licencie oprávnený tieto dáta alebo súčasti na ochranu pred ďalšími škodami aj bez predchádzajúceho upovedomenia nadobúdateľa licencie vymazať za predpokladu, že ohrozenie nie je možné odstrániť iným spôsobom s vynaložením primeraných finančných prostriedkov a času.
 2. V prípade podozrenia z používania v rozpore s týmito podmienkami používania je poskytovateľ licencie oprávnený po zvážení závažnosti pochybenia a až do vysvetlenia podozrenia zablokovať nadobúdateľovi licencie, resp. jeho jednotlivým zamestnancom, prístup na ViStart. Nadobúdateľ licencie o tom bude informovaný. Ak by v dôsledku tejto udalosti nadobúdateľ licencie už nemohol ViStart používať, má nárok na mimoriadne právo výpovede.

§ 9  Doba platnosti zmluvy, výpoveď

 1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Je možné ju vypovedať kedykoľvek ku koncu mesiaca, výpovedná lehota je 1 mesiac. Toto sa netýka ukončenia zmluvy z dôležitého dôvodu.
 2. Poskytovateľ licencie má právo vypovedať túto licenčnú zmluvu z dôležitého dôvodu, predovšetkým v prípade ťažkého porušenia týchto podmienok používania alebo pri porušení autorských práv poskytovateľa licencie na produkt ViStart. Doručením výpovede zanikajú všetky používateľské práva nadobúdateľa licencie.
 3. V menej závažných prípadoch stanoví poskytovateľ licencie nadobúdateľovi licencie termín na zaistenie nápravy. V opakovanom prípade je poskytovateľ licencie oprávnený podať výpoveď aj bez stanovenia lehoty.

§ 10  Zmeny týchto podmienok používania

Poskytovateľ licencie má právo podľa vlastnej úvahy zmeniť alebo doplniť tieto podmienky používania v rozsahu únosnom pre nadobúdateľa licencie. V takomto prípade sú registrovaní nadobúdatelia licencie najmenej šesť týždňov pred začiatkom platnosti zmeny o tom informovaní v textovej podobe (napr. na e-mailovú adresu udržiavanú nadobúdateľom licencie alebo prostredníctvom informačnej služby produktu). Zmenené alebo doplnené podmienky používania platia, ak nadobúdateľ licencie nepodá do začiatku platnosti odpor a potom, čo ho poskytovateľ licencie výslovne upozorní na následky jeho mlčania. Ak nadobúdateľ licencie odporuje, môže poskytovateľ licencie túto dohodu do jedného mesiaca od oznámenia odporu vypovedať

§ 11  Ochrana osobných údajov

 1. Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov produktu ViStart sa opisuje, ktoré osobné údaje používateľov softvéru ViStart sa v rámci používania automaticky zhromažďujú. Za toto spracovanie údajov zodpovedá firma Viessmann.
 2. Okrem iného na ochranu firmy Viessmann a s ňou prepojených spoločností sa používanie softvéru ViStart zaznamenáva. Toto je podrobnejšie vysvetlené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov produktu ViStart.
 3. Ak nadobúdateľ licencie ukladá v aplikácii osobné údaje koncových zákazníkov (napr. ich mená a adresy), je poskytovateľ licencie osobou zodpovednou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) a musí vo vlastnej kompetencii kontrolovať dodržovanie požiadaviek DSGVO. Údaje koncových zákazníkov sa ukladajú výhradne na koncových zariadeniach poskytovateľa licencie. Firma Viessmann údaje koncových zákazníkov nespracováva.

§ 12  Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že jednotlivé ustanovenia pre používanie v tejto dohode sú neúčinné alebo svoju účinnosť stratia, musia byť nahradené ustanoveniami, ktoré sú hospodárskemu účelu neúčinného ustanovenia čo najbližšie. Ak niektoré ustanovenie tejto dohody je neúčinné alebo svoju účinnosť stratí, zostáva účinnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dohôd nedotknutá.
 2. Platí právo SRN, výlučnú miestnu príslušnosť majú súdy vo Frankfurte nad Mohanom – ak sa u nadobúdateľa licencie jedná o obchodníka, právnickú osobu verejného práva alebo verejnoprávne zvláštne investičné fondy.
ViStart_TOU_DE_de Version 1.1