Vyhlásenie o ochrane údajov pre ViStart (Nemecko)

Základné informácie

My, spoločnosť Viessmann Werke GmbH & Co. KG (ďalej len ako "Viessmann” alebo “my”) berieme ako súčasť skupiny Viessmann Group ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame pravidlá aktuálnych platných zákonov o ochrane údajov. Medzi ne patrí predovšetkým základné nariadenie o ochrane údajov (nasledovne: nariadenie GDPR nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady. 

Nasledujúce vyhlásenie vám poskytne prehľad o tom, ako zabezpečujeme v aplikácii ViStart ochranu údajov, aký druh údajov na aké účely a na ako právnom základe získavame a spracúvame.

Miesto prevádzkovateľa v zmysle spolkového zákona ochrane osobných údajov/GDPR:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: info@viessmann.com
 

Rozsah uplatnenia a dôležité termíny

Rozsah použitia vyhlásenia o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí samostatne pre aplikáciu ViStart („aplikácie“ alebo ak sa to týka iba jednej, tak „aplikácia“). Aplikácie od spoločnosti Viessmann môžu obsahovať odkazy na webstránky iných poskytovateľov, na ktorých sa nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Pojmy

Získavanie, prenos, ukladanie, spracovanie a iné používanie osobných údajov sa v nasledujúcom texte bude súhrnne označovať aj pojmom "spracovanie".

Skupina Viessmann Group predstavuje spoločnosti spojené so spoločnosťou Viessmann Werke GmbH & Co. KG. To sú také, na ktoré môžeme mať určitý vplyv.

Osobné údaje sú také údaje, cez ktoré vás dokážu osobne identifikovať alebo iné údaje, ktoré sú s nimi prepojené

Spracovanie v rámci Viessmann Group

Z nášho poverenia, ako skupiny Viessmann Werke GmbH & Co. KG, pracujú:

 • spoločnosť Viessmann Deutschland GmbH na účely odbytu a marketing
 • spoločnosť VC/O GmbH na prevádzke webstránok a aplikácií a na marketingu
 • spoločnosť Viessmann IT Service GmbH na prevádzke backend systémov

Prostredníctvom iných spoločností skupiny Viessmann Group sa môžu získané údaje spracovávať alebo sa im odovzdávať, keď:

 • ste s tým výslovne a informovane súhlasili na inom mieste (napr. upozornenie v aplikácii),
 • to je potrebné v súvislosti s účelom a na základe deľby práce v skupine Viessmann Group; na to sú v skupine Viessmann Gruppe uzatvorené príslušné zmluvné dohody,
 • údaje sa prostredníctvom zodpovedného miesta poskytnú k dispozícii v anonymizovanej podobe a zodpovedné miesto zabezpečí, že poverená spoločnosť skupiny nedokáže tieto údaje odpseudynimizovať, alebo
 • zodpovedné miesto uloží údaje anonymizovane a na takto uložené sa viac nevzťahuje ustanovenie o ochrane osobných údajov.

Zásady spracovania údajov cez aplikácie

Používanie údajov získaných cez aplikácie, resp. zadaných v rámci vášho používania aplikácií sa vykonáva na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a vykonávame ho my. Iná situácia platí len vtedy, keď ste nám udelili príslušné vyhlásenie o súhlase. Súhlas o právnej ochrane osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Odvolanie vyhlásenia o súhlase sa dá odvolať kedykoľvek e-mailom na adresu datenschutz@Viessmann.de

Vymazanie a zablokovanie

K vymazaniu uložených osobných údajov dôjde vtedy, keď ste odvolali svoj súhlas s uložením, keď údaje nie sú viac potrebné na splnenie účelu súvisiaceho s uložením alebo keď vaše uloženie nie je povolené z iných zákonných dôvodov. Pokiaľ to nenariaďuje zákonná lehota na uschovanie, údaje sa nevymažú, ale sa len zablokujú na používanie na iný účel. Právnym základom toho je čl. 6 ods. 1 veta 1 c GDPR. Anonymizované údaje sa nutne nevymažú.

Prenos do tretích krajín

Spoločnosti skupiny Viessmann Group spracúvajú / prenášajú údaje, ktoré ste dali k dispozícii, na lokalitách v Nemecku, Európskej únii a v tretích krajinách (o.i. v USA), ktoré sa vyznačujú primeranou ochranou osobných údajov podľa článku 45 GDPR alebo ponúkajú vhodné záruky podľa článku 46 GDPR.

Automatické spracovanie údajov pri vyvolaní aplikácie

Údaje spracúvame automaticky v takzvaných serverových súboroch denníka, ktoré prenášajú aplikácie do nášho serveru. V serverových súboroch denníka sa automaticky ukladajú nasledujúce údaje:

 • Používaný operačný systém koncového mobilného zariadenia
 • IP adresa vášho koncového mobilného zariadenia
 • Čas dopytu na server
 • ID koncového mobilného zariadenia

Na jednej strane to je potrebné pre prevádzku aplikácií a na prípravu funkcií aplikácií. Právnym základom na to je čl. 6 ods. 1 veta 1 b GDPR.

Na druhej strane sa osobné údaje v serverových súboroch denníka spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento stav povolenia povoľuje spracovanie osobných údajov v rámci "oprávnených záujmov" prevádzkovateľa, pokiaľ neprevažujú vaše základné práva, slobody alebo záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva v ľahšej správe a možnosti rozpoznať a sledovať hacking. Voči tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek odporovať, ak existujú dôvody ktorú sú vo vašej mimoriadnej situácii a hovoria proti spracovaniu údajov. Na to stačí poslať e-mail zodpovednej osobe. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov na získavanie údajov. Získané údaje v žiadnom prípade nepoužívame na účel vytvárania záverov o vašej osobe.

Serverové súbory denníka s vyššie uvedenými údajmi sa mažú automaticky po 30 dňoch alebo sa anonymizujú v prípade použitia pre štatistiky. Vyhradzujeme si právo serverové súbory denníka uložiť na dlhšie, ak existujú skutočnosti, ktoré sa približujú k domnienke nepovoleného prístupu (ako napríklad pokus o hacking alebo takzvané DDOS útoky).

IP adresa

IP adresa je celosvetovo platné označenie zdroja vášho prístupu na internet, ktoré vám pridelili váš poskytovateľ internetových služieb. Skladá sa zo štyroch číselných blokov oddelených bodkou (“IPv4”) alebo sa dodatočne rozširuje o ďalšie miesta (“IPv6”). Ako súkromný používateľ väčšinou nemáte trvalú IP adresu, pretože váš poskytovateľ vám ju priraďuje iba dočasne (takzvaná „dynamická IP adresa“). V prípade trvalo priradenej IP adresy (takzvaná "statická IP adresa") je prostredníctvom tohto atribútu v zásade možné jednoznačné priradenie údajov používateľa. Okrem účelov na sledovanie nepovolených prístupov k našej internetovej ponuke používame tieto údaje v zásade nie osobným spôsobom, ale vyhodnocujeme ich výlučne na anonymnom základe, ktoré naše webstránky sú obľúbené, koľko majú denne prístupov a podobne.

Spracovanie údajov v rámci komunikácie so zdrojom tepla

Účelom aplikácie je uvádzať do prevádzky zdroj tepla od spoločnosti Viessmann 

 1. Ak bol zdroj tepla aktivovaný prostredníctvom príslušných komunikačných komponentov vašej aplikácie, tieto prvotné konfiguračné a prevádzkové údaje (spolu označené ako "údaje o vykurovaní") sa spracujú v rámci aplikácie. Aplikácia číta údaje a dáva k dispozícii údaje aj funkcie, na ktorých sú založené. Právnym základom na to je čl. 6 ods. 1 veta 1 b GDPR.
 2. Používanie údajov sa vykonáva na poskytnutie funkcií aplikácie, vytváranie push notifikácií (napr. upozornenia, údržba, porucha), zvýšenie bezpečnosti zariadenia, zlepšenie efektívnosti zariadenia a na odstránenie porúch. Pri tom sa údaje spracúvajú na účel prevádzky aplikácie samotnou aplikáciou alebo iba lokálne pre spoločnosť &. Právnym základom toto je čl. 6 ods. 1 veta 1 b GDPR.  Okrem toho sa údaje používajú na zlepšenie vývoja služieb a zariadenia. Právnym základom na to je čl. 6 ods. 1 veta 1 b GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní vývoja služby a zariadenia.
 3. Používanie a prípadné odovzdávanie údajov v úplne anonymizovanej podobe sa vykonáva na účely zvýšenia bezpečnosti zariadenia, zlepšenie efektivity zariadenie, odstránenie porúch a na zlepšenie vývoja služby a zariadenia prostredníctvom ďalších spoločností skupiny Viessmann Group a tretích spoločností. Anonymizovane znamená, že tretie osoby ani spoločnosť Viessmann nemajú možnosť priradiť údaje zariadenia k vašej osobe a ani dodatočne opakovane znova priradiť k vašej osobe. Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, používateľ zariadenia) sa neodovzdávajú..

Všeobecné informácie a ustanovenia pre aplikácie Viessmann

Použitie Firebase

Spoločnosť Viessmann používa v aplikáciách analytický nástroj Firebase od spoločnosti Google za účelom analyzovania vášho správania pri používaní aplikácií. Poskytnuté a používané údaje sa získavajú a ukladajú úplne anonymizované. Ukladanie týchto údajov sa uskutočňuje podľa úplnej anonymizácie v USA. Spoločnosť Google LLC je zaregistrovaná v štíte na ochranu súkromia. Právnym základom pre to je čl. 6 ods. 1 f GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze používania našich aplikácií a v ich vylepšovaní a ďalšom vývoji. Môžete zabrániť prenosu údajov vytvorených súbormi cookie a údajov vzťahujúcich sa k vášmu používaniu webstránky (vrát. vašej IP adresy) do spoločnosti Google a takisto spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že prevezmete a nainštalujete doplnok k prehliadaču, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Používanie Fabric

Spoločnosť Viessmann používa v aplikáciách na vyhodnotenie obslužiteľnosti a interakcie používateľa v aplikácii vývojársky nástroj Fabric od spoločnosti Google. Poskytnuté a používané údaje sa získavajú a ukladajú úplne anonymizované. Spoločnosť Google LLC je zaregistrovaná v štíte na ochranu súkromia. Právnym základom toho je čl. 6 ods. 1 f GDPR. Používanie Fabric sa zakladá na oprávnenom záujme (analýza, ďalší rozvoj, zlepšovanie, optimalizácia, bezpečnosť) ViCare a slúži na neustále zlepšovanie mobilnej aplikácie a s ňou prepojených služieb a poskytovaní. Na vyhodnotenie interakcie používa ViCare nástroj Crashlytics. Poskytuje informácie o používaní aplikácie a takisto užitočné údaje o nepredvídaných zrúteniach alebo inom chybnom správaní aplikácie a pomáha spoločnosti Viessmann zlepšiť prípadné chyby. Môžete zabrániť prenosu údajov vytvorených súbormi cookie a údajov vzťahujúcich sa k vášmu používaniu do spoločnosti Google

Používanie súborov cookie na autentifikáciu

Aplikácie používajú súbory cookie, t.j. textové súbory, ktoré sa vytvárajú pri každom prihlásení na autentifikáciu používateľa, ukladajú sa na koncové zariadenie a pri odhlásení z používateľského konta sa znova vymažú. Právnym základom pre to je čl. 6 ods. 1 b GDPR, spracovanie údajov je potrebné na plnenie zmluvy s vami.

Informácie o právach dotknutej osoby 

V tejto časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov ponúkame ďalšie informácie o uplatňovaní vašich práv ako dotknutej osoby voči nám. Uplatnenie vašich prác, napr. vymazanie, obmedzenie spracovania môže viesť k obmedzeniu funkcionalít aplikácie až po nemožnosť používania.

Vaša identita

Aby boli splnené práva dotknutej osoby podľa GDPR, môže byť potrebné, že v prípadoch osobných údajov, ktoré boli získané z dôvodu zmluvných vzťahov, budete vyžiadaný námatkovo alebo pri oprávnenej pochybnosti o ďalšie informácie pre preukázanie vašej totožnosti. Je to hlavne vtedy, keď existuje žiadosť o informácie v elektronickej forme, no z údajov odosielateľa nevyplýva žiadny záver o dotknutej fyzickej osobe.

Máte právo

 • podľa článku 15 GDPR požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Obzvlášť môžete vyžadovať informácie o účele spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje zverejnené, plánovanom trvaní uloženia, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo odpore, existencii práva na sťažnosť, pôvode vašich údajov, pokiaľ sme ich nezískali my, a takisto o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a poprípade vypovedajúce informácie o ich detailoch;
 • podľa článku 16 GDPR bezodkladne požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo o doplnenie osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • podľa článku 17 GDPR požiadať o vymazanie svojich údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na uplatnenie práva na vyjadrenie slobodného názoru a informácie, na splnenie právnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR požiadať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak sa sporíte o správnosti údajov, spracovanie je protiprávne, no zamietate vymazanie a my už údaje viac nepotrebujeme, no vy ich potrebujete na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste podľa článku 21 GDPR podali odpor proti spracovaniu;
 • podľa článku 20 GDPR získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojov čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos na iného prevádzkovateľa;Pre ochranu týchto práv sa obráťte na

zodpovednú osobu skupiny Viessmann Gruppe

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: datenschutz@viessmann.com

 • podľa článku 7 odseku 3 GDPR kedykoľvek odvolať voči nám svoj udelený súhlas. Následkom toho bude, že v budúcnosti nebudeme smieť pokračovať v spracovaní údajov, ktorých sa tento súhlas týkal;

Súhlas môžete odvolať na adrese: widerruf@viessmann.com

 • podľa článku 77 GDPR sa sťažovať u dozorného úradu. Spravidla na to môžete použiť dozorný úrad svojho obvyklého bydliska, sídla partnerskej spoločnosti alebo sídla spoločnosti Viessmann

  Príslušný dozorný úrad
  Der Hessische Datenschutzbeauftragte
  Postfach 3163
  D-65021 Wiesbaden
  Telefon: +49 611 1408-0
  Telefax: +49 611 1408-900
  E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Kontaktné údaje

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto vám chceme stále poskytovať informácie a odpovede o spracovaní vašich osobných údajov. Ak máte otázky, ktoré sa nedali zodpovedať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo ak si k niektorému z bodov želáte hlbšie informácie, spojte sa s nami na adrese:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov:

Zodpovedná osoba na ochranu údajov v skupine Viessmann Gruppe
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: datenschutz@viessmann.com

Príslušný dozorný úrad
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-900
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Bezpečnostný pokyn

Vaše osobné údaje sa snažíme ukladať použitím všetkých technických a organizačných opatrení tak, aby neboli prístupné tretím osobám. Pri e-mailovej komunikácii nedokážeme zabezpečiť úplnú bezpečnosť údajov, preto vám pri dôverných informáciách odporúčame používať poštu.

ViStart DE_de Version 1.0 (2018- 07-25 )