Podmienky používanie ViCare a Vitortol Plus

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Nemecko, ako výrobca a poskytovateľ licencie (ďalej len "Poskytovatel") Vám, ako užívateľovi a nadobúdateľovi licencie (ďalej len "Nadobúdatel"), poskytuje súhlas s použitím aplikácie ViCare (ďalej len „aplikácia“) a to v súlade s týmito podmienkami používania pre koncového spotrebiteľa (ďalej len "Podmienky používania"). 

Článok 1 Predmet a rozsah uplatňovania Podmienok používania 

 1. Predmetom týchto Podmienok používania je udelenie práva Nadobúdateľovi na používanie aplikácie pre Nadobúdateľovu vykurovaciu sústavu a stanovenie Podmienok používania funkcií ponúkaných v rámci aplikácie. Aplikácia môže byť použitá ako súčasť Nadobúdateľovho vykurovacieho systému Viessmann. Na použitie aplikácie sa vyžaduje internetové pripojenie vykurovacieho systému. Ďalšie technické požiadavky, vhodné systémy vykurovania a detaily inštalácie môžete nájsť v návode na používanie tohto produktu [tu]. Aplikácia je zdarma k inštalácii. Použitie aplikácie vyžaduje registráciu v súlade s Článkom 5 týchto Podmienok používania a súčasne poskytnutie súhlasu s podmienkami uvedenými v Zásadách o ochrane osobných údajov pre ViCare, ktoré sú k dispozícii k týmto Podmienkam používania [tu]. 
 2. Aplikácia Poskytovateľa, ktorá bude stiahnutá a inštalovaná na príslušnom zariadení koncového užívateľa (v prípade potreby prostredníctvom platformy, ako je iTunes alebo Google Play) pozostváva z objektového kódu aplikácie.
 3. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platia tieto Podmienky používania rovnako pre spotrebiteľov a podnikateľov. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 13 nemeckého Občianskeho zákonníka / § 52 (4) slovenského Občianskeho zákonníka). Podnikateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 14(1) nemeckého Občianskeho zákonníka/ § 52 (3) slovenského Občianskeho zákonníka).

Článok 2 Aktualizácie

 1. Poskytovateľ poskytuje aktualizácie pre aplikáciu a prostredníctvom vykurovacej sústavy pre firmware komunikačných komponentov, t.j. rozhranie medzi vykurovacím systémom Nadobúdateľa a internetom (ďalej len „Aktualizácia“), ktoré majú byť inštalované za účelom garancie bezpečnosti aplikácie alebo s cieľom zohľadniť zmenu funkcií aplikácie a prispôsobiť aplikáciu pokroku v technickom vývoji. Poskytovateľ môže na základe vlastného uváženia, zmeniť rozsah funkcie aplikácie bez osobitného oznámenia, avšak oznámenie sa nevyžaduje jedine ak nie je významným spôsobom obmedzená funkčnosť aplikácie. Poskytovateľ oznámi Nadobúdateľovi akékoľvek vykonávanie zmien v predstihu. Poskytovateľ odporúča, aby aktuálizácie boli inštalované vždy včas. V prípade, že Nadobúdateľ nevykoná aktualizáciu aplikácie ani po pripomienke v aplikácii a predchadzajúcom upozornení zaslanom na e-mailovú adresu Nadobúdateľa, Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu a vymazať príslušný užívateľský účet.
 2. Nadobúdateľ nemá nárok na aktualizácie, ktorých cieľom je rozšíriť funkcie aplikácie.
 3. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ iba zachováva súčasný stav aplikácie. Po uplynutí záruky na základe zmluvy o kúpe vykurovacieho systému alebo dovybavenia systému s internetovým rozhraním, si Poskytovateľ vyhradzuje právo na zrušenie aplikácie a odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok 3 Udelenie práva na používanie, dostupnosť

 1. Počas celej doby registrácie, Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi (článok 5 registračných povinností) nevýhradné právo na používanie aplikácie. Právo na používanie bude udelené na používanie aplikácie v súlade s týmito Podmienkami používania pre jednotlivé účely v súvislosti s výrobkami spoločnosti Viessmann.
 2. Právo na používanie sa udelí za týchto podmienok nasledovne: • Nadobúdateľ berie na vedomie autorstvo Poskytovateľa, preto nebude meniť ani odstráňovať žiadne oznámenia o autorstve; • Nadobúdateľ nebude meniť a/alebo dekompilovať aplikácie (schválenie licencie, obsiahnuté v § 69d a 69e nemeckého autorského zákona zostávajú nedotknuté).
 3. V prípade že Nadobúdateľ umožní prechod jemu udelených práv Poskytovateľom na tretiu stranu, Nadobúdateľ zabezpečí, aby tretia strana bola tiež oboznámená a súhlasila s týmito Podmienkami používania a vstúpila do všetkých a práv a povinností z nich vyplývajúcich.
 4. Niektoré z funkcií aplikácie vyžadujú, aby sa pripojenie k systému (“back-end"), uskutočnilo prostredníctvom internetového pripojenia Poskytovateľa. Viessmann zaručuje 95% dostupnosť aplikácie v priemere ročne. Oznámenie o vykonávaní údržby musí byť oznámené vopred, nie neskôr ako sedem (7) dní vopred (maximálne päť hodín/týždeň v ročnom priemere) inak sa nemusí brať do úvahy. Spoločnosť Viessmann vynaloží všetko úsilie na vykonávanie údržby v dobe, v ktorej je aplikácia používaná len zriedka. 

Článok 4 Podporované užívateľské zariadenia a podporovaný hardvér a softvér

 1. Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi aplikáciu na používanie v súlade s ustanoveniami na podporovanom zariadení užívateľa. Podporované užívateľské zariadenia a ich minimálne požiadavky sú uvedené v aktuálnej verzii návodu na použitie produktu. 
 2. Požiadavky na systém a softvér musia byť v súlade s požiadavkami Poskytovateľa na používanie aplikácie uvedenými v aktuálnej verzii návodu na používanie. Softvérové programy a služby poskytované tretími výrobcami, ktoré sú určené pre prácu s aplikáciou môžu byť použivané len po schválení Poskytovateľom. Výlučne Nadobúdateľ je zodpovedný za súlad systému s požiadavkami. Otázky týkajúce sa interoperability by mali byť adresované Poskytovateľovi.

Článok 5 Registrácia

 1. Nadobúdateľ je povinný sa pre správne používanie aplikácie zaregistrovať a vytvoriť si užívateľský účet. Správne a úplné informácie o totožnosti Nadobúdateľa, e-mailová adresa prípadne, klientské číslo a ďalšie užívateľské údaje, ako je umiestnenie inštalácie musia byť zadané a aktualizované v prípade akýchkoľvek zmien. Okrem toho je Nadobúdateľ povinný upozorniť Poskytovateľa, že Držiteľ licencie už nie je oprávnený systém používať (napr. v prípade predaja domu, v ktorom je systém prevádzkovaný). Akékoľvek porušenie tejto povinnosti oprávňuje Poskytovateľa, aby vylúčil Nadobúdateľa z používania aplikácie.
 2. Poskytovateľ môže zablokovať užívateľský účet, ak existujú náznaky, že užívateľský účet bol použitý neoprávneným spôsobom a/alebo neoprávneným prístupom do aplikácie alebo Nadobúdateľov podkladový systém je získaný alebo napadnutý z iného užívateľského účtu (“hacking"). V takýchto prípadoch Nadobúdateľ bez zbytočného odkladu kontaktuje Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v užívateľskom účte a znovu povolí prístup prostredníctvom zriadenia nového užívateľského účtu, keď existujú skutočnosti, ktoré naznačujú, že Nadobúdateľ sa pokúsi o prístup k systémom Poskytovateľa bez autorizácie.
 3. Poskytovateľ licencie má nárok na mimoriadne ukončenie tejto zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia a na odstránenie užívateľského účtu, ak sa Poskytovateľov záložný systém (backend) nemôže trvalo pripojiť k Nadobúdateľovmu systému (po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov), bez toho aby k tomu došlo vinou Poskytovateľa a Nadobúdateľovi bolo zaslané oznámenie prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu a v aplikácii nedošlo k žiadnej náprave v priebehu ôsmich týždňov od zaslania uvedeného oznámenia.

Článok 6 Záruka

 1. Nadobúdateľ nesie zodpovednosť za konfiguráciu aplikácie v súlade s aktuálnymi materiálmi dodanými s vykurovacími systémami spoločnosťou Viessmann. V prípade, že Nadobúdateľ je podnikateľ, ustanovenia § 377 nemeckého Obchodného zákonníka sa použijú taktiež vo vzťahu k záruke.
 2. Funkcie, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie sú považované za materiálne bezchybné, ak spĺňajú funkcie, ktoré sú zahrnuté v aktuálne platnej dokumentácii k výrobku alebo ktoré boli dohodnuté oddelene. Poskytovateľ nezaručuje, že funkcie aplikácie budú zodpovedať požiadavkám Nadobúdateľa.
 3. Predpokladom pre uznanie funkčnej chyby aplikácie je skutočnosť, že táto chyba bude reprodukovateľná. Držiteľ licencie musí dostatočne popísať takéto chyby v písomnom oznámení adresovanému Poskytovateľovi na (e-mailovú) adresu uvedenú v článku 9 tejto zmluvy. V prípade, že aplikácia poskytovaná Poskytovateľom je chybná, Poskytovateľ musí vadu odstrániť v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od jej oznámenia Nadobúdateľom Poskytovateľovi, vykonaním opravy aplikácie v prípade, že náklady na opravu sú primerané. Ak sa oprava nepodarí, Nadobúdateľ je oprávnený na zníženie ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Nadobúdateľ musí napomôcť Poskytovateľovi v identifikácii zavády v primeranom rozsahu, ako napríklad prostredníctvom poskytovania výtlačkov, screenshotov alebo v popisovaní chýb.
 5. Výskyt prípadov vyššej moci (vrátane štrajkov, výluk a podobných udalostí, ktoré sa nedajú predvídať, sú závažné a nie sú vinou Nadobúdateľa), ktoré danú udalosť podstatne sťažujú alebo v dôsledku ktorých sa poskytovanie služieb stáva pre Poskytovateľa nemožným, oprávňujú Poskytovateľa licencie na odklad plnenia povinností počas doby trvania prekážky a na začatie plnenia vo vhodnom období.

Článok 7 Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ má neobmedzenú zodpovednosť v prípade vzniku škody spôsobenej úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti zo strany Posyktovateľa alebo jeho zákonného zástupcu. Poskytovateľ má neobmedzenú zodpovednosť aj v prípade spôsobenia ujmy na živote, tele alebo zdraví. Okrem iného, Poskytovateľ je zodpovedný za garantované funkcie aplikácie a právne v súlade so záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonmi týkajúcimi sa zodpovednosti za výrobky a zákonmi týkajúcimi sa bezpečnosti výrobkov.
 2. Okrem iného, Poskytovateľ je zopovedný v prípade mierne nedbanlivého porušenia týchto povinností, ak od splnenia týchto povinností zavisí možnosť plnenia tejto zmluvy a ak sa zmluvný partner spolieha na plnenie takejto povinnosti („materiálna povinnosti“). Tento záväzok však musí zodpovedať len do výšky škôd, ktoré možno obvykle predvídať v čase uzavretia zmluvy. V ostatných prípadoch miernej nedbanlivosti nenesie Poskytovateľ žiadnu zopovednosť.
 3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnej konfigurácie, za ktorú Poskytovateľ nie je zodpovedný alebo v dôsledku použitia zariadení, ktoré nesplňajú požiadavky systému.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dodatočné náklady vzniknuté pri používaní aplikácie (najmä za náklady na prenos dát cez mobilné komunikácie vrátane dátového roamingu). Toto vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak je Poskytovateľ zodpovedný za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel.

Článok 8 Platobné podmienky a ukončenie

 1. Táto licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Poskytovateľ má právo na okažité vypovedanie tejto licenčnej zmluvy v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípadoch uvedených v článku 2.1, 2.3 a 10.2 tejto zmluvy a v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania. Pre účely týchto Podmienok používania „závažné porušenie“ znamená najmä, ale nie výlučne, akékoľvek porušenie autorských práv spojených s aplikáciou, používanie aplikácie na akékoľvek nezákonné alebo neoprávnené účely alebo akékoľvek iné porušenie, ktoré by mohlo byť považované za závažné alebo podstatné porušenie v zmysle akýchkoľvek platných zákonov.
 3. Nadobúdateľ je oprávnený okamžite vypovedať túto licenčnú zmluvu v prípade, že aplikácia má vady, ktoré nie je možné odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu aplikácie. Okrem toho je Nadobúdateľ oprávnený okamžite vypovedať túto licenčnú zmluvu, ak vady môžu byť opravené, ale Nadobúdateľ nebude môcť používať aplikáciu primeraným spôsobom, vzhľadom k opakovanému výskytu vady po oprave, vzhľadom k veľkému počtu vád alebo v prípade, že sa Poskytovateľovi nepodarí odstrániť vadu v súlade s týmito Podmienkami použitia.
 4. Obaja Poskytovateľ a Nadobúdateľ môžu vypovedať túto licenčnú zmluvu bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 9 Kontaktné údaje 

Poskytovateľove kontaktné údaje:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)Nemecko
Phone: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780

Článok 10 Záverečné ustanovenia

 1. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok používania sú alebo sa stali neúčinné, musia byť nahradené ustanoveniami najviac podobnými ekonomickému zámeru neúčinného ustanovenia. V prípade, že ustanovenia týchto Podmienok používania sú alebo sa stanú neúčinné, bude účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania alebo tejto zmluvy ako celku nedotknutá.
 2. Podmienky používania môžu byť zmenené alebo doplnené podľa uváženia Poskytovateľa v rozsahu, ktorý je primeraný pre Nadobúdateľa a je povolený platnými zákonmi, v prípade, že je to potrebné na riadny výkon práv a povinností strán vyplývajúcich z tejto licenčnej zmluvy alebo v prípade, že takáto zmena je nevyhnutná v dôsledku zmien platných zákonov alebo zmien funkčnosti aplikácie. V takom prípade musia byť o takej zmene registrovaní Nadobúdatelia písomne vyrozumení nejneskôr šesť týždňov pred tým, než zmena vstúpi do platnosti (napríklad na e-mailovú adresu uvedenú Nadobúdateľom alebo prostredníctvom informačného služby pre produkt). Zmenené alebo doplnené Podmienky používania platia pokiaľ Nadobúdateľ nepodá námieky pokiaľ zmeny vstúpia do platnosti, potom, čo bol Poskytovateľom zvlášť upozornený na následky mlčania. Ak Nadobúdateľ podá námietky, môže Poskytovateľ vypovedať túto zmluvu s výpovednou lehotou jedného mesiaca po oznámení námietok.
 3. Táto zmluva sa riadi a je vykladaná v súlade so zákonmi Nemecka. Avšak kogetné predpisy v krajine EÚ, v ktorej má Nadobúdateľ, ktorý je spotrebiteľom bydlisko zostávajú nedotknuté.Uvedené sa aplikuje aj na riešenie sporov a alternatívne riešenie sporov prostredníctvom systému ARS. Príslušný súd je Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, v ktorom je Poskytovateľ podnikateľ, právnická osoba verejného práva alebo osobitného fondu v rámci verejného práva.
ViCareVitotrolPlus-TOU_SK_sk Version 1.0 (2017-01-13)