Zásady ochrany osobných údajov pre ViCare

My, spoločnosť Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Nemecko („Viessmann“), berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame ustanovenia zákonov na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na žiadosti používania aplikácie ViCare („aplikácie“). Viessmann aplikácia môže obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, ktorí nie sú pokrytí týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Nahrávanie, prevod, uchovávanie, spracovanie a iné nakladanie s osobnými údajmi, bude ďalej spolu v nasledujúcom texte označované ako „spracovávanie“.

Zásady ochrany osobných údajov Vám poskytujú prehľad o type údajov spracovávaných aplikáciou a účel takéhoto spracovania.

Zásady spracovávania údajov prostredníctvom aplikácie

Údaje uchovávané pomocou aplikácie alebo údaje zadané Vami pri používaní aplikácie budú použité len na účely uvedené v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov a to len nami, pokiaľ ste udelili zodpovedajúce vyhlásenie o súhlase. Vyhlásenie súhlasu môžete na základe zákona o ochrane údajov kedykoľvek, s účinnosťou do budúcna, odvolať. Kedykoľvek môžete svoj súhlas vziať späť zaslaním e-mailu na adresu: td@viessmann.com.

Uchovávané osobné údaje budú vymazané ak odvoláte svoj súhlas s uchovávaním, pokiaľ uchovávané údaje už viac nie sú potrebné na plnenie účelu uchovávania, alebo ak uchovávanie údajov už viac nie je povolené z iných právnych dôvodov. Pokiaľ si to vyžadujú ustanovenia zákona týkajúce sa uchovávania údajov, údaje nebudú zmazané, ale budú uchované pre ďalšie použitie. Nie je povinnosťou vymazať anonymné údaje.

Automatické spracovanie údajov po prístupe do aplikácie

Automaticky spracovávame údaje v súboroch denníka servera, ktoré sú prostredníctvom aplikácie prenesené na naše servery. Tento postup je technicky nevyhnutný pre prevádzku aplikácie a slúži výhradne pre účely zabezpečenia všetkých funkcií aplikácie. Nasledujúce údaje sa automaticky zaznamenávajú na súbory denníka servera:

  • operačný systém používaný v mobilných užívateľských zariadeniach
  • IP adresa Vášho mobilu a zariadenia
  • čas žiadosti servera
  • ID zariadenia mobilného zariadenia užívateľa

Tieto údaje nie sú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

IP adresa (IPv4)

IP adresa je medzinárodne používaný jedinečný identifikátor zdroja Vášho internetového pripojenia od okamihu jeho pridelenia Vaším poskytovateľom internetového pripojenia. Najčastejšia forma (IPv4) sa skladá zo štyroch samostatných blokov čísel oddelených bodkou. Všeobecne platí, že ako súkromný užívateľ budete používať IP adresu, ktorá nezostáva rovnaká, pretože je k Vám priradená iba dočasne od poskytovateľa („dynamická IP adresa“). V prípade trvalo pridelenej IP adresy („statická IP adresa“), bude v zásade možné jasne prideliť užívateľské údaje. Okrem sledovania neoprávneného prístupu na našu webovú stránku, striktne nepoužívame osobné údaje, ale iba hodnotíme na anonymnom základe, ktoré z našich webových stránok sú prístupné najčastejšie, koľkokrát je webová stránka prístupná na dennej báze a podobné informácie.

Nová IPv6 adresa

Aplikácia už podporuje nové IPv6 adresy. Ak už máte IPv6 adresu, mali by ste vedieť nasledovné: IPv6 adresa sa skladá z ôsmich blokov. Prvé štyri bloky sú zvyčajne dynamicky prideľované súkromným používateľom. Nakoľko máme momentálne k dispozícii väčší počet čísel, niektorí poskytovatelia prideľujú statickú IPv6 adresu taktiež súkromným používateľom.

Posledné štyri bloky IPv6 adresy (takzvaný „identifikátor rozhrania“) sú určené zariadením, ktoré slúži na spustenie aplikácie. Kým IPv4 povoľuje iba identifikáciu siete alebo pripojenia k internetu ako takého (napríklad W-LAN alebo korporátna sieť), IPv6 tiež umožňuje identifikáciu konkrétneho zariadenia. Ak nie je vo Vašom operačnom systéme nakonfigurované inak, posledné štyri bloky sú určené tzv. MAC adresou. MAC adresa je sériové číslo, ktoré je celosvetovo jedinečné pre každé zariadenie umožňujúce využívanie IP. Preto odporúčame povoliť takzvané „Rozšírenie súkromia“ na Vašom zariadení pre anonymizovanie posledných štyroch blokov Vašej IPv6 adresy. Väčšina súčasných operačných systémov majú funkciu „Rozšírenia súkromia“, ktorá v niektorých prípadoch nie je nastavená v predvolenej konfigurácii.

Spracovávanie údajov ako súčasť komunikácie s vykurovacím systémom

Účelom aplikácie je kontrola a analýza vykurovacích systémov spoločnosti Viessmann. Keď bol vykurovací systém aktivovaný pomocou príslušného komunikačného prístroja (ako napr. VitoConnect) vo Vašej aplikácii, jeho konfigurácia a prevádzkové dáta, zaznamenané chyby, konfiguračné nastavenia, teplotný profil (spolu označované ako „Vykurovacie údaje“) budú prenesené na servery spoločnosti Viessmann umiestnenými v Európskej Únií. Servery sú prevádzkované spoločnosťou Viessmann IT Service GmbH, ako súčasť schváleného spracovávania údajov a budú uchovávané na týchto serveroch. Aplikácia načítava údaje a sprístupňuje ich, rovnako ako funkcie na základe týchto údajov.

Pri vytváraní užívateľského účtu súhlasíte, aby Vykurovacie údaje boli použité a šírené takto:

  1. Údaje sú používané na poskytovanie funkcii aplikácie, vytváranie push notifikácií (napr. varovanie, údržba, poruchy), zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti systému, zlepšenie efektivity systému, odstraňovanie jeho nedostatkov a zlepšenie služieb a rozvoja systému pomocou dlhodobého výskum. Tieto údaje budú spracovávané nasledujúcimi spoločnosťami skupiny Viessmann pre nasledujúce účely, a to všetko v rámci zmluvy o sprostredkovaní osobných údajov uzatvorenej s Viessmann: Viessmann Werke GmbH & Co KG (prevádzka aplikácie); Viessmann Deutschland GmbH (predaj a technická podpora pre kúrenárov); Viessmann Heiztechnik GmbH (ďalej vývoj aplikácie).
  2. Ak ste si aktivovali príslušnú funkciu v aplikácii, vykurovacie údaje, adresa vykurovacieho systému, Vaše meno a Vaše telefónne číslo budú prenesené odbornému pracovníkovi schváleného Vami v aplikácii. Tento súhlas môžete v aplikácii kedykoľvek odvolať, a zastaviť tak prenos dát.
  3. Je možné, aby ste prostredníctvom aplikácie schválili aj ďalších užívateľov pre Váš vykurovací systém. Po schválení budú tieto Vykurovacie údaje prenesené z Vášho vykurovacieho systému aj k týmto užívateľom. Tento súhlas môžete kedykoľvek v aplikácii odvolať a zastaviť prenos dát.
  4. Použitie a možný prenos údajov vo forme, ktorá používa len pseudonymom, sa vykonáva za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky systému, zlepšenia efektivity systému, nápravy zlyhania a zlepšenia služieb a vývojových systémov inými spoločnosťami skupiny Viessmann v mene Viessmann Werke GmbH & Co KG (spracovávateľ osobných údajov). Výsledky týchto analýz môžu byť prenesené do ďalších spoločností skupiny Viessmann v rámci zmluvy o sprostredkovaní osobných údajov, kde môže byť pseudonym odstránený, a teda tieto informácie môžu byť použité týmito spoločnosťami v súlade s Podmienkami používania a týmito Zásadami o ochrane osobných údajov.Použitie pseudonymu znamená, že žiadna tretia osoba, ani akékoľvek iné spoločnosti v skupine Viessmann nie sú schopné prideliť systémové údaje k Vašej osobe. Osobné údaje (ako meno, adresa, systémový používatelia) nebudú prenášané. Viessmann zaručuje, že žiadne iné spoločnosti nebudú mať prístup k údajom bez pseudonymu, s výnimkou spoločností uvedených vyššie.
  5. Použitie a možný prenos údajov vo forme, ktorá používa iba pseudonym sa vykonáva za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky systému, zlepšenia efektivity systému, poskytnutia opravy pri zlyhaní a zlepšovania služieb a vývoja systému inými spoločnosťami a tretími stranami. Použitie anonymných údajov znamená, že žiadna tretia strana, ani Viessmann nie sú schopní prideliť systémové dáta k Vašej osobe, a tieto údaje k Vám nesmú byť pridelené ani spätne. Osobné údaje (ako meno, adresa, systémoví používatelia) nebudú prenášané.
  6. Osobné údaje môžu byť taktiež použité na preskúmanie záruk a na ochranu spoločnosti Viessmann pred neoprávnenými nárokmi.

Spracovávanie údajov ako súčasť užívateľského účtu

Pri registrácii užívateľského účtu môžete súhlasiť s použitím Vami zadaných údajov pre účely prevádzkovania aplikácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä Vašu e-mailovú adresu, adresu vykurovacieho systému, Vaše meno a Vaše telefónne číslo.

V súlade so súhlasným vyhlásením ktoré ste poskytli, Vaša e-mailová adresa tiež môže byť použitá pre účely zasielania informácií o produktoch a reklamné účely, rovnako tak pre prieskum trhu a prieskum verejnej mienky zo strany Viessmann Werke GmbH & Co KG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V súlade so súhlasným vyhlásením, ktoré ste poskytli, Vaše telefónne číslo tiež môže byť použité pre uskutočnenie hovoru za účelom zasielania informácií o produktoch a reklamné účely, rovnako tak pre prieskum trhu a prieskum verejnej mienky zo strany Viessmann Werke GmbH & Co KG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie Spoločnosti skupiny Viessmann majú povolenie používať len Vaše telefónne číslo pre účely marketingového hovoru a e-mailovú adresu pre zasielanie marketingových e-mailov, pokiaľ konajú na základe pokynov Viessmann Werke GmbH & Co KG, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Použitie AppSee a Firebase

Viessmann používa v aplikácií analytické nástroje AppSee a Firebase za účelom analýzy Vášho používania aplikácie. Poskytnuté a použité údaje sú zaznamenané a uchovávané plne anonymným spôsobom. Za určitých okolností tieto údaje môžu byť uložené mimo územia Nemecka alebo územia Európskej únie (po ich úplnej anonymizácií).

Používanie cookies

Aplikácia používa cookies, t.j., textové súbory, ktoré sú vytvorené pri každom prihlásení za účelom overenia používateľa. Tieto súbory sú uchovávané v užívateľskom zariadení a sú odstránené akonáhle sa používateľ odhlási z účtu.

Právo na sprístupnenie, Vymazanie

Máte právo na sprístupnenie uchovávaných údajov týkajúcich sa Vás osobne, ich pôvodu a ich príjemcov, ako aj účelu ich uchovávania. Navyše na základe ustanovení zákona máte právo na opravu, zablokovanie a vymazanie osobných údajov.

Ďalšie informácie

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Sme Vám preto po celú dobu k dispozícií a sme pripravení s Vami prebrať a odpovedať Vám na akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov. Pokiaľ máte otázky, ktoré Vám neboli zodpovedané v rámci Zásad o ochrane osobných údajov alebo ak budete kedykoľvek potrebovať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov neváhajte nás kontaktovať na adrese:

Správca údajov v zmysle o Nemeckého federálneho zákona o ochrane osobných údajov

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder) Nemecko
Tel. číslo: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Bezpečnostné oznámenie

Vyvíjame najvyššie úsilie na to, aby sme uchovávali Vaše osobné údaje takým spôsobom, aby neboli sprístupnené tretím stranám, a to využívaním všetkých primeraných technických a organizačných opatrení. Nemôžeme Vám zaručiť úplnú bezpečnosť uchovávania údajov prostredníctvom e-mailovej komunikácie, preto Vám odporúčame, aby ste pri komunikácii o dôverných informáciách využívali služby poštového doručovateľa.

Zásady o ochrane osobných údajov Verzia  2.1 (2017-09-14)