Vitovent 200-P: Účinná ochrana pred infekciami a čerstvý vzduch v interiéri - pre príjemnú klímu v miestnosti

Školy hrajú v našej spoločnosti dôležitú úlohu. Pre rozvoj našich detí je nevyhnutný osobný kontakt a motivujúca výučba v triede. V súčastnosti iba otvorené školy dávajú rodičom príležitosť pracovať. Bez ohľadu na sociálne a ekonomické aspekty je však najdôležitejšia jedna vec: Zdravie študentov a učiteľov.

"We create living spaces for generations to come." Firemná filozofia spoločnosti Viessmann znamená zodpovednosť, ktorú v našej spoločnosti preberáme. Toto tvrdenie je v tejto chvíli ešte dôležitejšie – bolo vyvolané pandémiou COVID-19. Spoločnosť Viessmann vyvinula inovatívny a efektívny koncept pre optimálnu hygienu vzduchu v triedach.

Ventilačný systém Vitovent 200-P nielen čistí vnútorný vzduch, ale aj privádza do miestností čerstvý vzduch zvonku. Kombinácia týchto dvoch opatrení významne znižuje riziko infekcie v triedach – k ochrane našich detí a pedagogických pracovníkov.


Aerosóly vo vnútorných priestoroch

Najlepšie prostriedky ochrany pred infekciami v školách: dobrá kvalita ovzdušia a minimalizácia aerosólov (Obrázok: © LStockStudio / Shutterstock.com)

Najlepší prostriedok ochrany pred infekciami na školách: Dobrá kvalita ovzdušia a minimalizácia aerosólov

Je veľmi dôležité, aby školy zostali otvorené aj počas koronavírusovej krízy. A to z dobrého dôvodu: Školy sú pre našu spoločnosť veľmi dôležité. O to dôležitejšie je znížiť zdravotné riziká pre študentov a učiteľov.

Aerosóly: Vysoké riziko infekcie v triede

Vírusy korony a chrípky sa prenášajú povrchovou a kvapôčkovou infekciou. Proti tomu môže chrániť dezinfekcia povrchov a zakrytie úst a nosa. Medzitým je však isté, že vírusy sa šíria hlavne prostredníctvom najmenších aerosólov, ktoré sa prenášajú vzduchom, ktorý dýchame. Zdravotné riziko, ktoré sa dramaticky zvyšuje v uzavretých učebniach a zvyšuje pravdepodobnosť infekcie na hodinách plnej školy.

(Obrázok: ©LStockStudio/Shutterstock.com)

Interiéry: Samotné vetranie nestačí

Bez adekvátnej ventilácie získavajú aerosóly plné vírusov rýchlu koncentráciu v miestnostiach s vysokou hustotou ľudí, čo zvyšuje riziko infekcie. Aj keď možno riziko infekcie znížiť dôsledným vetraním oknami, dostatočná výmena vzduchu je spojená so značnou stratou pohodlia pri poklese vonkajšej teploty, vysychanie slizníc a v neposlednom rade s vyššími nákladmi na vykurovanie.

Koncentrácia CO₂: Dôležitý ukazovateľ

Zvýšená koncentrácia CO₂ v triede neumožňuje vyvodiť závery o aerosóloch kontaminovaných vírusmi – naznačujú však nedostatočné vetranie. Systémy decentrálneho vetrania môžu pomôcť. Trvalo privádzajú čerstvý vzduch do miestností, bez toho aby bolo nutné prerušiť výučbu kvôli vetraniu. Dobrý vzduch so zníženým obsahom CO₂ navyše zlepšuje výkon študentov a učiteľov.

(Obrázok: ©Halfpoint iStock)
Aerosóly: vysoké riziko infekcie v triede (Obrázok: © Halfpoint iStock)

co2-konzentration-nio_SK.jpg

Koncentrácia CO₂ v triede s odporúčaným vetraním oknami a používaním Vitovent 200-P ⁽¹⁾

Obsadenie: 19 študentov, 1 učiteľ, veľkosť miestnosti 90 m²

[1]  Okenná ventilácia (UBA 2020) spôsobuje nepríjemnú klímu v miestnosti a suché sliznice

[2]  Vitovent 200-P vytvára príjemnú klímu v miestnosti rekuperáciou tepla a vlhkosti


Relatívne riziko infekcie je znížené výtlakovou ventiláciou s Vitovent 200-P

Trieda: 200 m³, 25 osôb (viď. [Müller et al. 2020b])

relatives-infektionsrisiko-nio_SK.jpg

¹ [UBA 2020]: Federálna agentúra pre životné prostredie: Vetranie na školách. Odporúčania Federálnej agentúry pre životné prostredie týkajúce sa výmeny vzduchu a účinnej ventilácie na zníženie rizika infekcie aerosólami obsahujúcimi vírusy na školách. Dessau-Roßlau, 2020.
² Vetranie okien: prerušované vetranie po dobu 5 minút každých 20 minút podľa príručky "Vetranie v školách" (pozri [UBA 2020] a [Müller et al. 2020b])
³ Pur Čistička vzduchu: 500 m³ / h, úplné oddelenie častíc, ideálne miešanie v miestnosti (porov. [Müller et al. 2020b])
⁴ Ventilačný systém: mechanický prívod vonkajšieho vzduchu, výmena vzduchu 4,4 1 / h (porov. [Müller et al. 2020b])
⁵ Zdvihová ventilácia: 50% podiel čerstvého vzduchu v dýchanom vzduchu (porov. [REHVA 2002], [Melikov et al. 2003], [Fitzner 2008], [Li et al. 2011] a tiež meranie z RWTH Aachen University)
[Müller a kol. 2020b]: Müller, D. a kol.: Odporúčania ohľadom nevyhnutnej výmeny vzduchu na školách, otvorených kanceláriách, prednáškových sálach a telocvičniach na zníženie rizika infekcie súvisiacej s aerosólom. Biela kniha, RWTH-EBC 2020-004, Aachen, 2020, DOI: 10.18154 / RWTH-2020-10366. [UBA 2020]: Federal Environment Agency: Ventilácia na školách. Odporúčania Federálnej agentúry pre životné prostredie týkajúce sa výmeny vzduchu a účinnej ventilácie na zníženie rizika infekcie aerosólami obsahujúcimi vírusy na školách. Dessau-Roßlau, 2020. [REHVA 2002]: Skistad et al. (Ed.) (2002): objemová ventilácia v nepriemyselných priestoroch. Sprievodca RHEVA č. 1. [Melikov a kol. 2003]: Melikov A. a kol .: Vplyv interakcie prúdenia vzduchu na kvalitu vdychovaného vzduchu a transport kontaminantov v miestnostiach s personalizovanou a celkovou objemovou ventiláciou. In: Proceedings of healthy buildings 2003, 2. Singapore: 7-1 National University of Singapore, Department of Building; 2003. s. 592e7. [Fitzner 2008]: Fitzner, K. (ed.): Raumklimatechnik. Zväzok 2: Technológia vzduchu a chladenie miestnosti. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008. [Li et al. 2011]: Li X. et al. (2011): Priestorová distribúcia rezíduí kvapôčok ľudských dýchacích ciest a riziko vystavenia pre spolucestujúceho pri rôznych ventilačných metódach, HVAC & R Research, 17: 4, 432-445.


Kompaktný vetrací systém Vitovent 200-P

Dva povinné predmety pre každú učebňu: Prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu plus čistenie vnútorného vzduchu

S Vitovent 200-P ponúka Viessmann sofistikovaný systém pre efektívnu ochranu pred infekciami v triedach.

Školy hrajú dôležitú úlohu v hospodárskom úspechu našej spoločnosti. Preto je obzvlášť dôležitá hygiena ovzdušia a znižovanie rizika infekcie v triedach.

Povinný predmet 1: Čerstvý vzduch zvonku

Učebne často nie sú dobre vetrané. V aerosóloch zo vzduchu, ktorý dýchame, však existuje vysoké riziko infekcie. Pravidelná výmena vzduchu a kontrolovaný prísun čerstvého vzduchu sú preto dôležitými opatreniami na minimalizáciu tohto rizika. Ďalšia výhoda: Keď je vzduch dobrý, študenti sa učia oveľa efektívnejšie.

Povinný predmet 2: Filtrovaný vzduch v miestnosti

Kompaktný ventilačný systém Viessmann Vitovent 200-P kombinuje prívod čerstvého vzduchu s účinnou filtráciou zostávajúceho vzduchu v miestnosti. Použité HEPA filtre (High Efficiency Particulate Air) zadržujú rovnomerné častice menšie ako mikrometer. Pre porovnanie: Ľudský vlas má priemer 100 mikrometrov, aerosóly majú veľkosť až päť mikrometrov.


Princíp vetrania

Princíp vetrania

Takmer bezhlučný prívod vzduchu je založený na princípe výtlaku vzduchu. To znamená, že každý užívateľ dostáva potrebné množstvo čerstvého vzduchu. Vďaka vlastnému vztlaku prúdi čerstvý vzduch priamo do dýchacej zóny. Vydychované aerosóly stúpajú k stropu a odtiaľ sú odvádzané ventilačným zariadením.

Obrázok: Ventilačný systém Vitovent 200-P nepretržite zásobuje až 30 osôb v izbe vyčisteným čerstvým vzduchom na základe princípu vytláčaného vzduchu (v závislosti od vybavenia miestnosti).

HEPA filter odstráni 99,99% všetkých vírusov!

Účinná ochrana pred infekciou vďaka princípu hygienickej výmeny vzduchu a výtlaku vzduchu.

HEPA filter odstráni 99,99% všetkých vírusov!

Efektivita na vrchole študentského harmonogramu: Najlepšie známky za plánovanie, inštaláciu, prevádzku a údržbu


Jednoduché plánovanie, jednoduchá inštalácia a nízke náklady na údržbu – kompaktný ventilačný systém Vitovent 200-P je ideálnym riešením pre učebne, školiace miestnosti, kancelárie a salóniky.

Vďaka konceptu plug & play a jednoduchému pripojeniu k bežnej zásuvke (230 V) možno Vitovent 200-P nainštalovať za pár hodín – kompaktný ventilačný systém je preto ideálny pre dovybavenie, pretože nie je potrebné inštalovať ventiláciu potrubia pre rozvod vzduchu.

Vhodný prívod čerstvého vzduchu v správny čas

Inteligentné senzory trvalo merajú koncentráciu CO₂ v miestnosti. V závislosti na hodnotách CO₂ systém upravuje množstvo vzduchu podľa potreby. Nie je preto nutné nastavovať časové programy a pod.

Trvalo vetrajte a stále šetríte energiu

Na rozdiel od vetrania oknom znamená integrovaná rekuperácia tepla/vlhkosti stratu veľmi malého množstva energie. Systém navyše zaisťuje príjemnú klímu v miestnosti v zimných mesiacoch vďaka vyváženej vlhkosti.

 

Produktový rez Vitovent 200-P

Minimálna doba inštalácie

Deliteľný dizajn a koncepcia plug & play zjednodušujú inštaláciu a ponúkajú krátku dobu inštalácie – ideálne, najmä pri dodatočnom vybavení.


Vitovent 200-P: Dobré známky za vetranie a filtrovanie vzduchu v miestnosti

Inovatívny ventilačný systém s kombinovaným prívodom čerstvého vzduchu a účinnym HEPA filtrom zaisťuje takmer 100 percent čistého vzduchu v miestnosti.

Profitujte aj vy z týchto výhod

+ Účinné filtrovanie cez HEPA filter odstraňuje 99,99% všetkých aerosólov postihnutých vírusmi
+ Duálny spôsob fungovania kombinuje prívod čerstvého vzduchu a filtrovanie vzduchu v miestnosti
+ Princíp zdrojového vzduchu poskytne čerstvý vzduch presne tam, kde je potrebné
+ Rovnomerné rozdelenie vzduchu bez prievanu pri tichej prevádzke zaisťuje príjemné prostredie v miestnosti
+Integrovaná automatika senzorov umožňuje regulovanie podľa potreby na báze koncentrácie CO₂
+ Vetranie prebieha aj v prípade, že sa nedajú otvoriť okná
+ Princíp spätného získavania tepla znižuje náklady na vykurovanie a chráni stavebnú konštrukciu
+ Plug & Play umožňuje jednoduchú inštaláciu – to je ideálne pre rýchle dovybavenie

Vitovent 200-P: Dobré známky za vetranie a filtrovanie vzduchu v miestnosti

Spĺňa smernice skúšobne TÜV Rheinland

Po podrobnej kontrole v skúšobni TÜV Rheinland bolo v zariadení Vitovent 200-P potvrdené dodržanie stavebno-konstrukčných požiadaviek VDI 6022-1 (1) aj hygienických požiadaviek na vzduchotechnické zariadenia VDI 6022-1.

Zistenia znaleckého posudku sú stručne zhrnuté nasledovne:

  • V zásade je kontrolovaná ventilačná jednotka plne prístupná pre vizuálne kontroly, čistenie a údržbu. Plášť zariadenia možno sňať v krátkej dobe a bez veľkého úsilia. Zodpovedajúce požiadavky VDI 6022-1 (1) sú splnené.
  • Štruktúra systému vrátane usporiadania jednotlivých komponentov zodpovedá štrukturálnym a konštrukčným požiadavkám VDI 6022-1 (1).
  • Súhrnne možno teda predpokladať, že pokiaľ je vetracia jednotka prevádzkovaná v súlade s určením, sú hygienické požiadavky VDI 6022-1 na kvalitu privádzaného vzduchu splnené ako celok.

Technické údaje: Vitovent 200-P

Princíp

Hybridný

Účinnosť

Spätné získavanie tepla až 96 %

Max. objemový prúd vzduchu

800 m³/h

Veľkosť miestností

až 90 m²

Počet osôb

až 30

Trieda filtra

F7 (vonkajší vzduch) / HEPA H14 (obehový vzduch)

Hladina akustického tlaku - vzdialenosť 1 m v miestnosti

< 40 dB (A)

Menovité napätie

230 V/50 Hz

Priemer hrdla pre vonkajší a odpadový vzduch

180 mm

Rozmery, Dĺžka (Hĺbka) | Šírka | výška

675 mm | 1700 mm | 2000 mm

Hmotnosť, ventilačný modul (vpravo) | Modul privádzaného / odvádzaného vzduchu (vľavo)

170 kg | 140 kg


Namiesto mrznutia sa zhlboka nadýchnite: Účinná ochrana zdravia, napríklad na školách s Vitovent 200-P